STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA UN PĀRVALDĪBA

STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA UN PĀRVALDĪBA

Programmas starpdisciplinaritāte: programmā tiek piedāvāta tāda zināšanu un prasmju kombinācija, kas nodrošina studējošajiem plašas un padziļinātas zināšanas par mūsdienu komunikācijas tendencēm un aktuālajiem politiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem nacionālā un starptautiskā mērogā.

Programmas praktiskā ievirze: apgūtās zināšanas nekavējoties iespējams pielietot profesionālā darbā, lai ar stratēģiskās komunikācijas palīdzību studējošo pārstāvētās organizācijas un institūcijas veiksmīgi sasniegtu savus mērķus.

Inovatīvas studiju metodes: Programmas apguvē tiek izmantotas sociālās simulācijas, stratēģiskās spēles un citas metodes, kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar stratēģisko komunikāciju saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē.

Vairāk informācijas: [email protected]


IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA

Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijā

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2027.gada 9.septembrim

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

2 gadi

BUDŽETA VIETU SKAITS 2024./2025.AK.G.

10*

*(3 no 10 budžeta vietām 1.kursam tiek piešķirtas (ar pārskatīšanas vai izvērtēšanas iespējām) uz periodu līdz 2024.gada rudens semestra noslēgumam)

STUDIJU MAKSA 2024./2025.AK.G.

EUR 3082*
*Šī ir pilnā studiju maksa vienam akadēmiskajam gadam. Ja vēlies noskaidrot sev pieejamo studiju maksas atlaidi, dodies uz STUDIJU MAKSAS ATLAIDES.

STUDIJU VALODA

latviešu, angļu*

*studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students. Papildu prasība studiju uzsākšanai - angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 līmenī.

LEKCIJU NORISE

Lekcijas notiek piektdienu pēcpusdienās un sestdienās (atbilstoši normatīvajiem aktiem, lekcijas tiek plānotas gan klātienē, gan attālināti).


UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

*Papildu informācija par uzņemšanu pieejama, sazinoties ar ViA Studiju un mūžizglītības grupu. Piesakies konsultācijai, lai noskaidrotu iespējas studēt programmā!

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • Pase vai identifikācijas karte (eID);
  • Augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
  • CV (Eiropas forma);
  • Angļu valodas zināšanu apliecinošs dokuments (studijām angļu valodā);
  • Maģistra darba iespējamās tēmas pieteikums;
  • Kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu.

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.


UZŅEMŠANA 2024

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (va.lv)

MAĢISTRANTŪRA (va.lv)

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS, no 1.marta līdz 20.augustam (plkst.14:00), reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā  Apply online! Vidzeme University of Applied Sciences

Dokumentu reģistrācija doktora studiju programmās – EUR 20,00 par studiju programmu

ViA Rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Tērbatas iela 10, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22 Konta
Nr.: LV74PARX0006876240003    

Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk norādītā parauga:  21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu iesniegšanu studijām

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju un mūžizglītības grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]

 
KĀPĒC STUDĒT "STRATĒĢISKO KOMUNIKĀCIJU UN PĀRVALDĪBU"?

Programma apvieno praktisko darba pieredzi, ko var iegūt, piedaloties studentu problēmu risināšanas konsultāciju projektos. Tajās tiek izmantotas tādas novatoriskas mācību metodes kā stratēģiskās spēles un simulācijas. Tas nodrošina, ka studenti praksē var pielietot savas teorētiskās zināšanas.

Pašreizējais un starpdisciplinārais studiju saturs sniedz zināšanas par stratēģiskās komunikācijas nozīmi valsts drošības stiprināšanā. Tas izceļ kognitīvos procesus un lēmumu pieņemšanu individuālā un grupu līmenī. Programmas pārvaldības kursi nodrošinās zināšanas par mūsdienīgām un inovatīvām valsts pārvaldes praksēm.

Starptautiskā akadēmiskā komanda un vieslektori, kas nodrošina daudzkultūru studiju pieredzi komunikācijas nozarē.

Drošība ir kļuvusi par plašu un sarežģītu jēdzienu, un mums kā indivīdiem, kā arī valstu un organizāciju pārstāvjiem ir svarīgi būt kompetentiem jautājumos, kas saistīti ar mediju pratību, stratēģisko komunikāciju, tehnoloģijām un kiberdrošību.

Studiju programmas saturs

I: Indivīds, sabiedrība un digitālās tehnoloģijas
Demokrātijas teorijas un drošība
Eiroatlantiskās vērtības mūsdienu ģeopolitikā
 
Ietekmējošā komunikācija
Viedās tehnoloģijas un datu drošība
Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana
Sociālā izziņa un cilvēka uzvedība
Ētika un vērtības

 Pilsoniskā sabiedrība un līdzdalība

II: Stratēģiskā komunikācija
Stratēģiskās komunikācijas koncepts
Komunikācijas teorijas 
Komunikācijas stratēģiskā plānošana un vadība (Komunikācijas stratēģijas plānošana, īstenošana un novērtēšana; komunikācija un attiecību veidošana ar dažādām auditorijām dažādos formātos un platformās; digitālā satura plānošana, veidošana un izplatīšana; mediju attiecības, krīžu komunikācija, reputācijas vadība)
 
Stratēģiskā politiskā komunikācija un diplomātija
 
III: Pārvaldība
Pārvaldība un inovācijas
Organizāciju stratēģiskā vadība
Mediju un komunikācijas tiesības
Politikas analīze 
ES institūcijas un pārvalde
Politekonomija
Ilgtspējīga attīstība
 
 
IV: Pētniecība un prakse
Maģistra darba seminārs
Prakse
Pētniecības prakse
Kvantitatīvās pētniecības metodes un lielo datu analīze
Kvalitatīvās pētniecības metodes
Maģistra darbs

Studiju programma nodrošina ar aktuālām zināšanām un prasmēm augstākā un vidējā līmeņa valsts pārvaldes, pašvaldību un privātā sektora profesionāļus, kas ikdienā nodarbojas ar komunikācijas stratēģisku plānošanu, zīmolvedību, komunikācijas vadību vai integrētu komunikācijas kampaņu īstenošanu.

SADARBĪBAS PARTNERI
 
medijisadarbibas partneri
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI