Prasmes un iemaņas POL | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prasmes un iemaņas POL

Prasmes un iemaņas, kādas studiju programma veido studentos

 • kritisko, analītisko un konceptuālo domāšanu;
 • spēju sistemātiski izvērtēt teorijas un to pielietojumu praksē;
 • pētniecības iemaņas; prasmes izmantot dažādas datu ieguves un analīzes metodes;
 • radošumu, inovatīvu pieeju problēmu risināšanā;
 • spēju elastīgi un ātri adaptēties jaunu zināšanu un prasmju ieguvei, spēju patstāvīgi un sistemātiski papildināt zināšanas un pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
 • spēju uzņemties atbildību, patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • spēju plānot un organizēt savu darbu;
 • prasmi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi;
 • prasmes izmantot mūsdienu informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas;
 • prasmes identificēt problēmas un spēt piedāvāt risinājumu atbilstoši profesionālās darbības jomai;
 • prasmes pielietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas un sociālos medijus profesionālās darbības veikšanai;

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016