Tūrisma organizācija un vadība | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Tūrisma organizācija un vadība

Par programmu:

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus tūrisma un viesmīlības nozarei, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Nodrošināt starpdisciplināru, ar tūrisma nozari saistītu mūsdienīgu zināšanu un prasmju apguvi, radīt personības attīstību veicinošu vidi, veicināt studējošo integrāciju tūrisma nozares organizācijās un pētījumu rezultātu ieviešanu nozarē.


Studiju programmas priekšrocības:

 • Starptautiska zināšanu un prasmju pārnese ir TOV programmas ikdiena – lielākā daļa studentu vismaz vienu semestri studē sadarbības augstskolās Eiropā, dodas vasaras praksēs ārvalstīs, studiju programmā vairākus kursus lasa viesdocētāji no ārvalstīm, studenti piedalās intensīvajās apmācību programmās sadarbības augstskolās;
 • Studenti kopā ar docētājiem veic lietišķos pētījumus un strādā ES projektos;
 • Studiju programmas saturs katru gadu tiek pilnveidots atbilstoši nozares attīstībai. Apmācībā tiek izmantotas jaunākās metodes un tehnoloģijas;
 • Fakultātes aktīvā un regulārā sadarbība ar tūrisma nozares uzņēmējiem, pašvaldībām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, reģionālajām un profesionālajām asociācijām studentiem dod padziļinātas zināšanas par aktuālajām norisēm  tūrismā un dod iespēju izveidot plašu kontaktu loku ar nozares ekspertiem un darba devējiem;
 • Aktīvā sadarbība ar nozari dod iespēju izveidot plašu kontaktu loku ar nozares ekspertiem un darba devējiem. Studenti pēta tūrisma resursus, izstrādā uzņēmumu un teritoriju attīstības plānus, organizē dažādus pasākumus, veido informāciju par tūrisma produktiem virtuālajā vidē, piedalās vadības simulācijas spēlēs;
 • Lielākā daļa studentu vismaz vienu semestri studē sadarbības augstskolās Eiropā, dodas vasaras praksēs un studiju ekskursijās uz ārvalstīm, studiju programmā vairākus kursus lasa viesdocētāji no ārvalstīm;
 • Pieprasījums. Ar katru gadu arvien pieaug to cilvēku skaits, kas ceļo, un nodarbināto skaits ar tūrismu saistītajās nozarēs aug līdzi tūristu skaitam;
 • Dažādība. Iespējas strādāt pilsētvidē vai brīvā dabā, valsts un pašvaldības iestādēs, privātos uzņēmumos vai kļūt pašam sev par darba devēju. Darba vide var tikt saistīta ar mierīgu darbu ofisā vai aktīvu darbošanos mainīgos apstākļos gan kultūras, gan dabas jomā. Darbs, tāpat kā ceļošana, var būt atkarīgs no paša gaumes, talantiem un interesēm;
 • Ceļošana. Tūrisms – tas nebūs tikai darbs, tas būs daudzpusīgs hobijs mūža garumā, ar ko var arī nopelnīt! Turklāt nemitīgi jāpielāgojas jaunākajām tendencēm – pašlaik visā pasaulē liela nozīme ir gan tehnoloģiju izmantošanai, gan inovatīvu, radošu tūrisma produktu radīšanai, gan uzsvaram uz individualizētu apmeklētāju pieredzes vadīšanu.

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Tūrisma pamati
Informācijas tehnoloģijas tūrismā
Ceļotāju psiholoģija un motivācija
Ievads starpkultūru komunikācijā
Tūrisma produkts
Tūrisma mārketings
Tūrisma produktu veicināšana
Tūrisma projektu vadība
Tūristu grupu organizēšana un vadība
Lauku tūrisms
Pilsētu tūrisms
Tūrisma ģeogrāfija
Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfija
Tūrisms un vide
Viesmīlība
Kultūras vēsture un tūrisms
Latvijas kultūras vēsture un tūrisms
Angļu valoda tūrisma nozarē
Otrā svešvaloda (franču, vācu, krievu, ķīniešu)
Publiskā runa
Ievads uzņēmējdarbībā
Finanšu vadības pamati
Cilvēkresursu vadība
Uzņēmējdarbības tiesības
Uzņēmuma stratēģija
Mikroekonomika
Makroekonomika
Biznesa plāns
Pētījumu metodoloģija
Tūrisma statistika un datu analīze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa

Studenti iziet prakses tūrisma organizācijās visā Eiropā. Apgūst ceļojumu plānošanas un vadīšanas prasmes, dodoties mācību ekskursijās Latvijā un uz Ziemeļvastīm. Praksē tiek attīstītas viesmīlības prasmes un iemaņas strādāt ar rezervēšanas sistēmām. Daudziem studentiem prakses vietas kļūst par nākamajām darba vietām.


Prasmes un iemaņas, kādas studiju programma veido studentos

 • Studenti iegūst augstākā līmeņa zināšanas un attīsta mūsdienīgas prasmes, kas nepieciešamas darbam tūrisma un viesmīlības nozarē, organizāciju vadīšanā Latvijā un ārvalstīs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studentu personības attīstībai;
 • Studenti kļūst par profesionāļiem, kas spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā un vadot citu cilvēku darbu, spēj pieņemt ilgtspējīgus un sociāli atbildīgus lēmumus un rast radošus  risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
 • Studenti iegūst prasmes veikt lietišķus pētījumus un argumentēti diskutēt ar speciālistiem, spēj piedāvāt efektīvus risinājumus tūrisma nozarē un organizāciju vadībā;
 • Absolventi spēj virzīt  savu un padoto tālāku personīgo un profesionālo pilnveidi.

Programmas absolventi ir pieprasīti speciālisti visos tūrisma sektoros un kļūst par tūristu mītņu, aktīvā tūrisma, atpūtas un izklaides uzņēmumu vadītājiem, strādā tūrisma plānošanas jomā valsts, pašvaldību un privātā sektora organizācijās, kā arī ir tūrisma informācijas centru vadītāji, ceļojumu konsultanti, profesionāļi tūrisma uzņēmumos un pašvaldībās. Daudzi izvēlas kļūt par darba devējiem un dibināt savus uzņēmumus. Absolventi turpina studēt maģistrantūrā Latvijā un pasaulē.


Studiju programmas saturs nav mēģinājums minēt tūrisma tirgus vajadzības. Tieši docētāju aktivitāte pētniecībā un arī dažādos sadarbības projektos ar nozari ārpus augstskolas jau veido un ietekmē tūrisma tirgus aktualitāti. Docētāju personiskā pieredze un saistība ar praksi, plašie kontakti ir viena no panākumu atslēgām arī savas karjeras uzsākšanai tūrismā pēc mērķtiecīga studiju procesa.

ViA Tūrisma un atpūtas studiju virziena vadošie mācībspēki:

Dr.art. Jānis Kalnačs, profesors, ir vairāku monogrāfiju autors, pēdējā no tām ir  apjomīgā monogrāfija  par mākslinieku Kārli Padegu "Rīgas dendijs un autsaiders", kuru Latvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi par vienu no nozīmīgākajiem  Latvijas zinātnes sasniegumiem  2011. gadā. Daudzas Jāņa Kalnača zinātniskās publikācijas  veltītas kultūras mantojuma saglabāšanas dažādiem aspektiem un mākslas zinātnei. Jānis Kalnačs ir viens no labākajiem kultūras tūrisma pārzinātājiem Latvijā ar lielu pieredzi informācijas interpretācijā. Profesors ir laikraksta „Diena” gada balvas kultūrā 2006 un 2011 laureāts, Spīdolas balvas humanitārajās zinātnēs 2005 un Kultūras mantojuma gada balvas 2003 ieguvējs.  

Dr.geogr. Andris Klepers, docents, ir izstrādājis bakalaura studiju programmu „Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators”. Andris Klepers ir pabeidzis maģistrantūru Latvijas Universitātē, studējis Vācijā, Dānijā, un ieguvis doktora grādu ģeogrāfijā, aizstāvot doktora disertāciju par  tūrisma galamērķu telpisko struktūru mārketingu. Pateicoties akadēmiski pētnieciskai interesei par tūrismu, par Andra ikdienas darbu kļuvusi tūrisma projektu konsultēšana. Andris Klepers aktīvi darbojas tūrisma nozares profesionālajās organizācijās un projektos, arī tālākizglītības projektos, viens no retajiem klasteru un sadarbības tīklu vadības ekspertiem Latvijā, tūrisma mārketinga speciālists. Viens no vadošajiem tūristu gidu jomas pārzinātājiem Latvijā, ar lielu pieredzi tūristu grupu vadīšanā, tūrisma tirgvedībā un lietišķajā pētniecībā. 2011. gadā ieguvis balvu "Gada cilvēks tūrismā 2011".

Mg.sc.soc., Mg.oec. Inese Ebele, lektore, ir izstrādājusi bakalaura studiju programmu „Tūrisma organizācija un vadība”. Pasniedz studiju kursus cilvēkresursu vadībā, finanšu vadības pamatos, tūrisma produkta veicināšanā, cilvēkresursu vadībā un analīzē utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. 2012. gadā Inese Ebele ir piedalījusies pētījuma/projekta veikšanā par biznesa spēļu/vadības procesu simulāciju adaptēšanas procesu ViA ("The role of management simulation games in higher education: experience of Vidzeme University of Applied Sciences").

Dr.oec. Agita Līviņa, asociētā profesore, ir ieguvusi bakalaura grādu vides zinātnēs un maģistra grādu ģeogrāfijā Latvijas Universitātē. Doktora grādu ekonomikā ieguvusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 2012. gadā saņēmusi Fulbright stipendiju zinātniskās pētniecības darbam Bufalo universitātē, ASV. Pētniecības virzieni – ilgtspējīga tūrisma attīstība un vadība dabas teritorijās, nišas tūrisma veidi (piemēram, kapsētu tūrisms). Tāpat Agita Līviņa vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām ar tūrismu saistītām tēmām. Vairāku  zinātnisku publikāciju autore par ilgtspējīgu tūrisma attīstību, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī starptautisku zinātnisku izdevumu redaktore.

Mg.geogr. Ilgvars Ābols, Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktors un lektors Vidzemes Augstskolā. 1996. gadā Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu ģeogrāfijā. Ilgvars Ābols vada studentu pētnieciskos darbus tūrisma jomā par dažādām, studentu interesi saistošām tēmām, seko līdzi tūrisma nozares aktivitātēm, piedalās Valmieras un apkārtnes tūrisma konsultatīvās padomes darbā. I. Ābols iesaistījies Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijas 2010-2015 izstrādē, kā arī Valmieras un apkārtnes tūrisma stratēģijas izstrādē. Tāpat viņš darbojas Vidzemes Augstskolas Ekopadomē, kurā ietilpst Vidzemes Augstskolas studenti, administrācijas darbinieki un docētāji.

Mg.man. Zane Kudure, lektore un starptautisko projektu vadītāja Vidzemes Augstskolā. Daugavpils Universitātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu valsts pārvaldē. Lektore pasniedz studiju kursu „Tūrisma produkts” un vada studentu pētnieciskos darbus par šo jomu – tūrisma produkts, produkta izvērtēšanu, tā attīstības plānošanu utt. Šobrīd Zane Kudure ir iesaistījusies projektā par Baltijas jūras reģiona produktu izpēti ar mērķi attīstīt vienotu zīmolvedības platformu un tā daļu mārketingam, veicināt vienotu identitātes apziņu Baltijas jūras reģionā, kā arī identificēt un popularizēt reģiona dzīves stilu.

Mg.biol. Juris Smaļinskis, lektors, ir viens no pieredzes bagātākajiem pētniekiem-praktiķiem Latvijā tūrisma un vides jautājumos ar īpašu uzsvaru uz dabā balstītu tūrismu. Regulāri apseko gandrīz visus dabas un kultūras tūrisma objektus Baltijā un zina stāstu par katru no tiem. Pārzina aktuālās norises visos Latvijas reģionos. Asociācijas „Lauku ceļotājs” eksperts. Ļoti daudzu ceļvežu un ar tūrismu saistītu izdevumu autors. Aktīvi darbojas Vidzemes Augstskolas Eko padomē.

Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne, lektore, pasniedz studiju kursus tūrisma ģeogrāfijā, Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfijā, Baltijas jūras reģiona dabas tūrisma ģeogrāfijā, pasākumu organizēšanā un vadīšanā utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

PhD. Linda Veliverronena, lektore. Pasniedz studiju kursus kultūras un mākslas vēsturē, starpkultūru komunikācijā, ceļotāju psiholoģijā un motivācijā utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde, lektore. Pasniedz studiju kursus par aktīvo tūrismu un tā vadību, tūrisma projektu vadību, lauku tūrismu, mazo un vidējo pasākumu vadību, utt. Vada studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.  No 2001. gada profesionālo pieredzi guvusi, stradājot Aktīvā tūrisma centrā "Eži", nodarbojoties gan ar aktīvā tūrisma maršrutu veidošanu, gan dažāda mēroga pasākumu projektu vadību, kā arī komandas veidošanas un organizācijas attīstības treniņu vadīšanu. Aktīvi darbojas kā eksperte tūrisma nozares projektos.

Dr.hist. Tālis Vigo Pumpuriņš, docents. Pasniedz studiju kursus par Rīgas kultūras vēsturi, muzeju darbības pamatprincipiem u.c. vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.


Intervija ar studiju programmas "Tūrisma organizācija un vadība" absolventu, SIA "Latvia Tours" ienākošā tūrisma direktoru Jāni Vilciņu:

 • Kas ietekmēja Jūsu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā? 

Vidzemes Augstskolā iestājos tad, kad tā tikai otro gadu bija atvērta. Pirms tam biju pabeidzis Rīgas tūrisma skolu un ieguvis izglītību viesnīcu specialitātē. Biju guvis arī pieredzi dažādās tūrisma praksēs, līdz ar to ar vien vairāk pieauga interese par šo nozari. Tad nolēmu studēt bakalauru un pastāvēja trīs izvēles iespējas: "Turības", Latvijas Universitāte un Vidzemes Augstskola. Pa cik pats esmu Rīdzinieks, tad 20 gados bija vēlme uzsākt patstāvīgu dzīvi prom no mājām un ierastās vides, tāpēc izvēle par labu krita Vidzemes Augstskolai. Tas bija tāds avantūriski pārdomāts lēmums, jo es apzinājos uz kurieni braucu un ko vēlos studēt.

 • Ko, Jūsuprāt, ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot īsto lēmumu – kādā nozarē darboties nākotnē? 

Laikā, kad sāku studēt, tūrisms Latvijā bija mazattīstīts, līdz ar to bija dažādas iespējas gan pašam kaut ko veidot, gan strādāt. Jau tad man bija labas angļu un krievu valodas zināšanas, kuras man vienmēr dzīvē ir palīdzējušas, un es zināju ko vēlos. Topošajiem tūrisma studentiem ieteiktu izpētīt savus potenciālos pasniedzējus, jo manā studiju laikā strādāja lieliski cilvēki, kā arī augstskola bieži vien viesojās dažādi nozaru eksperti. Savukārt studiju procesā, studentiem ieteiktu pievērst uzmanību mācītajam, īpaši, ja tas nāk no cilvēkiem, kuri reāli ar to nodarbojas un aktīvi iesaistīties, lai iegūtu labumu, ne tikai diplomu. Topošajiem studentiem ir jāsaprot, ka tūrisms nav ceļošana. Bieži vien darba intervijās uzdod jautājumu par to, kāpēc kandidāts vēlas strādāt šajā nozarē, atbilde ir: Man patīk ceļot. Reāla darbība noris biroja telpās. Protams, ka ir dažādi pārdošanas ceļojumi un komandējumi, bet tas jau ir nākošais līmenis. Līdz ar to studiju mērķus nevajadzētu balstīt uz vēlmi aplūkot pasauli. Pašam studentam ir jābūt atvērtam un ir jābūt vēlmei komunicēt ar citiem, jo tūrisms ir viesmīlības nozare. Klienti sagaidīs pozitīvu, interesantu un radošu cilvēku.

 • Kā Jūs vērtējat izvēlēto un apgūto studiju programmu? Kādas zināšanas un iegūtās prasmes ir bijušas vērtīgākās un noderīgās tieši Jums? 

Vidzemes Augstskolā apguvu labu praksi. Mani interesēja lielie uzņēmumi, nevis mazie Vidzemes apkārtnē, jo nevēlējos strādāt par viesu nama pārvaldnieku. Vēlējos strādāt lielā un starptautiskā  kompānijā un uz to arī gāja. Liels pluss ir arī tas, ka augstskola vienmēr ir mācējusi sevi labi pasniegt. Vismaz tajā laikā dažādi uzņēmumi labprāt ņēma pretī  praktikantus, jo augstskola bija izveidojusi pozitīvu tēlu.

 • Ja Jums būtu iespēja sākt studijas no jauna, ko Jūs darītu savādāk? Kādas neizmantotās studiju vides un studenta dzīves iespējas Jūs izmantotu?

Ja man būtu iespēja sākt studijas no jauna, tad es izmantotu apmaiņas programmu iespējas. Tajā laikā vēlējos būt uzreiz patstāvīgs un tāpēc īpaši neinteresēja šādi piedāvājumi. Taču šobrīd tā šķistu lieliska pieredze, kuru vajadzētu izmantot. Kā arī es vairāk mācītos un pievērstos studiju procesam, ne tikai daudz studenta dzīves baudīšanai.

 • Kā Jūsu izvēlētā studiju programma sasaistās ar Jūsu pašreizējo nodarbošanos? Ar ko šobrīd nodarbojaties?

Šī brīža nodarbošanās pilnībā atbilst iegūtajai izglītībai, jo iegūtajā diplomā tā arī ir rakstīts: vidējā un mazā uzņēmuma vadītājs.

 • Ko Jums ir devusi Vidzemes Augstskola?

Vidzemes Augstskola man ir devusi zināšanas, paziņas, draugus un kontaktus. Laikā, kad studēju mēs pazinām viens otru, un šie nodibinātie kontakti ir saglabājušies līdz pat šim brīdim.

 • Ja Jums šobrīd būtu 20 gadi un Jūs noķertu zelta zivtiņu, ko Jūs vēlētos?

Ja es noķertu zelta zivtiņu, es vēlētos vairāk uzņēmības. Šobrīd esmu algots darbinieks, jo dažādu apstākļu dēļ nav izdevies izveidot kaut ko savu. Es neticu uzņēmēja gēnam, bet gan uzņēmībai. Ja ir iespēja kaut ko darīt, tad to vajag darīt un īstajā brīdī, jo ar laiku vērtības mainās un savos jaunības gados potenciālie riski ir stipri mazāki, nekā tad, kad ir nodibināta ģimene.

 • Kāda ir Jūsu veiksmīgas dienas formula?

Veiksmīgas dienas formula ir tad, kad ieplānotos darbus izpildu iecerētajā laikā un sanāk ar vien mazāk uzdevumus pārrakstīt uz kādu citu datumu. 


Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds tūrisma vadībā
Profesionālā kvalifikācija: tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs
Studiju virziens akreditēts: līdz 2019. gada 21. maijam
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 3,5 gadi (8 semestri)
Prasības uzņemšanai:

CE: Svešvaloda*, Latviešu valoda, Matemātika 

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val.

CE rezultāti –75%; vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un svešvaloda (tā, kas CE) – 20%; Latvijas skolēnu zinātniskā konference, (pēdējo 2 gadu laikā) 1.-3.pakāpe - 5%.

Budžeta vietu skaits 2016./2017. ak.g.: 14+1* (*budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2016. gada rudens semestri)
Studiju maksa 2016./2017. ak.g.: EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 6232)

* - viena no svešvalodām: angļu val., vācu val., franču val., krievu val.

Plašāka informācija - uznemsana@va.lv; mob.: 26182255


Izcila starpdisciplināra izglītība, kas palīdz  tapt par ekspertu tūrisma nozarē un iegūt zināšanas, prasmes un starptautiskus kontaktus, lai īstenotu visdažādākos sapņus un radītu inovatīvas idejas, risinājumus un uzņēmumus.  Atklāj savu potenciālu un sasniedz personīgo izcilību!

Domā "tūrisms"? Domā "Vidzemes Augstskola" - līderis tūrisma izglītībā Latvijā!

Studiju programmas izstrādātāja Mg.sc.soc., Mg.oec. Inese Ebele


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016