MEDIJU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBA

MEDIJU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBA

Studiju programma ir licencēta akreditētā studiju virzienā “Informācijas un komunikācijas zinātnes”.

Studiju programma sniegs padziļinātas zināšanas un izkops prasmes tālākās profesionālās karjeras veidošanai un pilnvērtīgai pašrealizācijai mūsdienu globalizētajā, digitalizētajā un mediētajā vidē. Programma izstrādāta, sadarbojoties ar komunikācijas un mediju jomas ekspertiem, un tās saturs veidots, analizējot līdzīgas studiju programmas citviet pasaulē, kā arī, balstoties uz starptautiskām medijpratības un informācijpratības izglītības satura rekomendācijām. Programmā tiek pielietotas inovatīvas studiju metodes – stratēģiskās spēles, simulācijas u.c., kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar medijpratību un informācijas pratību saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē.

Vairāk informācijas: [email protected]


IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA

Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijā

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2027.gada 9.septembrim

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

1.5 gadi (3 semestri) ar profesionālo bakalaura grādu

2 gadi (4 semestri) ar akadēmisko bakalaura grādu

 BUDŽETA VIETU SKAITS 2024./2025.AK.G.

10

STUDIJU MAKSA 2024./2025.AK.G.

EUR 3082*

*Šī ir pilnā studiju maksa vienam akadēmiskajam gadam. Ja vēlies noskaidrot sev pieejamo studiju maksas atlaidi, dodies uz STUDIJU MAKSAS ATLAIDES.

 STUDIJU VALODA

latviešu, angļu*

*studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students. Papildu prasība studiju uzsākšanai - angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 līmenī.

LEKCIJU NORISE

Lekcijas notiek piektdienu pēcpusdienās un sestdienās (atbilstoši normatīvajiem aktiem, lekcijas tiek plānotas gan klātienē, gan attālināti).


 UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

 *Papildu informācija par uzņemšanu pieejama, sazinoties ar ViA Studiju un mūžizglītības grupu. Piesakies konsultācijai, lai noskaidrotu iespējas studēt programmā!

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • Pase vai identifikācijas karte (eID);
  • Augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
  • CV (Eiropas forma);
  • Angļu valodas zināšanu apliecinošs dokuments (studijām angļu valodā);
  • Maģistra darba iespējamās tēmas pieteikums;
  • Kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu.

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.


UZŅEMŠANA 2024

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (va.lv)

MAĢISTRANTŪRA (va.lv)

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS, no 1.marta līdz 20.augustam (plkst.14:00), reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā  Apply online! Vidzeme University of Applied Sciences

Dokumentu reģistrācija doktora studiju programmās – EUR 20,00 par studiju programmu

ViA Rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Tērbatas iela 10, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22 Konta
Nr.: LV74PARX0006876240003    

Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk norādītā parauga:  21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu iesniegšanu studijām

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju un mūžizglītības grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]

 

 

Vienīgā šāda veida programma latviešu un angļu valodā Eiropā
(saturiski līdzīgas programmas tiek piedāvātas tikai ASV).

Starpdisciplināra programma: papildu komunikācijas zinātnes tematiem
studenti iegūs izpratni par aktuāliem sociāliem, kultūras, ekonomiskiem,
politiskiem un vēsturiskiem procesiem. Studenti iegūs zināšanas par
indivīda domāšanu, uztveri, lēmumu pieņemšanu, dažādiem sabiedrības
viedokļa un uzvedības ietekmēšanas paņēmieniem gan vēsturē, gan
mūsdienās, izpratni par indivīdu, sabiedrības un tehnoloģiju
mijiedarbības ekonomiskajiem, politiskajiem un sociālajiem aspektiem,
mediju ekonomiskās funkcionēšanas loģiku, medijiem kā uzņēmējdarbības
veidu, prasmes transmediāla satura radīšanai un izplatīšanai.

Inovatīvas studiju metodes: Programmas saturā uzsvars likts uz
teorētisko zināšanu aprobāciju praktiskā vidē ar simulāciju, stratēģisko
spēļu, prakšu un citu aktīvo studiju metožu palīdzību.

Drošība ir kļuvusi par plašu un sarežģītu jēdzienu, un mums kā indivīdiem, kā arī valstu un organizāciju pārstāvjiem ir svarīgi būt kompetentiem jautājumos, kas saistīti ar mediju pratību, stratēģisko komunikāciju, tehnoloģijām un kiberdrošību.

Studiju programmas saturs

Ievads komunikācijas teorijā

Komunikācijas teorijas, Mediju efekti, Auditoriju studijas.

Kognitīvie, sociālie un politiskie aspekti medijpratībā

Sociālā izziņa un uzvedība, Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā, Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana, Ietekmējošo vēstījumu darbnīca, Kultūra, sabiedrība un tiešsaistes vide , Tiešsaistes vides sociālpsiholoģiskie aspekti.

Mediju ētika profesionālā kontekstā

Komunikācijas ētika, Neskaidrās robežas starp medijiem un SA

Mediju vide un uzņēmējdarbība

Mediju vadība un tiešsaistes ekonomika, Mediju tiesības, Projektu vadība un inovācijas radošajās industrijās, Mediju sistēmas ASV un Eiropā

Pētījumu metodes

Kvantitatīvās pētījumu metodes, Kvalitatīvās pētījumu metodes

Transmediju komunikācija

Vizuālā kultūra un semiotika, Datu vizualizācija, Transmediju stāstniecības pamati

Maģistra darbs

KARJERA

Studiju programma sagatavos augsti izglītotus speciālistus darbam dažādās ar mediju satura analīzi, radīšanu un izplatīšanu, un medijpratības izglītības veicināšanu saistītās jomās. Tā sniegs starptautiski konkurētspējīgu izglītību komunikācijas zinātnē ar uzsvaru uz mediju un informācijas pratību, ko svarīgi pārzināt speciālistiem, kuri darbojas mediju un mārketinga vidē, pedagogiem, sociālo mediju ekspertiem, jauniešu lietu speciālistiem, bibliotekāriem – visiem, kuriem nepieciešams gan pašiem būt gudriem un atbildīgiem mediju satura patērētājiem un veidotājiem, gan arī palīdzēt šīs prasmes iegūt citiem.

SADARBĪBAS PARTNERI
 
 medijisadarbibas partneri
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI