Docētāji BV | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Docētāji BV

Programmas īstenošanā tiek iesaistīti augsti kvalificēti mācību spēki, gan teorētiķi, gan praktiķi no Latvijas un ārvalstīm, kas ne tikai nodrošina studiju procesa nemainīgi augstu kvalitāti, bet arī būtiski palielina Vidzemes reģiona un Visas Latvijas intelektuālo kapacitāti, padarot to par pievilcīgu dzīves un biznesa veikšanas vidi aktīvai uzņēmējdarbībai un finanšu investīcijām.

Biznesa vadības virziena vadošie mācībspēki:

Mg.paed. Vija Melbārde, lektore un Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības studiju virziena direktore. Ieguvusi augstāko izglītību vēsturē, pedagoģijā un ekonomikā. Pētniecības intereses – cilvēkkapitāls reģionālā aspektā, ekonomikas mācību metodika. Pasniedz studiju kursus mikroekonomikā, makroekonomikā un ekonomikas vēsturē, ekonomikas mācību metodikā, aktuālajās ekonomikas problēmās, ekonomikas teorijās utt. Tāpat lektore vada arī studentu pētnieciskos darbus par šīm tēmām gan bakalaura, gan maģistra līmenī.

Mg.oec. Aigars Andersons, lektors. Augsto tehnoloģiju firmas “SPORTIdent” GmbH (Vācija) konsultants un sadarbības partneris, nevalstiskās organizācijas “PRO.ini” valdes priekšsēdētājs. Ieguvis maģistra grādu nekustamo īpašumu menedžmentā un pabeidzis  doktorantūras teorētisko kursu Stokholmas Karaliskajā Tehniskajā universitātē nekustamo īpašumu ekonomikā. Pētniecības intereses saistītas ar uzņēmējdarbību un tās uzsākšanu, biznesa projektiem, dažādu elektronisko sistēmu izmantošanu. Tāpat, lektors par šīm tēmām vada arī studentu pētnieciskos darbus. A.Andersons ir biznesa vadības praktiķis un inovators, kurš ar lekcijām un prezentācijām uzstājies Francijas Nacionālajās debatēs, Dānijas parlamentā, kā arī augstskolās Vācijā, Norvēģijā, Igaunijā, Kazahstānā, Francijā, Dānija, Zviedrijā, Lietuvā un vairākās citās valstīs.

Dr.oec., Maira Leščevica, asociētā profesore, izstrādājusimaģistra studiju programmu „Biznesa vides vadība”. Pasniedz studiju kursus par projektu vadību, uzņēmējdarbības vidi, pētījumu metodoloģiju, projektu vadības stratēģijām un inovatīvajiem vadības procesiem, starptautiskajiem biznesa darījumiem. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. M. Leščevica ir augstākā līmeņa profesionāle projektu vadības jomā gan Latvijā, gan ārzemēs.

Dr.oec. Sarmīte Rozentāle, asociētā profesore un Vidzemes Augstskolas Akadēmiskā un zinātņu prorektore. 1996. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi maģistra grādu biznesa vadībā, un 1999. gadā – doktora grādu ekonomikā. S. Rozentāle ir ekonomiste un investīciju speciāliste, bijusi pētniece LU, darbojusies ar stratēģisko un finanšu vadību AS „Latvenergo”, kā attīstības stratēģijas direktore un ekonomikas departamenta direktore. Pasniedz studiju kursus finanšu vadībā, investīciju un risku vadībā, gada pārskatu sastādīšanā, auditā, korporatīvajās un publiskajās finansēs. Tāpat S. Rozentāle nodarbojas ar pētniecību un papildina savas zināšanas dažādās konferencēs un pieredzes apmaiņas braucienos.

Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, viesdocētāja. Pasniedz studiju kursus starptautiskajā ekonomikā, finanšu grāmatvedībā un informatīvajās sistēmās. Docente ir vadoša speciāliste sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas un grāmatvedības jomās.

Dr.oec. Ligita Melece, asociētā profesore. Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta Kvalitātes un vides aizsardzības nodaļas vadītāja un vadošā pētniece. Viena no vadošajām Latvijas zinātniecēm un pētniecēm agrobiznesa un lauku uzņēmējdarbības jomā. Pasniedz studiju kursus par kvalitātes vadības sistēmām u.c. L.Melecei ir vairāk nekā 35 gadu darba pieredze fundamentālajā un lietišķajā zinātnē, ievēlēta par Latvijas Zinātnes padomes eksperti ekonomikā un vadībzinātnē, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īsteno locekli un Latvijas Zinātņu padomes Kvalifikācijas komisijas locekli.

L.Meleces darbības sfērā ir ne tikai plaši akadēmiskā rakstura pētījumi Latvijas Zinātnes padomes piešķirto grantu projektos, bet arī zinātnisko un lietišķo projektu izstrāde Eiropas un nacionālajā līmenī, kā arī dalība valstisko institūciju darba grupās, dažādas konsultācijas un apmācības valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.

Mg.oec. Jānis Rozenbergs, lektors, Cēsu novada domes priekšsēdētājs. Absolvējis Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju, Vidzemes Augstskolu un Rīgas Biznesa Institūtu. Pašreiz studē doktorantūrā. Pasniedz studiju kursus stratēģiskajā vadīšanā un inovāciju vadībā.

Mg.psych. Mārīte Nimroda, lektore. Pasniedz studiju kursus vadības psiholoģijā, organizāciju pārvaldībā un cilvēkresursu vadībā.

Mg.oec. Maira Ore, docente. Pasniedz studiju kursus par finanšu grāmatvedību un informatīvajām sistēmām, vadības grāmatvedību, nodokļu sistēmu un likumdošanu Latvijā.

Mg.math. Zinta Skrastiņa, viesdocētāja. Pasniedz studiju kursus matemātikā, statistikā un datorizētā informācijas apstrādē.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016