KAS IR KAS

ADMINISTRATĪVAIS PROREKTORS

Veic augstskolas operatīvo vadību. Koordinē augstskolas administratīvo, fnanšu un saimniecisko darbību un resursu plānošanu.

AKADĒMISKAIS PARĀDS

Tas rodas, ja students nenokārto studiju programmas akadēmiskās saistības atbilstoši noteiktajam plānam. Attaisnojošu iemeslu dēļ students var lūgt studiju virziena direktoram pagarinājumu akadēmisko saistību kārtošanai vai saņemt atļauju studiju kursa (-u) vai pilnas programmas atkārtotai apguvei.

Lai saprastu, kā Tev ir jārīkojas akadēmiskā parāda gadījumā, vispirms noskaidro, kāds ir ieraksts kursa vērtējuma lapā. To vari redzēt lais.lv sistēmā.

Iespējamie akadēmiskā parāda apzīmējumi:
nesekmīga atzīme;
NA – nav atļauts; 
N – neieradās; 
A – kursu neapmeklēja. 

NB! Pārbaudījumu kārtošana pēc noteiktā termiņa ir maksas pakalpojums (skat. Maksas pakalpojumu cenrādi).

Ja kursa prasības nav nokārtotas slimības dēļ, students var tikt atbrīvots no maksājuma. Par to lemj fakultāte, balstoties uz studentam izsniegto ārsta zīmi. Šajā gadījumā docētājam vai studiju virziena direktoram jāiesniedz slimības lapa. Docētājs vai studiju virziena direktors izvērtē situāciju un izlemj, vai studentu atbrīvot no akadēmiskā parāda apmaksas. Pēc izvērtējuma fakultātē jāizņem individuālais studiju kursa protokola vērtējums.

AKADĒMISKAIS STUDIJU PĀRTRAUKUMS

Studiju pārtraukumu uz laiku. Minimālais studiju pārtraukums ir viens akadēmiskais gads, maksimālais – divi akadēmiskie gadi. Vairāk informācijas šeit

AKADĒMISKAIS UN ZINĀTŅU PROREKTORS

Atbild par studiju un zinātnisko darbu Vidzemes Augstskolā.
 

APGAITAS LAPA

Tiek saņemta un aizpildīta pirms augstskolas absolvēšanas vai pēc eksmatrikulācijas.

BAKALAURA DARBS

Valsts pārbaudījums. Bakalaura darbs ir studenta patstāvīgi veikta pētījuma rezultātu apkopojums ar teorētisku pamatojumu un praktisku pielietojamu. Tas integrē studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas vairākos studiju
kursos un praktiskās iemaņas teorētisko zināšanu pielietošanai pētījumos atbilstoši izvēlētajai studiju nozarei. Tā izstrādi nosaka īpašs nolikums, un aizstāvēšana notiek saskaņā ar Studiju nolikumu un atbilstošās studiju programmas metodiskajiem noteikumiem un/ vai nolikumu.

DEKĀNS VADA UN PĀRSTĀV FAKULTĀTI

Vada fakultātes akadēmisko un administratīvo personālu, pārrauga studiju virzienus un koordinē studiju programmu izstrādi un īstenošanu.

EKSMATRIKULĀCIJA

Svītrošana no studentu reģistra jeb atskaitīšana no augstskolas. Gadījumus, kad var notikt eksmatrikulācija, skaties šeit. Pēc tās Studiju administrēšanas grupā jāiesniedz apgaitas lapa un jāizņem vidējās izglītības dokumenti. Ja eksmatrikulācija notiek pēc paša vēlēšanās, Studiju administrēšanas grupā jāiesniedz aizpildīta eksmatrikulācijas iesnieguma veidlapa un jāizņem vidējās izglītības dokumenti.

FINANŠU GRUPA

Plāno augstskolas fnanšu attīstību un budžetu. Kārto studentu kreditēšanas jautājumus, administrē visa veida maksājumus, kas saistīti ar studijām ViA, dienesta viesnīcām u.c..

GADA PROJEKTS

Studenta patstāvīgi veikts teorētiski pamatots un praktiski virzīts pētījuma rezultātu apkopojums vai projekts. Tā izstrādi un aizstāvēšanas kārtību nosaka katras akadēmiskās struktūrvienības izstrādāts nolikums.

IMATRIKULĀCIJA

Ierakstīšana studentu reģistrā.

INDIVIDUĀLAIS STUDIJU KURSA VĒRTĒJUMA PROTOKOLS

Tas jāsaņem fakultātē pie studiju speciālista, lai atkārtoti pēc noteiktā termiņa vai nepietiekama vērtējuma gadījumā varētu kārtot studiju kursā paredzētās saistības. Individuālais studiju kursa vērtējuma protokols ir maksas pakalpojums (skat. Maksas pakalpojumus). Protokols ir bezmaksas, ja saistības nav nokārtotas slimības dēļ un saskaņā ar medicīnisko izziņu par attiecīgo periodu ir iegūta atļauja no studiju virziena direktora un docētāja.

IT UN INFRASTRUKTŪRAS GRUPA

Uztur ViA datortīklu, apkalpo serverus, instalē programmatūru, rūpējas par ViA datortehnikas tehnisko stāvokli, uztur e-pasta un e-mācības vides u.c. Ja ir kādi jautājumi, neskaidrības vai problēmas saistībā ar datoriem, e-pastiem raksti uz [email protected].

IZZIŅA

Dokuments, ar kuru tiek apliecināts studenta statuss. Izziņas ir pieejamas gan latviešu, gan angļu valodā. Izziņu piesaka elektroniski moodle.va.lv. Izziņu sagatavo trīs darbadienu laikā, to saņemt var Cēsu ielā 4 pie administratora vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

KREDĪTPUNKTS

Studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam (vienai studiju nedēļai) un ietver kontaknodarbības auditorijā un studentu patstāvīgo darbu.

KURSA APRAKSTS

To docētājs, uzsākot kursu, izdala studentiem un publicē e-mācību vidē punkts.va.lv. Tajā uzskaitītas studiju kursa apguvei nepieciešamās prasības, noteikti plānotie studiju rezultāti un studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji. Tas ietver arī studiju kursa kalendāru, obligāto un papildliteratūru, kā arī apraksta citu programmā paredzēto saistību izpildi.

LEKCIJU APMEKLĒJUMS

Tas atkarīgs no kursa docētāja prasībām. Ja docētājs nav izvirzījis īpašas prasības, students var izvēlēties, apmeklēt vai neapmeklēt lekcijas, bet tas nekādā gadījumā neatbrīvo no pienākuma izpildīt visas attiecīgā studiju kursa akadēmiskās prasības. Semināru un praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts. Docētājam ir tiesības neatļaut kārtot kursa eksāmenu vai ieskaiti, kā arī citas kursa apguves gaitā izvirzītās prasības, ja students nav piedalījies semināros un praktiskajās nodarbībās.

MAĢISTRA DARBS

Valsts pārbaudījums. Maģistra darbs ir studenta patstāvīgi veikta pētījuma rezultātu apkopojums un iegūto datu analīze, kas satur rekomendācijas iegūto rezultātu praktiskam pielietojumam atbilstoši zinātnes nozarei vai
apakšnozarei vai profesionālās darbības jomai saskaņā ar iegūstamo maģistra grādu. Tā izstrādi un aizstāvēšanas kārtību nosaka nolikums par valsts pārbaudījumu un atbilstošās studiju programmas metodiskie noteikumi un/vai nolikums.

MĀRKETINGS UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Rūpējas par ārējo un iekšējo komunikāciju augstskolā, attiecībām ar plašsaziņas līdzekļiem, ViA tēlu un reputāciju. Rīko dažādus pasākumus skolēniem, studentiem un absolventiem.

PRAKSE

Būtiska studiju programmas daļa, kas dod iespēju iegūt praktiskas iemaņas izvēlētajā nozarē. Prakses laikā tiek iegūta pieredze, kas pēc tam noder darba tirgū. Prakse un prakses aizstāvēšana tiek pielīdzināta ieskaitei vai diferencētai ieskaitei (ar atzīmi).

REĢISTRĒŠANĀS BRĪVĀS IZVĒLES (C) DAĻAS KURSIEM

To pilna un nepilna laika studentiem organizē fakultāte saskaņā ar studiju programmu.

REĢISTRĒŠANĀS STUDIJĀM

Reģistrēšanās studijām notiek pirms katra studiju semestra. Reģistrēšanās attiecas uz ikvienu ViA studentu. Reģistrējoties students apliecina, ka turpinās studijas ViA. Reģistrēties atļauts studentiem, kuriem nav fnanšu un/vai bibliotēkas parādsaistību.

REKTORS

Vada Vidzemes Augstskolu.

SAIMNIECĪBAS GRUPA

Atbild par vietu rezervāciju ViA dienesta viesnīcās, plāno auditoriju noslogojumu. Uzrauga un apsaimnieko augstskolas telpas.

SEKMJU IZRAKSTS

Dokuments, kurā tiek fiksēta studiju gaita – apgūtie kursi, iegūtie kredītpunkti un vērtējums. To latviešu vai angļu valodā sagatavo trīs darbadienu laikā pēc elektroniskā pieprasījuma nosūtīšanas; sekmju izrakstu var saņemt pie administratora Cēsu ielā 4 vai elektroniski (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu). Elektroniskā pieprasījuma forma atrodama moodle.va.lv - ViA aktualitātes studendiem.

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBAS GRUPA

Koordinē starptautiskos studiju projektus, atbild par ārvalstu apmaiņas studentiem un personāla mobilitāti augstskolā.
Koordinē ViA studentu apmaiņas studijas un prakses ārvalstīs, informē par dažādām pieejamām stipendijām ārvalstu studijām. Visos jautājumos saistībā ar studijām un praksēm ārzemēs raksti uz [email protected].

STIPENDIJA

Uz stipendiju var pretendēt katrs sekmīgs budžeta students. Stipendijas apmērs ir 140,00 EUR mēnesī. Stipendiju piešķir konkursa kārtībā. Vairāk informācijas meklē šeit.

STUDENTA KODS

Tiek piešķirts katram studentam pēc imatrikulācijas augstskolā. To veido studiju programmas nosaukuma saīsinājums, iestāšanās gads un studenta kārtas skaitlis.

STUDENTU PATSTĀVĪGAIS DARBS

Tā formas ir kursa un gada projekti, kontroldarbi, referāti, literatūras studijas u.c.

STUDIJU ADMINISTRĒŠANAS GRUPA

Atbild par informatīvo studiju sistēmu, studiju procesa administrēšanu, studiju līgumiem, organizē reģistrēšanos nākamajam studiju semestrim. Uztur studentu personas lietas, sagatavo izziņas, sekmju pārskatus, diplomus un to pielikumus, koordinē rotācijas un stipendiju piešķiršanas procesus. Visos jautājumos saistībā ar studijām raksti uz [email protected].

STUDIJU ATSĀKŠANA PĒC AKADĒMISKĀ PĀRTRAUKUMA

Atsākt studijas pēc akadēmiskā pārtraukuma iespējams tikai tā semestra sākumā, no kura studijas tikušas pārtrauktas. Vairāk par studiju atsākšanu lasi šeit.

STUDIJU KURSA VĒRTĒJUMA PROTOKOLS

Dokuments, kas apliecina vērtējumu studiju kursā. Protokola oriģināls tiek glabāts Studiju administrēšanas grupā.

STUDIJU KURSA VĒRTĒJUMS

Studenta zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējums par studiju kursu kopumā. To veido 10 ballu sistēmā, apkopojot studiju kursā iegūtos vērtējumus. Dažos studiju kursos vērtējums var tikt izteikts ar ierakstu „ieskaitīts/neieskaitīts”. Tikai pēc sekmīga (ne zemāk kā „4”/„ieskaitīts”) vērtējuma saņemšanas tiek ieskaitīti studiju kursā iegūtie kredītpunkti.

STUDIJU KURSS

Noteiktā līmenī un apjomā organizēts studiju programmai atbilstošu zināšanu, prasmju un kompetences sistēmas izklāsts, kam ir defnēti studiju rezultāti un par kuru sasniegšanu tiek piešķirti kredītpunkti.

STUDIJU VIRZIENA DIREKTORS

Uztur, pilnveido un attīsta studiju virziena saturu un realizāciju, veicina zinātnisko darbību, pārdala budžeta vietas studiju virzienā, organizē studentu prakses, pieņem lēmumus par studentu ieskaitīšanu vēlākajos studiju kursos, ārvalstu studiju rezultātu atzīšanu, kredītpunktu pārnesi, individuālajiem studiju plāniem.

TEORĒTISKAIS KURSS

Visas studiju programmā plānotās akadēmiskās saistības (studiju kursi, prakses, gada projekti u.c.). Teorētiskais kurss ir obligāts nosacījums, lai students saņemtu atļauju kārtot valsts pārbaudījumu.

WWW.LAIS.LV

Interneta adrese, kurā vari piekļūt ViA studiju informācijas sistēmai un aplūkot datus par savām studijām. Savu lietotājvārdu un paroli Tu saņēmi, parakstot studiju līgumu. Nozaudēto paroli var atjaunot, rakstot IT pakalpojumu centram uz e-pastu [email protected].

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI