SOCIOTEHNISKO SISTĒMU INŽENIERIJA

Studiju programmas mērķis

Veicināt informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozares attīstību un veidot konkurētspējīgu starptautiska līmeņa jauno zinātnieku paaudzi, kas spētu ieviest tautsaimniecībā jaunākās zinātniskās atziņas sistēmu modelēšanā, panākot ražotās produkcijas un pakalpojumu augstu kvalitāti, kā arī veicinātu konkurenci akadēmiskā personāla vidū, sekmējot paaudžu maiņu Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās.


 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Zinātnes doktora grāds Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) Inženierzinātnēs un tehnoloģijās

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2029.gada 24. oktobrim.

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

3 gadi

BUDŽETA VIETU SKAITS 2024./2025. AK.G.

3

STUDIJU MAKSA 2024./2025. AK.G.

EUR 10 085

STUDIJU VALODA

latviešu, angļu*

*studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students. Papildu prasība studiju uzsākšanai - angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 līmenī.IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Reģistrējoties studijām ViA uzņemšanas komisijā, reflektants aizpilda pieteikumu un iesniedz šādus dokumentus:

  • Iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • zinātnisko publikāciju sarakstu un publikāciju kopijas (ja tādas ir);
  • iespējamā promocijas darba pieteikumu problēmas formulējuma līmenī (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas);
  • pases vai identifikācijas kartes (eID) kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • kvīti par reflektanta reģistrācijas maksas samaksu.

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

*Ja reflektants dokumentus personīgi nevar iesniegt, to var izdarīt persona, kurai ir izsniegta notāra apliecināta pilnvara.

*Ja reflektants ieguvis iepriekšējo izglītību ārvalstīs, viņam jāiesniedz Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības atbilstību Noteikumu prasībām.


PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

·       Maģistra grāds sociotehnisku sistēmu modelēšanā vai informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnē vai citās dabas zinātnēs, ja iepriekšējā izglītībā apgūta matemātiskā un/vai imitāciju modelēšana.

·       Iespējamā promocijas darba pieteikumu problēmas formulējuma līmenī (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas). Paredzamā promocijas darba tematikai ir jāatbilst zinātnes apakšnozarei un doktora studiju programmas pielietojuma videi.

·       Iestājpārbaudījums: pārrunas.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Reģistrējoties studijām ViA uzņemšanas komisijā, reflektants aizpilda pieteikumu un iesniedz šādus dokumentus:

·        Iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

·        zinātnisko publikāciju sarakstu un publikāciju kopijas (ja tādas ir);

·        iespējamā promocijas darba pieteikumu problēmas formulējuma līmenī (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas);

·        pases vai identifikācijas kartes (eID) kopiju, uzrādot oriģinālu;

·        kvīti par reflektanta reģistrācijas maksas samaksu.

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

*Ja reflektants dokumentus personīgi nevar iesniegt, to var izdarīt persona, kurai ir izsniegta notāra apliecināta pilnvara.

*Ja reflektants ieguvis iepriekšējo izglītību ārvalstīs, viņam jāiesniedz Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības atbilstību Noteikumu prasībām.

 

Promocijas darbs

DACE AIZSTRAUTA tēma "Integrētais tehnoloģiju pieņemšanas un ilgtspējas novērtēšanas modelis".

Zinātnes nozare, apakšnozare - Informācijas tehnoloģijas, sistēmu analīze, modelēšana, projektēšana

Zinātniskais vadītājs - Prof., Dr.sc.ing. Egils Ginters

Aizstāvēšanas gads - 2019

Darbs tiešsaistē apskatāms šeit

MADARA PRATA (PRATT) tēma “Tehnoloģiskais risinājums komunikācijai attālinātā darba vidē motivācijas un apmierinātības veicināšanai”.

Zinātnes nozare - Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē

Zinātniskais vadītājs – Prof., Dr.paed. Sarma Cakula

Aizstāvēšanas gads – 2022

Darbs tiešsaistē apskatāms šeit 

OSKARS JAVA tēma “Imitējošās modelēšanas un sensoru sistēmas pielietošana ekosistēmas pārvaldīšanai”.

Zinātnes nozare - Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē

Zinātniskais vadītājs – Prof., Dr.oec. Juris Binde

Aizstāvēšanas gads – 2022

Darbs tiešsaistē apskatāms šeit

 


UZŅEMŠANA 2024

 

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS, no 1.marta līdz 20.augustam (plkst.14:00), reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā  Apply online! Vidzeme University of Applied Sciences

Dokumentu reģistrācija doktora studiju programmās – EUR 20,00 par studiju programmu

ViA Rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Tērbatas iela 10, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22 Konta
Nr.: LV74PARX0006876240003    

Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk norādītā parauga:  21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu iesniegšanu studijām

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju un mūžizglītības grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]

UZŅEMŠANA 2024

 

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS, no 1.marta līdz 20.augustam (plkst.14:00), reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā  Apply online! Vidzeme University of Applied Sciences

Dokumentu reģistrācija doktora studiju programmās – EUR 20,00 par studiju programmu

ViA Rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Tērbatas iela 10, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22 Konta
Nr.: LV74PARX0006876240003    

Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk norādītā parauga:  21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu iesniegšanu studijām

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju un mūžizglītības grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]

 

Esmu daudz saņēmis no Vidzemes Augstskolas un man gribas dot atpakaļ ar savu darbu un ieguldījumu pētniecībā.

 
OSKARS JAVA
SSII DIREKTORS, SSII PĒTNIEKS, SENĀTA PRIEKŠSĒDĒTĀJS.
Image
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI