Mehatronika | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Mehatronika

Par programmu:

Mehatronika - jauno tehnoliģiju vadīšana ar datora palīdzību

Ja esi radošs un inovatīvs, kuram interesē darbs ar dažādām mūsdienīgām tehnoloģijām, tad mehatroniķa profesija ir kā radīta Tev!

Studiju programma Mehatronika ir izstrādāta nolūkā sniegt uz zinātniskiem pamatiem balstītu un praktiski orientētu augstāko profesionālo izglītību un tādējādi sagatavot kvalificētus, universālus speciālistus profesionālai darbībai mehatronikas nozarē.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus - mehatroniķus profesionālai darbībai tautsaimniecības nozarēs, kurās tiek veikta mehānismu vadība ar elektronikas un datortehnikas palīdzību un kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām, un kuri spētu uzņemties un veikt šīs profesijas standartā noteiktos pienākumus:

  • mehatronisko sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, ieviešanu un ekspluatāciju
  • mehatronisko iekārtu parametru mērīšanu, iestādīšanu un regulēšanu
  • efektīvas ekspluatācijas nodrošināšanu

Kas īsti ir mehatronika?


Attīstoties arvien jaunākām un sarežģītākām tehnoloģijām, pieaug mehatronikas nozīmīgums un līdz ar to mehatroniķa profesija kļūst aizvien pieprasītāka. Turklāt mehatronika atzīta par vienu no desmi jauanjām tehnoloģijām, kas mainīs pasauli.

Studiju programma „Mehatronika" ietver mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu - mehatronisko iekārtu projektēšanu, mehatronisko iekārtu uzbūvi un ekspluatāciju, elektrotehnisko un elektronisko elementu pielietošanu, datortehnikas pielietošanu, svešvalodu zināšanas, prasmi strādāt komandā u.c. Programmā uzsvars ir likts uz lietišķo zināšanu apguvi ar praktisko nodarbību, mācību prakšu un kvalifikācijas darba starpniecību.

Pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma iegūšanas ir iespējams turpināt studijas bakalaura studiju programmās vai strādāt uzņēmumos, kuri izstrādā mehatroniskās sistēmas vai ievieš jaunus, uz mehatronikas pielietošanu balstītus tehnoloģiskos procesus.

Latvijā kopumā šobrīd pietrūkst speciālistu, kuri būtu spējīgi izstrādāt jaunus produktus, prot projektēt un apkalpot automatizētas ražošanas līnijas, var darboties profesionālā līmenī ar CNC iekārtām (ciparu programmas vadības iekārtas), veikt to iestatīšanu, apkopes un remontus.

“Zināšanas un pieredze, ko es ieguvu studējot Vidzemes Augstskolā, deva man iespēju veiksmīgi konkurēt strauji progresējošajā iekārtu automatizācijas jomā. Neatsverama priekšrocība Vidzemes Augstskolai ir pasniedzēju plašās praktiskās iemaņas un spēja to apvienot ar teoriju.”

SANDIJS EIMANIS AS “Valmieras Piens” Mehatroniķis


Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Datorsistēmu administrēšanas pamati,

Tehniskā mehānika un materiālu pretestība,

Mašīnbūves rasēšana,

Elektronika,

Darba un vides aizsardzība, elektrotehnika,

Programmēšana,

Elektropneimoautomātika,

Mašīnu un mehānismu teorija,

Elektropiedziņa,

PLK pielietojums un programmēšana,

Automātikas elementi, to uzbūve, darbība un pielietošana,

Industriālo automatizēto procesu vizualizācija,

Metālapstrāde,

Salāgojumi,

Elektriskie, pielaides un tehniskie mērījumi,

Materiālu mācība,

Svešvaloda. 

 

Uzņēmējdarbība

Ekonomikas pamati un loğistika,

Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība.

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa.Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Pirmā līmeņa Informācijas tehnoloģiju profesionālā studiju programmā prakses ir:
2.studiju gadā 3. semestrī - 4 nedēļas ievadprakse
2.studiju gadā 4. semestrī - 12 nedēļas prakse specialitātē


Studiju programma „Mehatronika” sniedz zināšanas ekonomikas pamatos, loģistikā, teorētiskajā mehānikā, programmēšanā, mašīnu mehānismu teorijā, materiālzinībās,  elektrotehnikā, elektronikā, elektroapgādē un metālapstrādē u.c.

Studiju programma „Mehatronika” attīsta studentos prasmes atrast un novērst bojājumus un apkalpot mehatroniskās sistēmas, lietot diagnosticēšanas iekārtas un mērinstrumentus, pārzināt un programmēt programmējamos loģiskos kontrolierus (PLK) u.c.

Studiju programma „Mehatronika” attīsta studentos iemaņas - spēju atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to konkrētu mehatronikas problēmu risināšanā, formulēt, aprakstīt, analizēt praktiskas problēmas mehatroniķa profesijā, piedalīties mehatronikas jomas attīstībā.


Mehatronika ir atzīta par vienu no desmit jaunajām tehnoloģijām, kas mainīs pasauli.

Vienkāršākais mehatronikas piemērs sadzīvē ir automātiskā veļas mazgājamā mašīna, kuras darbības pamatā arī ir mehatroniskā sistēma. Uzstādot dažādus režīmus, mašīna veļu mazgā, skalo, izspiež. Vecākām mašīnām veļas izspiešanai vajadzēja uzstādīt laiku, jaunākajām šo procesu kontrolē sensors, kas nosaka spiešanas procesa ilgumu.

Pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma iegūšanas ir iespējams turpināt studijas bakalaura studiju programmās vai strādāt uzņēmumos, kuri izstrādā mehatroniskās sistēmas vai ievieš jaunus, uz mehatronikas pielietošanu balstītus tehnoloģiskos procesus. Latvijā kopumā šobrīd pietrūkst speciālistu, kuri būtu spējīgi izstrādāt jaunus produktus, prot projektēt un apkalpot automatizētas ražošanas līnijas, var darboties profesionālā līmenī ar CNC iekārtām (ciparu programmas vadības iekārtas), veikt to iestatīšanu, apkopes un remontus.

Studiju programmas absolventi  varēs veiksmīgi strādāt  kā mehatronisko sistēmu speciālists un elektriķis metālapstrādes, mašīnu un aparātu būves, kokapstrādes, enerğētikas, pārtikas rūpniecības u.c. uzņēmumos.

Pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma iegūšanas ir iespējams arī turpināt studijas bakalaura studiju programmā.

 

 

 


Intervija ar studiju programmas "Mehatronika", SIA „Schneider Electric Latvija” testa inženieri absolvetu Miku Ozoliņu:

  • Kas ietekmēja Jūsu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā? 

Pirms studijām Vidzemes Augstskolā es jau biju studējis un strādājis. Tad pienāca brīdis, kad vēlējos turpināt iesākto. Apsvēru dažādas iespējas, bet nonācu līdz Valmierai, mehatronikikai un divu gadu studijām. Studiju virziens bija skaidrs, jo mani interesēja mehatronika un zinības vienmēr esmu meklējis priekš sevis, nevis diploma vai kādu citu iemeslu dēļ. Lēmums bija impulsīvs, bet orientēts. Es zināju, ko vēlos, bet tikai jautājums bija par to, kur studēt.

  • Kā tika pieņemts lēmums izvēlēties attiecīgo studiju programmu?

Jau uzsākot studijas bija nojausma par to, ko vēlos savā dzīvē darīt ar iegūto izglītību, taču pēc - studiju process nebija tiks viegls. Es vēlējos vēl vairāk sevi attīstīt un slīpēt, kā arī izstrādāt kādu plānu, jo iespējas ir tik daudz. Līdz ar to ir jāsaprot virziens uz kuru koncentrēties. Arī topošajiem studentiem vajadzētu kādu mērķi vai plānu, paturot savas iespējas atvērtas, bet tajā pašā laikā nelaist visu brīvgaitā. Man palīdzēja darba pieredze, no kuras veidojās manas nākotnes vīzijas.

  • Kā Jūs vērtējat izvēlēto un apgūto studiju programmu? Kādas zināšanas un iegūtās prasmes ir bijušas vērtīgākās un noderīgās tieši Jums? 

Visvairāk augstskolā patika mana kolorītā grupa un aktīvās diskusijas ar pasniedzējiem. Tās nebija vienkāršas lekcijas un sausa teorija, bet gan karstas diskusijas savstarpēji. Galvenais, ko iemācījos bija tas, ka nevajag baidīties no neiespējamā vai tā, ka ir kaut kas augstāks. Nevajag baidīties vērt vaļā un saprast, kā kas strādā. Tika doti piemēri un no tiem mums pašiem bija jāsaprot, kas un kāpēc strādā dažādās sistēmās. Iemācījos arī to, kā dažādus projektus pareizi zīmēt tā, lai cilvēks arī no malas spēj tos saprast. Visu nevar atcerēties, līdz ar to šie pieraksti palīdz un ir svarīgi iemācīties tos smalki un pareizi veikt.

  • Kādiem cilvēkiem, Jūsuprāt, ir piemērota šī studiju programma?

Topošais students var būt gan sieviete, gan vīrietis. Šajā profesijā nav nekā nesievišķīga. Darbs ir smalks un tam nepieciešama ļoti spēcīga loģika, nevis fiziskā sagatavotība. Indivīdam ir arī jāpiemīt ļoti lielai atbildības izjūtai, jo mehatroniķis principā veido sistēmu, kura strādās cilvēku vietā. Tā ir automātiskā sistēma, kura tikai dara un nedomā, līdz ar to ir jāparedz visi iespējamie scenāriji, kuros kaut kas var noiet greizi. Smagākas kļūdas gadījumā var būt zaudējumi sistēmai, uzņēmumam, materiāliem un arī cilvēku veselībai. Šo sistēmu izmaksa ir liela un, to nododot klientiem, ir jābūt pārliecībai, ka tā neradīs zaudējumus. Studiju procesā tiek pasniegta teorija par šīm nedrošajām situācijām. Protams, eksperimentiem jābūt drošiem un vadītiem no attāluma, bet ir vajadzība vismaz vienu reizi redzēt, kā, piemēram, motors nosvilst un saprast, kas tieši nogāja greizi. 

  • Ko Jums ir devusi Vidzemes Augstskola? 

Vidzemes Augstskola man ļāva izbaudīt studentu dzīvi. Man patika tas, ka augstskola ir maza, līdz ar to veidojas kontakts ar pasniedzējiem un saturīgas diskusijas, jo šis ir lauks, kurā svarīgi saprast visu līdz niansei. Nezināšana var novest līdz paviršiem risinājumiem. Tāpēc man patika tā sajūta, ka arī Latvijā ir iespējams normāls studiju process, nevis tāds, ka 90% no studentiem krīt panikā sesiju laikā. Man nekad tā nebija, jo zināšanas tik lietotas un tāpēc arī eksāmeni nešķita kā pasaules gals.

  • Ja Jums šobrīd būtu 20 gadi un Jūs noķertu zelta zivtiņu, ko Jūs vēlētos?

Ja es noķertu zelta zivtiņu, tad vēlētos, lai savā studiju procesu izvēlē es būtu gudrāks un vairāk ticētu savai zemapziņā slēptajai domai par to, ko patiesībā vēlos. Pēc vidusskolas pirms studiju procesā konsultējos ar ģimeni par to, ko studēt, jo vecākie brāļi jau mācījās, taču vēlētos kaut prātā būtu paturējis to domu, ka vajag darīt to, ko vēlējos un nevis paļauties uz "gan jau, ka būs un patiks". Nepieciešams padomāt par sevi un spert soli tajā virzienā, ko vēlies.

  • Kāda ir Jūsu veiksmīgas dienas formula?

Mana nav tādas veiksmīgas dienas formulas. Reizēm diena ir atkarīga no citiem spēkiem, jo iekārtas var neiet tikai tāpēc, ka šodien ir trešdiena. Es stingri pieturos pie tā ko vēlos, bet, protams, ka ne vienmēr tā var, jo ir neietekmējami spēki. Taču darbu lieliski motivē gala mērķi, uz kuriem tiekties. 


pastkarte-mehatr.jpg

Izglītība: 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Profesionālā kvalifikācija: mehatroniķis
Studiju virziens akreditēts: līdz 2019. gada 21. maijam
Studiju veids: pilna laika studijas 
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri)
Prasības uzņemšanai:

CE rezultāti – 70% (Svešvaloda*^ Matemātika)

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: matemātika/ algebra un ģeometrija, informātika / lietišķā informātika, vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs** – 25%;

Ieskaite vai eksāmens informātikā – 5%. Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati/ ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val

** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.

Budžeta vietu skaits 2017./2018. ak.g.: 20
Studiju maksa 2017./2018. ak.g.: EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 3116)

*  viena no svešvalodām: angļu val., vācu val., franču val., krievu val.

Mehatroniskās programmas ir CD atskaņotājos, praktiski visu rūpnīcu iekārtās un darbgaldos, medicīnas iestādēs, vieglajās automašīnās, veļas mašīnās, fotoaparātos, var teikt - nav iedomājama mūsu dzīve bez mehatronisko sistēmu pielietošanas. Mehatroniskās sistēmas ir pat mūsu modernajās mājās - apkures iekārtās, ventilācijas iekārtās, apsardzes sistēmās, automātiski atveramās durvīs, vārtos utt.

Kas īsti ir mehatronika?


"Šodien grūti iedomāties kādu tehnikas nozari, kurā nebūtu mehānismi un mehāniskas sistēmas ar elektronikas un datortehnikas pielietojumu. Mehānismus un mehāniskās sistēmas ar elektronikas un datortehnikas pielietojumu apzīmē ar jēdzienu mehatroniskās sistēmas, un mācību par šīm sistēmām sauc par mehatroniku. Attīstoties arvien jaunākām un sarežģītākām tehnoloģijām, pieaug mehatronikas nozīmīgums un līdz ar to mehatroniķa profesija kļūst aizvien pieprasītāka un neaizstājamāka."

Studiju programmas izstrādātājs Mg. paed. Valdis Vīksna

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017