KREDĪTI

ViA studentiem ir pieejami divu veidu kredīti: Studiju kredīts, kas paredzēts studiju maksas segšanai un Studējošā kredīts, kas paredzēti ikdienas tēriņiem.
Valsts garantētos studiju un studējošos kredītus izsniedz Swedbank

Inforgafika vieglākai uztverei ŠEIT

Studiju kredīts

Kam tas ir paredzēts?

Studiju kredīts paredzēts mācību maksas segšanai akreditētajās Latvijas augstskolās.

Ja esi imatrikulēts Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā un noslēdzis līgumu ar izglītības iestādi, piesakies valsts garantētam studiju kredītam:

 • Aizdevumam var pieteikties studenti, kas uzņemti gan pilna laika, gan nepilna laika studiju programmā
 • Privātpersonas galvojums nav nepieciešams

Kredīta summa un izmaksa

 • Studiju kredīta apmērs nepārsniedz augstskolas noteikto maksu par studijām
 • Vienlaikus var tikt piešķirts vienas studiju programmas apguvei
 • Kredīta summa tiek pārskaitīta uz mācību iestādes kontu divas reizes gadā

Garantiju (valsts galvojumu) sniedz finanšu institūcija ALTUM.

Saistošie MK noteikumi Nr. 231

Maksājumi studiju laikā

Pamatsumma un procenti studiju laikā (ieskaitot studiju pārtraukumu līdz 731 dienai) un 11 mēnešus pēc studiju pabeigšanas nav jāmaksā.

Kredīta atmaksa pēc studijām

 • Kredīts jāatmaksā 10 gadu laikā no kredīta atmaksas sākšanas dienas, ja kredīta summa pirmajā atmaksas dienā nepārsniedz 20 000 EUR. Ja kredīta summa, uzsākot kredīta atmaksu ir lielāka par 20 000 EUR, kredīts jāatmaksā 15 gadu laikā no kredīta atmaksas uzsākšanas.
 • Kredīts jāsāk atmaksāt ar 12. mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai ar 3. mēnesi pēc studiju pārtraukšanas.
 • Studiju kredīta procentus jāsāk maksāt, sākot ar 12.mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai no nākamā mēneša pēc studiju pārtraukšanas.
 • Studējošā kredīta procentus jāsāk maksāt nākamajā mēnesī pēc pirmās kredīta summas saņemšanas.
 • Ikmēneša maksājumi par aizdevumu tiek ieturēti automātiski no norādītā Swedbank konta.

Akadēmiskais atvaļinājums

 • Kredītus pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā.
 • Kredītu izmaksu atjauno pēc studiju pārtraukuma, ja kredītņēmējs turpina studijas un studiju pārtraukums kopā nepārsniedz 731 kalendāra dienu un ir saņemts kredītņēmēja pieprasījums par kredītu izmaksu atsākšanu.
 • Ja studiju pārtraukums pārsniedz 731 kalendāra dienu, taču studējošais nav eksmatrikulēts bez diploma, kredītņēmējs, sākot ar nākamo kalendāra mēnesi, pēc 732. dienas iestāšanās sāk maksāt studiju kredīta procentus un sāk atmaksāt studiju un studējošā kredīta pamatsummu.

Kā notiek kreditēšanas process

Kad esi imatrikulēts augstskolā, aizpildi pieteikuma formu tepat internetbankā vai rezervē laiku filiāles apmeklējumam.

 1. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks pārbaudīta augstskolas sniegtā informācija Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Informācijas saņemšana ir atkarīga no augstskolas atjaunotās informācijas un var ilgt līdz pat 10 dienām.
 2. Pēc kredīta pieteikuma saņemšanas izvērtēsim tavu kredīt vēsturi un maksātspēju.
 3. Par pieņemto lēmumu informēsim pa telefonu un vienosimies par tālākajām darbībām.
 4. Līgumu var parakstīt internetbankā vai filiālē.
 5. Pēc studiju kredīta līguma parakstīšanas veiksim pārskaitījumu mācību iestādei.

Tagad visu savu uzmanību vari veltīt mācībām!

Lai pieteiktos studiju un/vai studējošā kredītam tev būs nepieciešams

 • Noslēdz līgumu ar augstskolu un saņem informāciju no augstskolas par imatrikulāciju

Ja vēl neesi Swedbank klients, vari kļūt par klientu jau laikus, lai paātrinātu līguma noslēgšanas procesu.

Pirms līguma parakstīšanas ar augstskolu rūpīgi iepazīsties ar studiju līguma noteikumiem, lai gadījumā, ja nevarēsim piešķirt kredītu, tev nerastos neplānoti izdevumi.

Procenti un nosacījumi

 • Procentu likme ir 3,5% gadā + 6 mēnešu Euribor, bet ne mazāk par 0
 • Bez aizdevuma noformēšanas maksas
 • Atmaksas datumu izvēlies no mēneša 1. līdz 28. datumam

Saņemšanas nosacījumi

 • Tev ir vismaz 18 gadu.
 • Tev ir laba kredīt vēsture - ja ir bijusi pieredze ar saistībām, un esošie maksājumi (t.sk. kredīt maksājumi) veikti bez kavējumiem.
 • Nedrīkst būt saistības vai parādi, kas kredītiestādes ieskatā apgrūtinātu studējošā iespējas uzņemties saistības vai atmaksāt kredītu.
 • Atbilstoši MK noteikumiem informācija par studijām tiek pārbaudīta Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).

Kredīts ir pieejams Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kā arī ES/EEZ pilsoņiem un Eiropas Kopienas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja studijām Latvijas akreditētu un licencētu augstskolu studiju programmā - gan bakalauriem, gan maģistriem, gan doktorantiem, kā arī 1. līmeņa augstākās izglītības apguvei.

Kredītu atmaksas atvieglojumi

Ja kredītņēmējs saņem bezdarbnieka statusu, pamatsummas maksājumi gan studiju, gan studējošā kredītam tiek atlikti uz bezdarba laiku, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem.

Ja kredītņēmējs secīgi turpina studēt akreditētā programmā, tiek turpināta studiju kredīta pamatsummas atlikšana (ar nosacījumu, ka pārtraukums starp studijām nepārsniedz 11 mēnešus).

Kopumā visu studiju kredītu atmaksas sākšanas termiņš nevar pārsniegt 10 gadus no pirmā kredītlīguma noslēgšanas brīža par studiju kredītu, kas ir garantēts ar ALTUM garantiju.

Ja kredītņēmējam studiju laikā vai pēc augstākās izglītības iestādes absolvēšanas piedzimst bērns (arī ja kredītņēmējs adoptē bērnu), kredītņēmējam valsts dzēš studējošā kredītu 30% apmērā no neatmaksātās summas uz kredītņēmēja kredīta dzēšanas pieteikuma iesniegšanas dienu par katru bērnu pēc tam, kad kredītņēmējs ir pabeidzis studijas. Ja abi vecāki ir kredītņēmēji, minētais nosacījums attiecas uz abiem vecākiem.

Noderīgas saites

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI