TŪRISMA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA

Kļūsti par tūrisma nozares ekspertu, īsteno sapņus, radi inovatīvas idejas, pasākumus un uzņēmumus!

Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tūrisma un viesmīlības organizācijas vadītājus darbam nozarē Latvijā un ārvalstīs, īpašu uzmanību veltot gan studenta personības izaugsmei, gan arī fiziskās izturības stiprināšanai, kā arī karjeras izveidei, balstoties uz mūsdienīgu un profesionālu izglītību radošajā nozares sfērā –  atpūtas, ceļojumu un pasākumu vadīšanā.

 


IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālā bakalaura grāds tūrisma vadībā

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Tūrisma pakalpojumu vadītājs

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2029.gada 8.jūnijam

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas (klātienes tikšanās katru nedēļu piektdienu  pēcpusdienās (vai attālināti) un sestdienās, pārējā laikā studijas notiek patstāvīgi, elektroniskajā mācību vidē)

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri) pilna laika studijām

5 gadi (10 semestri) nepilna laika studijām

BUDŽETA VIETU SKAITS 2024./2025.AK.G.

15* (pilna laika studijām latviešu valodā)

*(1 no 15 budžeta vietām 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2024.gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2024./2025.AK.G.

EUR 2054* (pilna laika studijas)

EUR 1643* (nepilna laika studijas)

*Šī ir pilnā studiju maksa vienam akadēmiskajam gadam. Ja vēlies noskaidrot sev pieejamo studiju maksas atlaidi, dodies uz STUDIJU MAKSAS ATLAIDES.

VALODA

Studiju programmu ir iespējams apgūt latviešu un angļu* valodā 

*ar nosacījumu, ka tiek nokomplektēta grupa, papildu prasība studiju uzsākšanai - angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 līmenī.

 


 PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Vidējā izglītība

CE Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā*^ (vienā no mācību satura apguves līmeņiem, kā arī pārējie reflektanta kārtotie CE).

Papildus punktus pie konkursa rezultāta var iegūt par nokārtotu augstākā mācību satura apguves līmeņa CE mācību priekšmetā SOCIĀLĀS ZINĀTNES; par sasniegumiem Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference (pēdējo divu gadu laikā) 1.-3.pakāpe; kā arī, ja reflektants iepriekš ieguvis profesionālo vidējo izglītību tūrisma jomā.

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); 1.vietas ieguvējs Vidzemes reģiona Junior Achievement Latvia konkursa “Gada labākais skolēnu mācību uzņēmums” 1.-3. vietas ieguvējs -  Līderības balvas Vidzemes Augstskolas laureāts; 1.vietas ieguvēju Vidzemes Jauno Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā (pēdējo 2 gadu laikā); Personas, kuras brīvprātīgi pieteikušās valsts aizsardzības dienestā un pabeigušas to, piesakoties studijām ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē, un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem.

* – viena no svešvalodām: angļu val., franču val., vācu val.

^ – vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

 


 UZŅEMŠANA 2024

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (va.lv)

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju un mūžizglītības grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]

 
KARJERAS IESPĒJU DAŽĀDĪBA
Iespējas strādāt pilsētvidē vai brīvā dabā, valsts iestādēs, privātos uzņēmumos vai kļūt pašam sev par darba devēju. Tas var būt mierīgs darbs birojā vai aktīva darbošanās. Darbs, tāpat kā ceļošana, var būt atkarīgs no paša gaumes, talantiem un interesēm.
 

 
CEĻOŠANA STUDIJU LAIKĀ
Lielākā daļa studentu vismaz vienu semestri studē sadarbības augstskolās kādā no 97 augstskolām 41 valstī vai dodas vasaras praksēs un studiju ekskursijās uz ārvalstīm.
 

 
PIELĀGOTS STUDIJU SATURS
Katru gadu tas tiek pilnveidots atbilstoši nozares attīstībai. Apmācībā tiek izmantotas jaunākās metodes un tehnoloģijas, kas atbilst digitālā laikmeta prasībām. Studiju programmā vairākus kursus pasniedz ārvalstu viesdocētāji.
 

 
SVEŠVALODAS
Vienīgā tūrisma studiju programma, kur iespējams studēt ķīniešu valodu visu studiju periodu. Iespējams apgūt arī krievu, vācu un franču valodu.
 
 
 
PRAKTISKA PIEREDZE
Studenti darbojas reālos projektos. Pēta tūrisma resursus un infrastruktūru, izstrādā uzņēmumu un teritoriju attīstības plānus, organizē dažādus pasākumus, veido informāciju par tūrisma produktiem virtuālajā vidē, piedalās vadības simulācijas spēlēs.
 

 
CIEŠA SADARBĪBA AR NOZARI
Daudzos studiju kursos atbilstoši tēmas specializācijai kā vieslektori tiek iesaistīti nozares vadošie profesionāļi.
 

 
SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – tūrisma galamērķa atspoguļošana Instagram, gastronomiskā tūrisma iespējas, dažādu pasākumu un mākslas centru ietekme uz tūrisma un viesmīlības nozari, auto tūrisma segmenta izpēte u.c.
 

 
PIEPRASĪJUMS
Ar katru gadu arvien palielinās to cilvēku skaits, kas ceļo, un nodarbināto skaits ar tūrismu saistītajās nozarēs palielinās līdz ar tūristu skaitu.
 

 
PRAKŠU DAUDZVEIDĪBA
Pārgājieni dabā ar aktīvā tūrisma elementiem (velo, laivas, kājas), integrētā apvidus prakse, mācību ekskursijas Latvijā un ārzemēs.

Studiju programmas saturs

APVIENOJOT DIVAS STUDIJU PROGRAMMAS:

Pirmajā un otrajā studiju gadā, studentiem dota iespēja izzināt tūrisma un atpūtas nozares pamatus un izvērtēt savu nākotnes izvēli vienā no programmas piedāvātajām specializācijām: "Viedā tūrisma uzņēmējdarbība" un "Tūrisma pasākumu pieredzējuma dizaineris".

Pēc otrā kursa, studenti var padziļināti apgūt sev piemērotāko virzienu, izmantojot atbilstošās prakses iespējas. Studiju kursu ietvaros studenti varēs piedalīties mācību ekskursijās, apmeklēt nozares profesionāļu un ārvalstu viesdocētāju lekcijas.

Prakse un studijas ārvalstīs ir neatņemama studiju programmas sastāvdaļa.

 


 

NOZARES PAMATKURSI

Tūrisma pamati, Ceļotāju psiholoğija un motivācija, Starpkultūru komunikācija tūrismā, Viesmīlība, Tūrisma produkts, Tūrisma projektu vadība, Tūristu grupu organizēšana un vadība, Aktīvā tūrisma vadība, Tūrisms un vides aizsardzība, Tūrisma ğeogrāfija, Latvijas dabas tūrisma ğeogrāfija, Kultūras vēsture un tūrisms, Latvijas vēsture, kultūra un ģeogrāfija, Svešvalodas (angļu, krievu, vācu, franču, ķīniešu), Publiskā runa, Ievads tūrisma studijās, Kultūras vēsture un tūrisms, Civilā aizsardzība, Radošums un proaktivitāte, Starpkultūru komunikācija tūrismā, Pasākumu plānošana un organizēšana

 


 

DOMĀŠANAS PLAŠUMS

Pētījumu metodoloğija tūrisma un atpūtas nozarē,  Problēmu risinājumu projekts, gada projekti un bakalaura darbs.

 


 

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Ievads uzņēmējdarbībā, Finanšu vadības pamati, Uzņēmuma stratēğija, Uzņēmējdarbības tiesības, Tūrisma tirgvedība, Cilvēkresursu vadība, Tautsaimniecība ES kontekstā, Pārdošanas prasmes

 


 

PRAKSE

Studenti iziet prakses tūrisma organizācijās visā Eiropā. Apgūst ceļojumu plānošanas un vadīšanas prasmes, dodoties mācību ekskursijās Latvijā un uz Ziemeļvastīm. Praksē tiek attīstītas viesmīlības prasmes un iemaņas strādāt ar rezervēšanas sistēmām. Daudziem studentiem prakses vietas kļūst par nākamajām darba vietām.

KARJERAS IESPĒJAS

Studiju programmas absolventi kļūst par tūrisma nozares uzņēmējiem, tūrisma plānošanas vadītājiem valsts un pašvaldību iestādēs, tūrisma informācijas centru vadītājiem, tūrisma un viesmīlības organizāciju struktūrvienības vadītājiem, ceļojumu konsultantiem un organizatoriem, speciālistiem, kas nodarbojas ar kultūras un dabas mantojuma iekļaušanu tūrisma jomā.

Tūrisms – tas nebūs tikai darbs, tas būs daudzpusīgs hobijs mūža garumā, ar ko var arī nopelnīt! Turklāt nemitīgi jāpielāgojas jaunākajām tendencēm – pašlaik visā pasaulē liela nozīme ir gan tehnoloģiju izmantošanai, gan inovatīvu, radošu tūrisma produktu radīšanai.

Bakalaura studijas paver labas iespējas arī turpmākām studijām maģistratūrā, kur mērķtiecīgi var apgūt starptautiskā tūrisma pasākumu vadību, tūrisma uzņēmumu stratēģisko vadību vai citas interesējošās sfēras, kas labi kombinējamas ar komunikatīvām, erudīcijā balstītām vadīšanas prasmēm.

 


 

ABSOLVENTI DARBOJAS
turisms

Izvēli studēt programmā vērtēju pozitīvi, jo gan programmas saturs, gan pasniedzēju ieguldījums veicināja manu izaugsmi gan personīgi, gan profesionāli.

 
SANDIS BUKŠS
MĒRNIECĪBAS FIRMAS "SIA METRUM" VALMIERAS BIROJA VADĪTĀJS
Image
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI