Docētāji POL | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Docētāji POL

ViA Sabiedrības zinātņu fakultātē strādā gados un garā jauni, taču savā jomā kompetenti un aizrautīgi docētāji, kas savas nozares specifiku pārzina gan no akadēmiskā, gan profesionālā viedokļa. Vairums docētāju izglītību ieguvuši vai savas zināšanas papildinājuši ārzemēs un nodrošina, ka studiju viela tiešā un aktuālā veidā tiek saistīta ar jaunākajām teorētiskajām atziņām un nozares aktualitātēm. Studenti atzīst, ka docētāji ir atvērti, atsaucīgi un draudzīgi.

Pārvaldības un inovāciju programmas vadošie mācībspēki:

Dr.sc.pol. Visvaldis Valtenbergs, docents Sabiedrības zinātņu fakultātē. Vidzemes Augstskolā ieguvis profesionālo bakalaura grādu politoloģijā, 2003. gadā New School University (Ņujorkā) ieguvis maģistra grādu politikas zinātnē, un 2010. gadā Latvijas Universitātē aizstāvējis savu promocijas darbu un ieguvis doktora grādu politikas teorijā. Pētniecībā un akadēmiskajā laukā, V. Valtenbergs specializējies trīs jomās- interaktīvā pārvalde (eDemokrātija, ePārvalde), demokrātijas teorijas un reģionālā attīstība (ar uzsvaru uz inovācijām pārvaldībā). Tāpat V. Valtenbergs aktīvi darbojas pētniecības jomā. Viņš ir līdzautors starptautisko pētnieku grupu sagatavotajiem pētnieciskajiem ziņojumiem. No 2008. līdz 2014. gadam V. Valtenbergs ir bijis pētnieks Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūtā, kura ietvaros darbojies dažādos pētniecības projektos, piemēram, 2012. gadā darbojies kā pētnieks ES 7. ietvarprogrammas zinātnes projektā „Nākotnes politikas modelēšana”. Visvaldis uzskata, ka mazas augstskolas attīstība iespējama tikai ciešā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un reģioniem. Zināšanas ir jāiegūst visu laiku un pastāvīgi tās jāatjauno, jo nozare nepārraukti mainās. „Klasiskās politikas teorijas vairs nevar precīzi izskaidrot 21. gs. realitātes.” Tāpēc pasniedzējiem savas zināšanas jāatjauno tieši tāpat kā studentiem. Turklāt šīm zināšanām jābūt samērīgām- tās nevar būt tikai teorētiskas, tām jābūt arī praktiskām un pieredzē balstītām.

Mg.psych., Mg.math. Vineta Silkāne, lektore, bakalaura studiju programmas „Komunikācija un sabiedriskās attiecības” izstrādātāja. Izglītība matemātikā, psiholoģijā un grupu psihoterapijā. Daudzgadīga pieredze psiholoģiskajā konsultēšanā, sociālpsiholoģisko un komunikācijas treniņu vadīšanā. Pētnieciskās intereses – organizācijās notiekošie procesi, līderība, radošums un kompetences. Akadēmiskās intereses – organizācijas un tajās notiekošo procesu analīze, biznesa un vadības procesu simulācijas un spēles, pētījumu metodoloģija, datu un informācijas vizualizācijas. Veidojusi publikācijas un piedalījusies dažādās konferencēs par līderības lomu un tās veicināšanas iespējām valsts pārvaldē, kompetenču attīstību studiju procesā utt. 2012. gadā docente piedalījusies pētījuma/projekta veikšanā par biznesa spēļu/vadības procesu simulāciju adaptēšanas procesu ViA ("The role of management simulation games in higher education: experience of Vidzeme University of Applied Sciences"). Tāpat docente vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.soc. Dace Jansone, lektore. Pasniedz studiju kursus politikas analīzē, socioloģijā, ētikas un vērtību vadības procesos, akadēmiskajā rakstībā, organizāciju teorijās un praksē, publiskajā pārvaldē utt. Docente vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.soc. Liene Ločmele, lektore. Doktorante Masačūsetsas Universitātē  (Amhersta, ASV). 2009. gadā ieguva Fulbright studentu stipendiju studijām doktorantūrā Masačūsetsas Universitātē, Amherstā. Studē komunikāciju ar fokusu uz starppersonu un starpkultūru aspektiem. Masačūsetsas Universitātē pasniedz publiskās uzstāšanās kursu un vada seminārus par starpkultūru komunikāciju. Kopš 2006. gada  Vidzemes Augstskolā  pasniedz kultūras un komunikācijas kursus, masu komunikāciju, publisko runu, radošo rakstību un vada studentu pētniecības darbus par šiem jautājumiem. Piedalījusies dažādos tālākizglītības projektos, kuru ietvaros vadījusi starpkultūru treniņus dažādu profesiju pārstāvjiem.

Dr.hist. Vija Daukšte, asociētā profesore Sabiedrības zinātņu fakultātē. V. Daukšte 1993. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi doktora grādu vēstures zinātnē. Pasniedz studiju kursus Eiropas vēsturē un Eiropas politiskajā vēsturē, kā arī vada studentu pētnieciskos darbus. Pētnieciskā interese saistīta ar Eiropas un Latvijas 19. gadsimta politisko vēsturi. Tāpat V. Daukšte nepārtraukti darbojas pie kāda no iesāktajiem pētnieciskajiem darbiem. Šobrīd tiek turpināts darbs pie doktora disertācijā jau iesāktās tēmas (19. gs. Latvijas vēsture un Baltijas muižniecības skolu un izglītības politika Vidzemē un Kurzemē 19. gs. 30-60 gadi), pētot to padziļināti un meklējot iespējas piekļūt datiem, kas glabājas arhīvos Vācijā. Tāpat, profesore strādā arī pie citiem pētniecības tematiem.

Dr.sc.administr. Agita Šmitiņa, docente. Ieguvusi bakalaura izglītību pedagoģijā un psiholoģijā, maģistra grādu psiholoģijā un doktora grādu vadības zinātnēs. Pētniecības intereses – sociālā psiholoģija, karjeras izglītība un studentu atbalsta jautājumi. Docente vada arī studentu pētnieciskos darbus par šīm tēmām. A. Šmitiņa ir vairāku psiholoģijas organizāciju biedre, kā arī psiholoģe LU Karjeras centrā, kurā viņa organizē un vada grupu seminārus, lekcijas, kā arī individuālās konsultācijas.

Dr.soc.pol. Ieva Bērziņa, docente. Ieguvusi bakalaura grādu LU politikas zinātnes nodaļā, maģistra grādu Biznesa augstskolas "Turība" uzņēmējdarbības vadības fakultātē, un doktora grādu LU politikas zinātnes nodaļā. Interesējošās pētniecības jomas - politiskā komunikācija un stratēģiskā komunikācija. Pasniedz studiju kursus politiskajā komunikācijā, mārketingā, mūsdienu mārketinga stratēģijās, reklāmā, komunikācijas instrumentos utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. Šobrīd gatavo vairākus zinātniskos rakstus par savstarpēji saistītām tēmām: "Informācijas karš pret Krieviju" Krievijas zinātnieku skatījumā, Krāsainās revolūcijas kā informācijas karš, Stratēģiskā komunikācija - organizāciju un militārā perspektīva.

Mg.hist. Jānis Kapustāns, lektors. Pasniedz studiju kursus starptautiskajās attiecībās, Eiropas Savienības institūcijās un pārvaldē, Eiropas Savienības politikas aspektos utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Dr.sc.pol. Feliciana Rajevska, asociētā profesore. Pasniedz studiju kursus par sociālo politiku, politikas analīzi, politisko procesu Latvijā utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.pol. Anna Broka, lektore, Pārvaldības studiju virziena direktore. Pasniedz studiju kursus politekonomijā, attīstības politekonomijā utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.oec. Sandra Brigsa,  lektore, pasniedz tādus kursus kā finanšu vadība, vadības ekonomika, publiskās finanses.

Un citi nozares profesionāļi viesdocētāju statusā.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016