Saturs KSA | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs KSA

Komunikācijas un sabiedrisko attiecību programmā nozīmīgs studiju elements ir mediju un to lomas izpēte sabiedrībā, jo komunikācijas un sabiedrisko attiecību īstenošanā liela nozīme ir tam, kāda informācija tiek piedāvāta plašsaziņas līdzekļos. Programmā ietverta arī daudzpusīga informācija par sabiedrību un tajā notiekošajiem procesiem, valsts un sabiedrības pārvaldi, kā arī politisko un ekonomisko sistēmu darbību.

Studiju kursi, kas veido programmas saturu


Ievads sabiedriskajās attiecībās
Komunikācijas un sabiedrisko attiecību teorijas
Stratēģiskā komunikācija
Organizāciju komunikācija
Sabiedrisko attiecību praktikums
Masu komunikācija
Žurnālistikas praktikums
Multimediju komunikācija
Mārketings
Reklāma
Rakstītā komunikācija
Radošā rakstība
Akadēmiskā rakstība
Argumentācija un loģika

Publiskā runa
Krīžu komunikācija
Politiskā komunikācija
Komunikācijas treniņš
Sabiedriskās attiecības un ētika
Sabiedrisko attiecību tiesiskie aspekti
Finanšu vadība
Uzņēmējdarbības vadība
Projektu vadība
Pētījumu metodoloģija
Socioloģija
Politekonomija
Sabiedrības pārvalde
Angļu valoda komunikācijas zinātnē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikācijas un sabiedrisko attiecību programmā no 2013.gada ir iespējams specializēties trīs virzienos - stratēģiskā komunikācija, vizuālā komunikācija un digitālā komunikācija. Studentiem ir iespēja apgūt dažādus izvēles kursus, piemēram, Starptautiskā komunikācija, Starpkultūru komunikācija, Uzņēmumu vadības procesu modelēšana, Ekonomiskā uzvedība, Zīmolvedība, Vizuālā komunikācija, Datu vizualizācija, Stāstniecība, Sociālo tīklu analīze, Sociālie mediji, Jaunie mediji un politika u.c.

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016