Kļūsti par tūrisma nozares ekspertu, īsteno sapņus, radi inovatīvas idejas un uzņēmumus!

Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tūrisma un viesmīlības organizācijas vadītājus darbam nozarē Latvijā un ārvalstīs, īpašu uzmanību veltot gan studenta personības izaugsmei, gan arī fiziskās izturības stiprināšanai.

Prasmes un iemaņas, kādas studenti apgūst

  • Studenti kļūst par profesionāļiem, kas spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli un komandā, kā arī vadot citu cilvēku darbu, spēj pieņemt ilgtspējīgus un sociāli atbildīgus lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
  • Studenti iegūst prasmes veikt lietišķus pētījumus un argumentēti diskutēt ar speciālistiem, spēj piedāvāt efektīvus risinājumus tūrisma nozarē un organizāciju vadībā.

Zināt, prast, varēt, vēlēties un piedzīvot. Tūrisma virziena studijās ir ietverts precīzākais kods, lai atvērtu 21.gs. mainīgās pasaules vārtus. Mūsu stiprums ir starpdisciplināra izglītība no radošuma līdz tehnoloģijām, studiju procesā līdzsvarota zināšanu un prasmēs balstīta pieeja, kas ļauj kļūt par izcilu tūrisma ekspertu, kādi joprojām ir ļoti vajadzīgi ne vien Latvijā, bet arī Baltijas jūras reģionā kopumā. Tas ir atklājēja ceļojums tiešā un pārnestā nozīmē, kura laikā jāšķērso gan ģeogrāfiskās, gan personiskās robežas.
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Lektore
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

profesionālā bakalaura grāds tūrisma vadībā

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2023. gada 10.aprīlim

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

3,5 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2017./2018. AK.G.

13+6* (*budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2017. gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2017./2018. AK.G.

EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 6232)

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE: Svešvaloda*^, Latviešu valoda**

CE rezultāti;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un svešvaloda (tā, kas CE);

atzīme matemātikā;

Latvijas skolēnu zinātniskā konference, (pēdējo 2 gadu laikā) 1.-3.pakāpe (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā);

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu; 1.-3.vietas ieguvējus E.Birznieka Jauno Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā (pēdējo 2 gadu laikā);

1.vietas ieguvēju Vidzemes Jauno Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā (pēdējo 2 gadu laikā).

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val. ** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

Iedvesmojies Vidzemes Augstskolā!
Video par Tūrisma un atpūtas studiju virziena mācību procesu un piedāvājumu.