Komunikācija un sabiedriskās attiecības | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

Par programmu:

Studiju programmas mērķis ir sagatavot mūsdienīgi izglītotus, augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītājus. Balstoties uz apgūtajām zināšanām, profesionālajām prasmēm un kompetencēm, programmas absolventi spēs sekmīgi veidot un vadīt stratēģiskas komunikācijas procesu mūsdienu kompleksajā un globālajā vidē, kā arī būs sagatavoti tālākajām studijām maģistrantūrā.


Komunikācijas un sabiedrisko attiecību programma ievedīs pasaulē, kur iespējams iepazīt komunikāciju no starppersonu līdz organizāciju līmenim, iegūt zināšanas par organizācijas tēla veidošanu, zīmola un reputācijas vadību, izzināt masu mediju lomu, apgūt sociālo mediju lietošanas iespējas, iemācīties vadīt krīzes, veidot labas attiecības un veicināt sarunas starp cilvēkiem un organizācijām. Programma orientēta uz vispusīgu uzņēmumu un organizāciju vietas un lomas izpratni sabiedrībā, organizācijās notiekošo procesu studijām, kā arī uz cilvēka vērtības apzināšanu sarežģītajos komunikācijas procesos.

Mēs piedāvājam izaicinošas diskusijas ar nozares profesionāļiem un radošu pieeju studiju procesam. Individuāla un personiska attieksme pret studentu ir mums piemītošās vērtības. Mūs no citiem atšķir darbs sabiedrības interesēs, saskaņā ar augstākajiem profesionālās ētikas principiem.


Komunikācijas un sabiedrisko attiecību programmā nozīmīgs studiju elements ir mediju un to lomas izpēte sabiedrībā, jo komunikācijas un sabiedrisko attiecību īstenošanā liela nozīme ir tam, kāda informācija tiek piedāvāta plašsaziņas līdzekļos. Programmā ietverta arī daudzpusīga informācija par sabiedrību un tajā notiekošajiem procesiem, valsts un sabiedrības pārvaldi, kā arī politisko un ekonomisko sistēmu darbību.

Studiju kursi, kas veido programmas saturu


Ievads sabiedriskajās attiecībās
Komunikācijas un sabiedrisko attiecību teorijas
Stratēģiskā komunikācija
Organizāciju komunikācija
Sabiedrisko attiecību praktikums
Masu komunikācija
Žurnālistikas praktikums
Multimediju komunikācija
Mārketings
Reklāma
Rakstītā komunikācija
Radošā rakstība
Akadēmiskā rakstība
Argumentācija un loģika

Publiskā runa
Krīžu komunikācija
Politiskā komunikācija
Komunikācijas treniņš
Sabiedriskās attiecības un ētika
Sabiedrisko attiecību tiesiskie aspekti
Finanšu vadība
Uzņēmējdarbības vadība
Projektu vadība
Pētījumu metodoloģija
Socioloģija
Politekonomija
Sabiedrības pārvalde
Angļu valoda komunikācijas zinātnē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikācijas un sabiedrisko attiecību programmā no 2013.gada ir iespējams specializēties trīs virzienos - stratēģiskā komunikācija, vizuālā komunikācija un digitālā komunikācija. Studentiem ir iespēja apgūt dažādus izvēles kursus, piemēram, Starptautiskā komunikācija, Starpkultūru komunikācija, Uzņēmumu vadības procesu modelēšana, Ekonomiskā uzvedība, Zīmolvedība, Vizuālā komunikācija, Datu vizualizācija, Stāstniecība, Sociālo tīklu analīze, Sociālie mediji, Jaunie mediji un politika u.c.

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.


Studijās tiek attīstītas pētniecības prasmes un kritiskā domāšana, spēja pārliecināt ētiskā veidā, radošums, spēja pieņemt lēmumus un risināt problēmas. Darbs ar informāciju – tās iegūšana, atlase, analīze un vizualizācija – ir būtiskas prasmes, kam studiju laikā tiek pievērsta liela uzmanība. Tās ir prasmes, bez kurām neiztikt nevienam profesionālam komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālistam.

Šī programma sniedz plašas un vienlaikus dažādās nozarēs praktiski pielietojamas zināšanas. Tās palīdz viegli integrēties darba tirgū, attīsta spēju pielāgoties un veiksmīgi darboties mūsdienu mainīgajā vidē.

Studijas šajā programmā ir lieliska iespēja tiem, kuri vēlas “strādāt ar abām smadzeņu puslodēm”. Tā ir iespēja personiskai izaugsmei, ko domājošiem jauniešiem nevajadzētu palaist garām!


Mūsu programmas absolventi ir pieprasīti darba tirgū un veiksmīgi savas karjeras veidošanā.

Sabiedrisko attiecību speciālisti uztur attiecības ar medijiem, rūpējas par organizāciju un uzņēmumu tēlu un reputāciju, organizē kampaņas sabiedrības informēšanai, ir zinoši organizācijas attiecību veidošanā ar tās dažādajām mērķauditorijām, rūpējas par komunikāciju organizāciju un uzņēmumu iekšienē. Lai apgūtu komunikācijas zinātni un spētu strādāt ar to saistītā profesijā, jāpiemīt vēlmei arvien pilnveidot zināšanas, strādāt radoši un jāspēj likt lietā personisko emocionālo inteliģenci.

Pēc studijām Tu vari būt projektu vadītājs sabiedrisko attiecību aģentūrā, sabiedrisko attiecību speciālists dažādās valsts, nevalstiskajās un biznesa organizācijās, darboties kā komunikācijas vadītājs vai konsultants sabiedrisko attiecību un komunikācijas jautājumos, strādāt kā preses sekretārs. Tāpat Tu vari turpināt studijas maģistrantūrā Latvijā un ārvalstīs. Komunikācijas un sabiedrisko attiecību absolventi spēj ne tikai būt darba ņēmēji, bet arī sekmīgi veidot savus uzņēmumus un būt darba devēji citiem.

 


ViA Komunikācijas un sabiedrisko attiecību studiju programmas vadošie mācībspēki:

Dr.sc.pol. Visvaldis Valtenbergs, docents Sabiedrības zinātņu fakultātē. Vidzemes Augstskolā ieguvis profesionālo bakalaura grādu politoloģijā, 2003. gadā New School University (Ņujorkā) ieguvis maģistra grādu politikas zinātnē, un 2010. gadā Latvijas Universitātē aizstāvējis savu promocijas darbu un ieguvis doktora grādu politikas teorijā. Pētniecībā un akadēmiskajā laukā V. Valtenbergs specializējies trīs jomās - interaktīvā pārvalde (eDemokrātija, ePārvalde), demokrātijas teorijas un reģionālā attīstība (ar uzsvaru uz inovācijām pārvaldībā). Tāpat V. Valtenbergs aktīvi darbojas pētniecības jomā. Viņš ir līdzautors starptautisko pētnieku grupu sagatavotajiem pētnieciskajiem ziņojumiem. No 2008. līdz 2014. gadam V. Valtenbergs ir bijis pētnieks Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūtā, kura ietvaros darbojies dažādos pētniecības projektos, piemēram, 2012 .gadā darbojies kā pētnieks ES 7.ietvarprogrammas zinātnes projektā „Nākotnes politikas modelēšana”. Visvaldis uzskata, ka mazas augstskolas attīstība iespējama tikai ciešā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un reģioniem. Zināšanas ir jāiegūst visu laiku un pastāvīgi tās jāatjauno, jo nozare nepārraukti mainās. „Klasiskās politikas teorijas vairs nevar precīzi izskaidrot 21. gs. realitātes.” Tāpēc pasniedzējiem savas zināšanas jāatjauno tieši tāpat kā studentiem. Turklāt šīm zināšanām jābūt samērīgām- tās nevar būt tikai teorētiskas, tām jābūt arī praktiskām un pieredzē balstītām.

Mg.psych., Mg.math. Vineta Silkāne, lektore, izstrādājusi bakalaura studiju programmu „Komunikācija un sabiedriskās attiecības”. Izglītība matemātikā, psiholoģijā un grupu psihoterapijā. Daudzgadīga pieredze psiholoģiskajā konsultēšanā, sociālpsiholoģisko un komunikācijas treniņu vadīšanā. Pētnieciskās intereses – organizācijās notiekošie procesi, līderība, radošums un kompetences. Akadēmiskās intereses – organizācijas un tajās notiekošo procesu analīze, biznesa un vadības procesu simulācijas un spēles, pētījumu metodoloģija, datu un informācijas vizualizācijas. Veidojusi publikācijas un piedalījusies dažādās konferencēs par līderības lomu un tās veicināšanas iespējām valsts pārvaldē, kompetenču attīstību studiju procesā utt. 2012. gadā docente piedalījusies pētījuma/projekta veikšanā par biznesa spēļu/vadības procesu simulāciju adaptēšanas procesu ViA ("The role of management simulation games in higher education: experience of Vidzeme University of Applied Sciences"). Tāpat docente vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.soc. Dace Jansone, lektore. Pasniedz studiju kursus politikas analīzē, socioloģijā, ētikas un vērtību vadības procesos, akadēmiskajā rakstībā, organizāciju teorijās un praksē, publiskajā pārvaldē utt. Docente vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.soc. Liene Ločmele, lektore. Doktorante Masačūsetsas Universitātē  (Amhersta, ASV). 2009. gadā ieguva Fulbright studentu stipendiju studijām doktorantūrā Masačūsetsas Universitātē, Amherstā. Studē komunikāciju ar fokusu uz starppersonu un starpkultūru aspektiem. Masačūsetsas Universitātē pasniedz publiskās uzstāšanās kursu un vada seminārus par starpkultūru komunikāciju. Kopš 2006. gada  Vidzemes Augstskolā  pasniedz kultūras un komunikācijas kursus, masu komunikāciju, publisko runu, radošo rakstību un vada studentu pētniecības darbus par šiem jautājumiem. Piedalījusies dažādos tālākizglītības projektos, kuru ietvaros vadījusi starpkultūru treniņus dažādu profesiju pārstāvjiem.

Dr.sc.administr. Agita Šmitiņa, docente. Ieguvusi bakalaura izglītību pedagoģijā un psiholoģijā, maģistra grādu psiholoģijā un doktora grādu vadības zinātnēs. Pētniecības intereses – sociālā psiholoģija, karjeras izglītība un studentu atbalsta jautājumi. Docente vada arī studentu pētnieciskos darbus par šīm tēmām. A.Šmitiņa ir vairāku psiholoģijas organizāciju biedre, kā arī psiholoģe LU Karjeras centrā, kurā viņa organizē un vada grupu seminārus, lekcijas, kā arī individuālās konsultācijas.

Dr.soc.pol. Ieva Bērziņa, docente. Ieguvusi bakalaura grādu LU politikas zinātnes nodaļā, maģistra grādu Biznesa augstskolas "Turība" uzņēmējdarbības vadības fakultātē, un doktora grādu LU politikas zinātnes nodaļā. Interesējošās pētniecības jomas - politiskā komunikācija un stratēģiskā komunikācija. Pasniedz studiju kursus politiskajā komunikācijā, mārketingā, mūsdienu mārketinga stratēģijās, reklāmā, komunikācijas instrumentos utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. Šobrīd gatavo vairākus zinātniskos rakstus par savstarpēji saistītām tēmām: "Informācijas karš pret Krieviju" Krievijas zinātnieku skatījumā, Krāsainās revolūcijas kā informācijas karš, Stratēģiskā komunikācija - organizāciju un militārā perspektīva.

Mg.sc.pol. Anna Broka, lektore, Pārvaldības studiju virziena direktore. Pasniedz studiju kursus politekonomijā, attīstības politekonomijā utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.soc. Ieva Kukule, lektore, pasniedz kursus komunikācijas stratēģiskajā vadībā un sabiedriskajās attiecībās, kā arī vada dažādus studentu darbus saistītus ar stratēģisko komunikācijas vadību, gan iekšējās, gan ārējās komunikācijas kontekstā.
 
Ievas Kukules profesionālā pieredze vairāk nekā 12 gadus saistīta ar praktisko darbību korporatīvo attiecību un komunikācijas vadības jomā. Viņa bijusi komunikācijas speciāliste tādās organizācijās kā VID, Hansabanka, savukārt komunikācijas vadītāja amatu ieņēmusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā un Tiesībsarga birojā. Pēdējos 5 gadus konsultē dažādas organizācijas un uzņēmumus korporatīvo attiecību vadībā un komunikācijas stratēģijā. Šobrīd darbojas arī Korporatīvas ilgtspējas un atbildības institūtā, kur attīsta programmu „Darbinieku labklājība un iesaiste”, kuras mērķis izglītot un konsultēt Latvijas uzņēmumus par metodēm, kā sasaistīt darbinieku labklājību ar korporatīvo ilgtspēju.

Ieva ieguvusi maģistra grādu Vidzemes Augstskolas programmā „Pārvaldība un komunikācija”, kur uzsākta arī akadēmiskā karjera, izstrādājot pētījumu „Iekšējās komunikācijas krīze un tās ietekme uz organizācijas darbību”, kas 2012. gadā prezentēts ASV akadēmiskajā konferencē „Corporate Communication International”. Ieva turpina attīstīt zināšanas un pētniecību organizācijas iekšējās komunikācijas, organizācijas psiholoģijas, attiecību un cilvēkresursu vadības procesu, korporatīvās atbildības un ilgtspējas jomās.

Mg.oec. Aigars Andersons, lektors, izstrādājis bakalaura studiju programmu „Biznesa vadība”. Augsto tehnoloģiju firmas “SPORTIdent” GmbH (Vācija) konsultants un sadarbības partneris, nevalstiskās organizācijas “PRO.ini” valdes priekšsēdētājs. Ieguvis maģistra grādu nekustamo īpašumu menedžmentā un pabeidzis  doktorantūras teorētisko kursu Stokholmas Karaliskajā Tehniskajā universitātē nekustamo īpašumu ekonomikā. Pētniecības intereses saistītas ar uzņēmējdarbību un tās uzsākšanu, biznesa projektiem, dažādu elektronisko sistēmu izmantošanu. Tāpat, lektors par šīm tēmām vada arī studentu pētnieciskos darbus. A.Andersons ir biznesa vadības praktiķis un inovators, kurš ar lekcijām un prezentācijām uzstājies Francijas Nacionālajās debatēs, Dānijas parlamentā, kā arī augstskolās Vācijā, Norvēģijā, Igaunijā, Kazahstānā, Francijā, Dānija, Zviedrijā, Lietuvā un vairākās citās valstīs.

Mg.oec. Sandra Brigsa,  lektore, pasniedz tādus kursus kā finanšu vadība, vadības ekonomika, publiskās finanses.

Un citi nozares profesionāļi viesdocētāju statusā.


Intervija ar studiju programmas "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" absolventi, Latvijas Televīzijas ziņu dienesta sociālo tīklu redaktori Māru Arāju:

  • Kas ietekmēja Jūsu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā?

Vēl kā tagad atminos saulaino pavasara dienu, kad, vēl būdama vidusskolniece, ierados Vidzemes Augstskolā uz atvērto durvju. Tajā dienā Valmiera izskatījās ļoti skaista. Protams, pirms došanās uz Vidzemes Augstskolas atvērto durvju dienu biju interesējusies par iespējamajām studiju programmām, un biju dzirdējusi ļoti labas atsauksmes par komunikāciju un sabiedrisko attiecību programmu. Visi iepriekš minētie faktori savienotājas, ka nolēmu – studēšu šeit, pat, neskatoties uz to, ka Valmiera no manas dzīvesvietas bija ļoti tālu.

  • Kā tika pieņemts lēmums izvēlēties komunikācijas un sabiedrisko attiecību studiju programmu?

Sākotnēji Vidzemes Augstskolā biju pieteikusies divās studiju programmās – komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās un biznesa vadībā. Iekšēji jau no paša sākuma jutu, ka iešu studēt komunikāciju un sabiedriskās attiecības, jo šķita interesants gan programmas saturs, gan potenciālās nākotnes profesijas iespējas. Pēc dokumentu iesniegšanas un rezultātu paziņošanas uzzināju, ka budžeta vietu esmu ieguvusi tikai biznesa vadībā. Tomēr beigās sanāca tā, ka cilvēki, kuri bija izvēlējušies komunikāciju un sabiedriskās attiecības priekšroku beigās deva citai studiju programmai, kas ļāva pakāpties uz augšu un iekļūt budžetā. Tad man vairs nebija nekādu jautājumu, kur iet studēt.

  • Ko, Jūsuprāt, ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot īsto lēmumu – kādā nozarē darboties nākotnē? Kam Jūs ieteiktu pievērst uzmanību tiem, kas plāno pieņemt lēmumu par studiju uzsākšanu?

Šobrīd publiski izskan ļoti daudz viedokļi par to, ka jauniešiem vajadzētu iet studēt IT un eksaktās zinības, jo sociālo zinātņu studenti, absolventi un speciālisti ir pārāk daudz, bet man liekas, ka pašam ir jāizsver, ko vēlas studēt, jo labs speciālists beigās var atrast savu īsto sirds darbu jebkurā nozarē. Tāpat jāpadomā par savām spējām un interesēm, lai vēlāk varētu savienot to, kas patiešām patīk, nevis vienkārši strādāt strādāšanas pēc. Tāpat, iespējams, doties uz kursiem, kuros tie runāts par jaunieša interesējošo profesiju. Manuprāt, arī ēnu diena ir brīnišķīga iespēja, lai varētu apskatīt, kā norit ikdiena profesijā, kura interesē.

  • Kā Jūs vērtējat izvēlēto un apgūto studiju programmu? Kādas zināšanas un iegūtās prasmes ir bijušas vērtīgākās un noderīgās tieši Jums?

Esmu kārtīgs komunikācijas un sabiedrisko attiecību programmas fans, ja tā varētu teikt. Man ļoti patika mācīties, kā arī lielākā daļa studiju kursu un studiju process. Programma ir ļoti kvalitatīva, ar ļoti labiem speciālistiem. Ļoti vērtīgas praktiskās nodarbības, kā arī praktiķu vieslekcijas, kuras varbūt no sākuma liekas interesantas, bet tad, kad jau esi darba tirgū – saproti pievienoto vērtību. Vidzemes Augstskola komunikācijas un sabiedrisko attiecību programmā iemāca kritisko domāšanu, jo pašam ir jālasa, jāpēta, jādomā un jāanalizē. Kas vēlāk ļauj kritiski izvērtēt informāciju, kas mūsdienās, manuprāt, ir ļoti svarīgi.

  • Ja Jums būtu iespēja sākt studijas no jauna, ko Jūs darītu savādāk? Kādas neizmantotās studiju vides un studenta dzīves iespējas Jūs izmantotu?

Es noteikti aizbrauktu Erasmusā, bet visu pārējo man liekas esmu izmantojusi pietiekami. Gan dzīvoju kopmītnēs, gan izbaudīju studentu dzīvi pilnā apmērā.

  • Kā Jūsu izvēlētā studiju programma sasaistās ar Jūsu pašreizējo nodarbošanos? Ar ko šobrīd nodarbojaties?

Strādāju televīzijas ziņu dienestā, kur mans darbs ir tieši saistīts ar sociālajiem tīkliem. Veidoju saturu, publicēju to un veidoju dažādas stratēģijas attīstības plānus.

  • Kādiem cilvēkiem, Jūsuprāt, ir piemērota šī studiju programma?

Parastais pieņēmums ir tāds, ka komunikāciju un sabiedriskās attiecības var studēt tikai ekstraverti cilvēki, bet man liekas, ka tas nav īsti pareizs, jo, lai arī esmu ekstraverta, manā kursā bija intraverti cilvēki, kuru šobrīd ir ļoti lieliski speciālisti. Bet noteikti ir jābūt drosmīgam, jo jāspēj pielāgoties dažādām situācijām, izdomāt dažādus risinājumus. Jābūt lielai interesei par sociālajiem tīkliem, komunikāciju tiešsaistē, jo bez tā mūsdienās nevar.

  • Ko Jums ir devusi Vidzemes Augstskola? Kas Vidzemes Augstskola ir priekš Jums?

Vidzemes Augstskolā četri pavadītie gadi, manuprāt, ir labāk aizvadītie gadi manā dzīvē līdz šim. Iegūti labi draugi un pasniedzēji, kuri patiešām ir ļoti atsaucīgi un, ar kuriem joprojām ir patīkami komunicēt. Vidzemes Augstskolā iepazinos ar savu vīru, ar kuru mums tagad ir ģimene, kas, manuprāt, arī nav mazsvarīgi. Vidzemes Augstskola man izveidojas par tādu cilvēku, kāda esmu tagad un par to man ir liels prieks.

  • Ja Jums šobrīd būtu 20 gadi un Jūs noķertu zelta zivtiņu, ko Jūs vēlētos?

Divdesmit gados gribētos ātrāk redzēt to, kas būs uz priekšu, bet tagad es gribētu iemācīties apstāties laikā un izbaudīt notiekošo.

  • Kāda ir Jūsu veiksmīgas dienas formula?

Katram ir iespēja savu dienu padarīt par veiksmīgu, tāpēc nav vienas konkrētas formulas. Ir jāiet un jādara, izdomājot to, ko gribi panākt, lai sasniegt kārtējo mazo mērķi.

 

 

 

 


pastkarte-ksa.jpg

Izglītība: profesionālā bakalaura grāds komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās
Profesionālā kvalifikācija: sabiedrisko attiecību menedžeris
Studiju virziens akreditēts: līdz 2019. gada 21. maijam
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri)
Prasības uzņemšanai: CE: Svešvaloda**, Latviešu valoda

** - viena no svešvalodām: angļu val., vācu val., franču val., krievu val.

CE rezultāti – 60%; vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latv. val., angļu val., matemātika / algebra, ģeometrija, Latvijas un pasaules vēsture, informātika – 35%; 2.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); Latvijas skolēnu zinātniskā konference (pēdējo 2 gadu laikā) 1.pakāpe šādās sekcijās: Latviešu valodniecība, Psiholoģija, Socioloģija, Politoloģija, Ekonomika – 5%

Budžeta vietu skaits 2016./2017. ak.g.:

15+2* (*budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2016. gada rudens semestri)

Studiju maksa 2016./2017. ak.g. EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 6232)

Komunikācijas un mediju studiju virziena studentiem tagad ir iespēja viena studiju perioda laikā iegūt divus diplomus - ViA un Ķīles Augstskolas (Kiel University of Applied Sciences) Vācijā. Lasīt vairāk


"Studiju programma "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" sniedz daudzpusīgas, plašas un vienlaikus dažādās nozarēs praktiski pielietojamas zināšanas. Tās palīdz viegli integrēties darba tirgū, attīsta spēju pielāgoties un veiksmīgi darboties mūsdienu mainīgajā vidē. Studijas ViA Komunikācijas un sabiedrisko attiecību studiju programmā ir lieliska iespēja tiem, kuri vēlas “strādāt ar abām smadzeņu puslodēm”. Tā ir iespēja personiskai izaugsmei, ko domājošiem jauniešiem nevajadzētu palaist garām!"

Programmas izstrādātāja Mg.psych., Mg.math. Vineta Silkāne


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016