Saturs TSV | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs TSV

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Obligāties studiju kursi:
Tūrisma uzņēmumu stratēģiskā vadība
Kultūras tūrisma vadība
Finanšu un riska vadība
Inovatīvie vadības procesi
Zināšanu ekonomika un pārvaldība
Starptautiskā ekonomika
Maģistra prakse
Starptautiskā projektu vadība
Tūrisma pētījumu metodoloģija
Cilvēkresursu vadība un analīze
Tūrisma uzņēmumu stratēģiskā vadība
Tirgvedības stratēģijas un klāsteri konkurētspējas paaugstināšanai
Izvēles kursi:
Vides vadība
Tūristu mītņu vadība
Uzņēmējdarbības vide
E-tūrisma mārketings
E-komercija un bizness
u.c.

Prakses maģistrantūrā

Prakses mērķis ir pielietot studiju procesā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrēta uzņēmuma vai organizācijas problēmu risināšanā. Tūrisma stratēģiskās vadības profesionālajā maģistra programmas pilna laika studijās prakse ir 6 nedēļas 1. studiju gadā.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016