Pētniecības darba rezultāti | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Pētniecības darba rezultāti

2015.gads

Zinātniskie projekti, kas tiek īstenoti ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu:

 • Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātas izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm. Pētījuma rezultāti apskatāmi šeit. (projekta vadītāja asoc.prof. Sarmīte Rozentāle);
 • Mūžizglītības attīstības pamatnostādņu 2016. – 2020.gadam Vidzemes reģionā un tehnoloģiskā risinājuma prototipa izstrāde. Prezentācija apskatāma šeit. (projekta vadītājs doc. Kaspars Osis).

Izdevumi:

"Vidzemes Augstskolas 9. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-34-3.  Elektroniski apskatāms šeit

2014.gads

Zinātniskie projekti, kas īstenoti ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu:

 • Interaktīvas trīsdimensiju vides projektēšana anatomijas apguvei no datortomogrāfijas attēliem (īstenotājs doc. Arnis Cīrulis)
 • Valmieras aglomerācijas investīciju potenciāla analīze (īstenotāja asoc.prof. Maira Leščevica)
 • Imitāciju modeļa un programmatūras prototipa izstrāde dabas resursu izmantošanas un ilgtspējas novērtēšanai mājsaimniecībās aizsargājamo ainavu apvidū  (īstenotāja doc. Ginta Majore)
 • Imitāciju modeļa izstrāde bioloģisko aktīvu novērtēšanai ar diskontēto nākotnes naudas plūsmas metodi (sākotnējo datu ieguve un interpretācija) (īstenotāja asoc.prof. Sarmīte Rozentāle)

Izdevumi:

Andris Klepers, Juris Smaļinskis "Tūristu gids. Vietas pieredzējuma radīšana". ISBN 978-9984-633-32-9. Izdevumu iespējams iegādāties Vidzemes Augstskolā (Izdevuma vāks un satura rādītājs)

"Vidzemes Augstskolas 8. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-33-6  Elektroniski apskatāms šeit.

2013.gads

Zinātniskie projekti, kas īstenoti ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu:

 • "Ārpustelpu papildinātās realitātes projekta „City 3D-AR” pilnveidošana un pielietojuma apgabala paplašināšana"  (īstenotājs doc. Arnis Cīrulis)
 • "Vidzemes izglītības telpa 18. un 19.gadsimtā. Vidzemes skolotāju semināru izveide un darbības tradīcijas"  (īstenotāji: asoc.prof. Vija Daukšte, doc. Beata Paškevica, doc. Tālis Pumpuriņš)
 • "Tūrisma procesu telpiskās analīzes GIS" (īstenotājs doc. Andris Klepers)
 • "Latviešu identitāte un starptautiskā migrācija ekonomiskās krīzes kontekstā: Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu iedzīvotāju skatījums"  (īstenotāja lekt. Liene Ločmele)
 • "Mūžizglītības attīstības tendences pasaulē un Valmierā"  (īstenotāja doc. Ingūna Jurgelāne)

Izdevumi:

"Vidzemes Augstskolas 7. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-31-2 Elektroniski apskatāms šeit.

2012.gads
 
Zinātniskie projekti, kas īstenoti ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu:
 • "Padomju atkārtotās okupācijas nodarītie zaudējumi Latvijas kultūras mantojumam" (Privātpersonu dzīvokļu un tajos atstātās iedzīves nelikumīga pārņemšana. Rīgas piemērs)” (īstenotājs prof. Jānis Kalnačs)
 • "Augstskolu didaktikas jaunāko metožu pielietošanas iespējas sociālo zinātņu studiju kursos” (īstenotājs doc. Ingūna Jurgelāne)
 • "Sabiedriskie mediji bez sabiedrības: televīzijas ziņu patēriņš un sabiedrisko mediju konkurētspēja” (īstenotājs lekt. Jānis Juzefovičs)
 • "Vidzemes kultūras un izglītības telpa Latvijā 18. – 20. gs.” (īstenotāji asoc.prof. Vija Daukšte, doc. Beata Paškevica, doc. Tālis Pumpuriņš)
 • "Virtuālu celtņu vizualizācija reālajā telpā pilsētbūvniecības plānošanai (City 3D-AR)" (īstenotājs doc. Arnis Cīrulis)
 • "Apmeklētāju plūsmu elektroniskie mērījumi vides un ekonomiskas ilgtspējas veicināšanai" (īstenotājs doc. Andris Klepers)
Izdevumi:
 
"Vidzemes Augstskolas 6. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-26-8 Elektroniski apskatāms šeit.
 
"Vidzemes Augstskolas 5. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-28-2 Elektroniski apskatāms šeit.
"Vidzemes Augstskolas 4. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-27-5 Elektroniski apskatāms šeit.

"Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko (lingvistisko) grupu ziņu mediju izvēles Latvijā" ISBN 978-9984-633-25-1. Autors Jānis Juzefovičs

"Tulkojums ar garšu. Ēdiena valodnieciskie un starpkultūru aspekti" ISBN 9789984633237. 2011.gada konferences "Tulkojums ar garšu. Ēšanas kultūras un kulinārās valodas aspekti starpkultūru komunikācijā" rakstu krājums. Krājumu iespējams iegādāties Vidzemes Augstskolā (krājuma vāks un satura rādītājs). 
 
2011.gads

Zinātniskie projekti, kas īstenoti ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu:

 • "AR – RFID - Papildinātās realitātes un RFID risinājumi objektu vizualizācijas līdzekļu fiziskās struktūras izmaksu samazināšanai" (īstenotājs prof. Egils Ginters)
 • "Integrālā pieeja organizāciju attīstībā" (īstenotāja asoc.prof. Sarmīte Rozentāle)
 • "Pētījuma par kultūras tūrismu Latvijā (2006.-2010.) rezultātu apkopošana" (īstenotājs prof. Jānis Kalnačs)
 • "Zinātnisko publikāciju un referātu izstrāde sabiedrisko attiecību disciplīnas akadēmiskiem žurnāliem un konferencēm" (īstenotāja doc. Baiba Pētersone)

Izdevumi:

"Virtual and Augmented Reality in Education" ISBN 978-9984-633-18-3. Starptautiskās zinātniskās konferences "Virtual and Augmented Reality in Education" (VARE 2011) rakstu krājums. Konference organizēta projekta "Vidzemes Tehnoloģiju centra izveide" ietvaros. Vairāk par konferenci šeit.

2010.gads

Izdevumi:

"Solutions on Harmonizing Sustainability and Nature Protection with Socio-Economic Stability" ISBN 978-9984-633-15-2. Dabas aizsardzības pārvaldes un Vidzemes Augstskolas 3.konferences zinātnisko rakstu krājums. Vairāk par konferenci šeit.

"Tūrisma maršrutu plānošana" ISBN 9984-633-14-4. Mācību līdzeklis, autori - ViA Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes docētāji. Mācību līdzekli iespējams iegādāties Vidzemes Augstskolā (vāks un satura rādītājs). 

2009. gads

Izdevumi:

ES stratēģiskie izaicinājumi Baltijas Jūras reģionā ISBN 9984-633-12-8
Konferences EU Strategic Challenges in the Baltic Sea Region zinātnisko rakstu apkopojums.
Vairāk par konferenci šeit
 

Ilgtspējīgas plānošanas instrumenti un bioloģiskās dažādības saglabāšana ISBN 978-9984-45-121-3
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un Vidzemes Augstskolas 2. konferences zinātnisko rakstu apkopojums.
Vairāk par konferenci šeit

"Vidzeme, baznīca, sabiedrība laikmetu maiņā" ISBN 9984-633-11-x
(Vidzemes Augstskolas un Valmieras novadpētniecības muzeja zinātniskās konferences „Vidzeme. Baznīca. Sabiedrība" rakstu krājums veltīts brāļu draudžu kustības vēsturei Vidzemē, atcero­ties Magdalēnas Elizabetes fon Hallartes 325.gadskārtu.)
Rakstu kopsavilkumi (Angļu val. Adobe.pdf formātā 153KB)
Vairāk par konferenci šeit

"ICTE in Regional Development" ISBN 9984-633-13-6
ViA Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta ikgadējais zinātnisko rakstu krājums 

2008. gads

Izdevumi:

"Dabas aizsardzības ekonomiskie, sociālie un kultūrvēsturiskie aspekti ISBN 978-9984825-32-8 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un Vidzemes Augstskolas 1. konferences zinātnisko rakstu apkopojums.
Vairāk par konferenci šeit

2007. gads

Izdevumi:

Valmieras rajona uzņēmējdarbības vides izpēte un analīze (Pētījums, Latv. val. Adobe.pdf formātā 994 KB)
Vairāk informācijas par projektu šeit

Tūrisms visiem (Pētījums, Latv. val. Adobe.pdf formātā 1,03 MB)
Vairāk par projektu šeit

Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas (Pētījums, Latv. val. Adobe.pdf formātā 3,87 MB)
Vairāk par projektu šeit

Migrācijas ietekme uz Eiropas politisko domu un lēmumpieņemšanas procesu 9984-633-08-x
Zinātnisko rakstu krājums, Angļu.val. Adobe.pdf formātā 3,34 MB
Vairāk par projektu šeit

2006. gads

Izdevumi

Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo ieslodzīto iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū (Pētījums, Latv. val. Adobe.pdf formātā 4,38 MB)
Vairāk par projektu šeit


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016