Saturs MTk | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs MTk

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Svešvaloda
Matemātika
Datorzinības
Tehniskā mehānika un materiālu pretestība
Mašīnbūves rasēšana
Elektronika
Darba un vides aizsardzība
Elektrotehnika
Programmēšana
Ekonomikas pamati un Loģistika
Elektriskās dokumentācijas izveide
Elekroapgāde un elektriskie aparāti

Elektropneimoautomātika
Mašīnu un mehānismu teorija
Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība
Elektropiedziņa
PLK pielietojums un programmēšana
Automātikas elementi, to uzbūve, darbība, pielietošana
Industriālo automatizēto procesu vizualizācija
Metālapstrāde
Salāgojumi, pielaides un tehniskie mērijumi
Elektriskie mērījumi
Materiālu mācība u.c.

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa.Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Pirmā līmeņa Informācijas tehnoloģiju profesionālā studiju programmā prakses ir:
2.studiju gadā 3. semestrī - 4 nedēļas ievadprakse
2.studiju gadā 4. semestrī - 12 nedēļas prakse specialitātē


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016