Prasmes un iemaņas BV | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prasmes un iemaņas BV

Studiju programmas saturs nodrošina šādu profesionālo kompetenci – zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešamas profesionālās darbības veikšanai:

 • spēju parādīt uzņēmējdarbības vadības būtiskajām sfērām atbilstošas pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni,
 • spēju parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā,
 • spēju stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas;
 • prasmi  ticamas un pilnīgas informācijas ieguvē, atlasē un apstrādē;
 • jaunrades, pētniecības, organizāciju un kvalitātes vadības prasmes;
 • spēju pieņemt lēmumus un risināt problēmas biznesa vadībā;
 • zināšanas un prasmes biznesa un investīciju projektu izstrādē un to īstenošanā;
 • izpratni par profesionālo ētiku un nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • sociālās prasmes: komunikāciju, patstāvīgā darba organizāciju un spēju darboties komandā;
 • spēju patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi,
 • uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citus cilvēkus, motivāciju tālākizglītībai un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai.

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016