Informācijas tehnoloģijas | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Informācijas tehnoloģijas

Par programmu:

Studiju programmas mērķis 

Programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus – programmēšanas inženierus profesionālai darbībai informācijas tehnoloģiju nozarē, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām, un kuri spētu uzņemties šīs profesijas standartā noteiktos pienākumus un veikt uzdevumus šo pienākumu izpildei.


Studiju programmas Informācijas tehnoloģijas priekšrocības:

 • Zināšanas un profesionālās prasmes. Teorētiskās zināšanas papildina praktiskas iemaņas, kas apgūtas prakses laikā un laboratorijas darbos.
 • Kvalitatīvi studiju apstākļi. Brīva pieeja datortehnikai un studijām nepieciešamajai programmatūrai, bezvadu interneta pieslēgums visās Vidzemes Augstskolas ēkās un studentu kopmītnēs, praktisko darbu veikšana speciālās (datortīklu, elektrotehnikas un radiofrekvenču identifikācijas) laboratorijās.
 • Starptautiskas nozīmes profesionāli sertifikāti. Vairāki studiju kursi saistīti ar iespēju pēc kursa pabeigšanas kārtot eksāmenu par starptautiski atzītu profesionālo sertifikātu ieguvi.

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Matemātika
Informācijas tehnoloģiju menedžments
Lietojumprogrammatūra
Datoru arhitektūra
Programmēšana
Datu pārraides tīkli
Elektronikas pamati
Operacionālās sistēmas
Algoritmi un datu struktūras
Informācijas sistēmas analīze un izstrāde
Modelēšana un formālā specifika
Sistēmprogrammēšana
C++
Datu bāzu tehnoloģijas
Programmatūras izstrādes rīki un vides
Programmatūras inženierija
Tīmekļa tehnoloģija
Specialitātes svešvaloda
Ekonomikas pamati
Profesionālā saskarsme
Nozares tiesību pamati un standarti u.c.

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa. Tās mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Informācijas tehnoloģijas profesionālā bakalaura programmas pilna laika studijās ir 3 prakses:

 • ievada prakse 4 nedēļas 2.kursā,
 • specializācijas prakse 14 nedēļas un pirmsdiploma prakse 8 nedēļas 4.kursā;

Programmā sniegtās zināšanas un prasmes dod spēju uzņemties programmēšanas inženiera profesijas standartā noteiktos pienākumus un veikt uzdevumus šo pienākumu izpildei. Mūsu programma sniedz plašu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu un praktiski orientētu augstāko izglītību Informācijas tehnoloģiju jomā. Tās ir iegūtas praktiskās zināšanas datorprogrammu plānošanā, izstrādē un ieviešanā organizācijā.


Studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" absolvents var strādāt par dažādu organizāciju informācijas tehnoloģiju speciālistu, informāciju tehnoloģiju daļas vadītāju; informācijas tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmumu speciālistu, programmētāju. Tāpat absolventi var turpināt studijas maģistrantūrā Latvijā un ārvalstīs.

Ja tevi interesē tehnoloģijas, esi dinamisks un gribētu strādāt starptautiskā vidē, piemērota var būt tieši informāciju tehnoloģiju nozare! Pašlaik Latvijā meklē aptuveni 3500 šīs nozares darbinieku.Vārdi, kas vislabāk var raksturot darbu informācijas tehnoloģiju jomā, ir:

PRESTIŽS
Jaunākie pētījumi rāda, ka informācijas tehnoloģiju nozarē strādājošiem uzņēmumiem ir ļoti augsta reputācija – tos ciena augstās kvalitātes produktu un pakalpojumu dēļ3. Reputācijas rādītāji IT nozarei Latvijā pat ir augstāki kā citās Eiropas valstīs – 54 punkti salīdzinājumā ar Eiropas vidējiem rādītājiem – 49 punktiem.

ATALGOJUMS
Nav iespējams noliegt – atalgojums ir nozīmīgs, kad  jāizvēlas darbs. Informācijas tehnoloģiju joma šajā ziņā uzvar pat statistiku – jau vairākus gadus vidējā alga IT nozarē ir krietni virs vidējās algas valstī.

IZAICINĀJUMS
Latvijā IT nozare ir pasaules mēroga līmenī, kas nozīmē – turēšanos līdzi pasaules jaunākajām tendencēm informācijas tehnoloģijās un, iespējams, arī tās radīt! Ļoti daudzi Latvijas informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumi ar saviem produktiem un pakalpojumiem ir atpazīstami arī ārpus mūsu valsts robežām.

Piemēram:

„Exigen Services” – vadošais informācijas tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmums Latvijā, nodarbina vairāk kā 2000 IT speciālistu 13 valstīs.
„Tilde” – vadošais plaša lietojuma datorprogrammu izstrādātājs Baltijā. Tā produkti kvalitātes ziņā pārspēj Google tulkotāju un uzlabo Microsoft mašīntulkošanas programmas.

Arī Vidzemes Augstskolas absolventi dibinājuši ļoti veiksmīgus informācijas tehnoloģiju uzņēmumus:
„IT House”
– veido mājas lapasweb aplikācijasdizainu un sociālo mārketingu uzņēmumiem. Pāris gadu laikā uzņēmums trīskāršojis piedalīšanos starptautiskos projektos.
„Mearra” – specializējas programmēšanā un dizaina izstrādē; nepilni divu gadu laikā jau izveidojusies sadarbība ar Somijas uzņēmējiem.


Mūsu programmā iesaistītais akadēmiskais personāls ir profesionāļi savā nozarē, kas nepārtraukti pilnveido savu kompetenci dažādos - gan Latvijas, gan starptautiskos - projektos.

ViA Inženierzinātņu fakultātes vadošie mācībspēki:

Dr.paed., Sarma Cakula, profesore. Pasniedz studiju kursus, kas saistīti ar pētījumu metodoloģiju un datu apstrādi, statistiku. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. S. Cakulai ir vairāk nekā 30 gadu darba pieredze informācijas tehnoloģiju jomā. Savas profesionālās un pētnieciskās darbības ietvaros viņa ir piedalījusies dažādos starptautiskos un Latvijas mēroga projektos, kas saistīt gan ar pētījumiem par tehnoloģiju efektīvu izmantošanu izglītībā, gan arī tālākizglītības piedāvājuma pilnveidošanu ekonomikai svarīgās nozarēs.

Dr.sc.ing., prof. Egīls Ginters, profesors, izstrādājis maģistra un doktora studiju programmas „Sociotehnisku sistēmu modelēšana”, Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta direktors. Profesoram ir vairāk nekā 28 gadu pieredze informācijas tehnoloģiju jomā. Sava profesionālā un pētniecības darba ietvaros viņš ir piedalījies vairāk nekā 10 starptautiskos lietišķo pētījumu projektos. Viņam ir vairāk nekā 100 publikācijas starptautiski atzītos zinātniskajos rakstu krājumos.

Dr.sc.ing. Arnis Cīrulis, docents, Inženierzinātņu fakultātes dekāns. A. Cīrulis ir pabeidzis doktorantūras studijas informācijas tehnoloģiju jomā. Strādājot datortīklu administrēšanas jomā, ir iegūta vairāk nekā 12 gadu praktiskā pieredze. Docents piedalās dažādos  projektos gan starptautiskā, gan Latvijas mērogā. Piemēram, Valmieras pilsētas pašvaldības finansētais zinātniskais projekts Vidzemes Augstskolā „AR/RFID – Papildinātās realitātes un RFID risinājumi objektu vizualizācijas līdzekļu fiziskās struktūras izmaksu samazināšanai”.

Dr.sc.ing. Kaspars Osis, docents. Ieguvis bakalaura grādu datorzinātnē Latvijas Universitātē, maģistra grādu datorzinātnēs un maģistra sertifikātu biznesa skaitļošanā Centrālā Mičiganas universitātē (ASV). 2012. gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātņu un Informācijas Tehnoloģijas fakultātē ar specializāciju zināšanu pārvaldībā. Informācijas tehnoloģiju jomā strādā jau daudzus gadus – pieredze ir iegūta gan kā programmētājam un projektu vadītājam dažādos programmatūras izstrādes projektos, gan kā konsultantam uzņēmumu resursu plānošanas sistēmu konfigurēšanā un ieviešanā. Strādā SIA Lattelecom Technology par SAP konsultantu.

Mg.paed. Valdis Vīksna, lektors. Pasniedz studiju kursus - materiālu mācība, tehniskā mehānika un materiālu pretestība, programmēšana, elektroapgāde un elektriskie aparāti, datorzinības, telekomunikācijas. Vada arī studentu pētnieciskos darbus.

Dr.sc.ing. Ginta Majore, lektore, studiju virzienu „Informācijas tehnoloģijas” un "Inženierzinātnes" direktore. Pasniedz studiju kursus - projektu izstrāde, cilvēkresursu un projektu vadība inženierzinātnēs, modelēšana un formālā specifikācija, informācijas sistēmu analīze un izstrāde. Vada arī studentu pētnieciskos darbus.

Bc.psys., Bc.paed. Sandris Sietinsons, lektors un Vidzemes Augstskolas informāciju tehnoloģiju un infrastruktūras attīstības vadītājs. Ieguvis augstāko izglītību fizikā un matemātikā. Pasniedz studiju kursus datoru arhitektūrā, operacionālajās programmās/Windows un tīkla operētājsistēmās. Tāpat, vada arī studentu pētnieciskos darbus, kas saistīti ar datoru arhitektūru, tīklu projektiem, mājas lapu veidošanu, web projektiem un citām studentus interesējošām tēmām.

Bc.soc.comp. Ojārs Bāliņš, lektors. Pasniedz studiju kursus - programmatūras inženierija, darba un vides aizsardzība, darba un civilā aizsardzība un pirmā medicīniskā palīdzība, programmēšana (Java), nozares tiesību pamati un standarti, darba aizsardzība un ergonomika.

Mg.sc.comp. Maija Sedleniece, lektore. Pasniedz studiju kursus - brīvās informācijas sistēmas, profesionālā saskarsme informācijas tehnoloģiju projektos, biroja darba automatizācija.

Mg.paed. Agris Vārna, lektors. Pasniedz studiju kursus - elektriskie mērījumi, elektronika, būvfizika un būvmehānika, elektrotehnikas pamati, mūsdienu informācijas tehnoloģijas.

Mg.oec. Jānis Bikše, lektors. Pasniedz studiju kursus - ekonomikas pamati, informācijas tehnoloģiju menedžments, klientu vadības sistēmas.

Dr.oec. Juris Binde, asociētais profesors Vidzemes Augstskolā. Pasniedz studiju kursu mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas un pielietošana.

 


Intervija ar studiju programmas Informācijas tehnoloģijas (bakalaurs) absolventu, SIA "Wunderkraut Latvia" programmētāju Lauri Igauni:

 • Kas ietekmēja Jūsu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā? 

Valmieru atbraucu apskatīt jau vidusskolas laikā, taču nebija īstas pārliecības par to, ka tieši šeit es vēlētos studēt, tomēr pēc dokumentu iesniegšanas manas domas ar vien vairāk virzījās uz Valmieru.

 • Kā tika pieņemts lēmums izvēlēties attiecīgo studiju programmu? 

Man lēmums par studiju virzienu bija loģisks, jo jau pirms vidusskolas interesēja IT joma un arī pildot dažādas karjeras izvēles anketas sapratu, ka šis būs īstais lauciņš.

 • Ko, Jūsuprāt, ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot īsto lēmumu – kādā nozarē darboties nākotnē? Kam Jūs ieteiktu pievērst uzmanību tiem, kas plāno pieņemt lēmumu par studiju uzsākšanu?

Uzsākot studijas, svarīgi ir saprast vai studiju virziens ir domāts priekš Tevis, kā arī jāizprot, kāda būs tālākā rīcība pēc iegūtā grāda. Piemēram, ja nepatīk datori, tad kāpēc studēt IT, vai arī, ja nepatīk runāt, tad kāpēc studēt komunikāciju? Protams, ka ir studenti, kuri, izvēloties sev nepiemērotas studiju programmas, studiju procesā izprot šo novirzienu un kļūst par labiem speciālistiem. Tomēr labāk ir saprast vai izvēlētā procesija būs pieprasīta arī nākotnē. IT joma bija, ir un būs vienmēr pieprasīta specialitāte. Līdz ar to nozīmīgi ir saprast, vai izglītība tiks iegūta tikai ķeksīša pēc vai arī nākotnes perspektīvā ar to tiks kaut kas darīts, ieguldīts, sasniegts un veidots bizness.

 • Kā Jūs vērtējat izvēlēto un apgūto studiju programmu? Kādas zināšanas un iegūtās prasmes ir bijušas vērtīgākās un noderīgās tieši Jums? 

Kopumā, studiju programmu vērtēju pozitīvi. Bija protams savi gan negatīvie individuālie un kopīgie aspekti, bet tas raksturīgs visām augstskolām un studiju programmām. Šī studiju programma deva ieskaitu tajā, kas slēpjas zem vārdiem "informācijas tehnoloģijas". Nozīmīga ir prakse, bet viss ir atkarīgs no tā, ar kādu mērķi prakse tiek īstenota. Jau atkal ir jāsaprot, vai ir vēlme tikai ķeksīša pēc iziet praksi vai arī to uztvert kā savu nākamo darba vietu, kā tas ir manā gadījumā. Visnoderīgākais Vidzemes Augstskolā ir tas, ka augstskola tiek absolvēta ar iegūtu darba pieredzi caur minētajām praksēm. 

 • Ja Jums būtu iespēja sākt studijas no jauna, ko Jūs darītu savādāk? Kādas neizmantotās studiju vides un studenta dzīves iespējas Jūs izmantotu?

Ja man būtu iespēja studijas sākt no jauna, tad es savā studiju procesā neko nemainītu. Varbūt, aktīvāk mēģinātu risināt dažādus studentu dzīves jautājums.

 • Kādiem cilvēkiem, Jūsuprāt, ir piemērota šī studiju programma?

Studiju programma piemērota cilvēkiem, kuri labi apzinās, ko vēlas, savādāk nav iespējams pabeigt studijas. Topošajiem studentiem ir jāpiemīt vēlmei ar IT nodarboties ikdienā un to nedarīt tikai papīra dēļ.

 • Ko Jums ir devusi Vidzemes Augstskola? 

Vidzemes Augstskola ir ļāvusi man iegūt lieliskus draugus, kursa biedrus, kolēģus un ļāvusi iepazīt koju dzīvi un Valmieru visā savā krāšņumā. ViA iedvesmo ticēt sev un likt saprast, ka nekas nav neiespējams, atliek tikai izkāpt no saviem iedomu rāmīšiem. Vidzemes Augstskola ir vieta, kur es varu atgriezties un satikt pasniedzējus. Tie kļuvuši par draugiem un vienmēr ir patīkami aprunāties, jo ViA strādāt forši cilvēki.

 • Ja Jums šobrīd būtu 20 gadi un Jūs noķertu zelta zivtiņu, ko Jūs vēlētos?

Ja es noķertu zelta zivtiņu, tad vēlētos veselību mūža garumā.

 • Kāda ir Jūsu veiksmīgas dienas formula?

Veiksmīgas dienas formula ir tad, kad pieceļos, ārā spīd saulīte un ir tā diena, kad nododu projektu. Satiekos ar klientu un atrādu paveikto. Visi ir laimīgi un viens otram pasākam paldies!


pastkarte-itbak_0.jpg

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās
Profesionālā kvalifikācija: programmēšanas inženieris
Studiju virziens akreditēts: līdz 2019.gada 21.maijam
Studiju veids: pilna laika un nepilna laika (e-vidē) studijas
Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri) pilna laika studijām;
5 gadi (10 semestri) nepilna laika studijām
Prasības uzņemšanai: CE: Svešvaloda*, Matemātika

* - viena no svešvalodām: angļu val., vācu val., franču val., krievu val.

CE rezultāti – 70%; vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: matemātika/ algebra un ģeometrija, informātika / lietišķā informātika, vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs** – 25%

** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.  

Budžeta vietu skaits 2016./2017. ak.g.:50 50
Studiju maksa 2016./2017. ak.g.: EUR 1558  (kopējā studiju maksa EUR 6232) pilna laika studijām;
EUR 1209 (kopējā studiju maksa EUR 6045) nepilna laika studijām


Vai Tev patīk darbs ar dažādiem informācijas tehnoloģiju risinājumiem? Vai Tev patīk darbs ar dažādām datorprogrammām, tai skaitā jaunu datorprogrammu izstrāde?  Vai Tu nākotnē saredzi iespēju veiksmīgi strādāt dažādos informācijas tehnoloģiju projektos? Tad iegūt praktiski orientētu augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju jomā ir Tava īstā izvēle!

Studiju virziena direktore Dr.sc.ing. Ginta Majore


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016