Vidzemes Augstskolas stratēģija un Ētikas pamatprincipi

Ar ViA stratēģiju 2016. - 2020.gadam tās pielikumiem, kā arī Ētikas kodeksu var iepazīties šeit:

Stratēģija

Vidzemes Augstskolas ētikas kodekss 
 

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi

Studiju virzieni ir Valsts likumdošanā noteikta studiju programmu klasifikācija (MK noteikumi Nr. 668 (4. pielikums)). Visi Vidzemes Augstskolas īstenotie studiju virzieni ir saņēmuši akreditāciju uz maksimālo termiņu - sešiem gadiem (līdz 2019. gadam).

2015./2016.akad.g.:

Biznesa  vadība

Informācijas tehnoloģijas

Arhitektūra un būvniecība

Komunikācija un mediji

Pārvaldība

Tūrisms un atpūta

ViA lēmējinstitūcijas
Bibliotēka

Vidzemes Augstskolas bibliotēka ir Vidzemes Augstskolas struktūrvienība ViA akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamo informatīvo resursu plānošanas un piesaistes nodrošināšanai.

Bibliotēkas nolikums 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi