Vidzemes tālākizglītības un tehnoloģiju centra izveide | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Vidzemes tālākizglītības un tehnoloģiju centra izveide

Projekts „Vidzemes tālākizglītības un tehnoloģiju centra izveide"
(Trīspusējā līguma nr. LV0043)

 

2009.gadu Eiropas Savienība izvēlējusies par radošuma un inovāciju gadu, uzsvaru liekot uz dalībvalstu centieniem mūžizglītības ceļā veicināt radošumu, kas ir inovāciju virzītājs un galvenais elements personisko, darba, uzņēmējdarbības un sociālo prasmju attīstīšanai un katra cilvēka labsajūtai sabiedrībā. Ar projektu „Vidzemes tālākizglītības un tehnoloģiju centra izveide" Vidzemes Augstskola ir trāpījusi desmitniekā - jo šī projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti saskan gan ar šīm Eiropas noteiktajām prioritātēm, gan Valmieras pilsētas un visa Vidzemes reģiona vajadzībām.

 

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot tālākizglītības un mūžizglītības kvalitāti, efektivitāti un pieejamību Vidzemes reģionā, izveidojot un aprīkojot ar jaunākajam tehnoloģijām tālākizglītības un tehnoloģiju centru. Jaunā Vidzemes tālākizglītības un tehnoloģiju centra darbības virzieni būs:

 1. Jaunu modernu apmācību metožu un e-tehnoloģiju izvēle, ņemot vērā Eiropas un pasaules pieredzi, aprobācija un pārnese uz reģiona izglītības iestādēm;
 2. Izglītības iestāžu un citu interesentu sadarbības tīkla izveide un iesaistīšana mūžizglītības aktivitātēs;
 3. Mācību iestāžu sadarbības attīstība ar reģiona uzņēmējiem, to pieprasījuma analīze, tam atbilstošo apmācību programmu izstrāde un ilgtermiņa sadarbības modeļa izveide uzņēmumu darbinieku tālākapmācībai;
 4. Regulāra pasniedzēju un skolotāju informēšana, apmācība un palīdzība e-tehnoloģiju pielietošanā mācību programmu satura sagatavošanā;
 5. Vidzemes Augstskolas kā vienīgās reģiona augstskolas studiju programmu uzlabošana, palīdzība fakultātēm jaunu un modernu studiju programmu un moduļu sagatavošanā.

Valmieras pilsēta un Vidzemes reģions iegūs tādu tehnoloģiju centru, kas būs aprīkots ar visu nepieciešamo, lai nodrošinātu e-tehnoloģiju un virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģiju pieejamību kā mācību programmu satura sagatavošanai un apmācību organizēšanai, tā palīdzībai reģiona uzņēmējiem biznesa attīstīšanai. Šī centra darbinieku zināšanas un prasmes, kā arī tehnoloģiju iespējas tiks piedāvātas visiem. Centrā atradīsies arī multimediju studija, kurā mācīsies jaunie žurnālisti un politologi, televīziju un radio darbinieki, taps saturs studiju, mācību un tālākizglītības programmām, kombinējot video materiālus, filmēšanu un animāciju, multimediju un interneta produktus. Interesi par centru jau izrādījusi Valmieras televīzija, Valmieras Biznesa inovāciju inkubators, Vidzemes Plānošanas reģiona padome, uzņēmumi un skolas.

 

Projekta galvenā mērķgrupa ir Vidzemes reģiona arodskolas. Šobrīd arodskolas pārdzīvo vislielāko krīzi starp izglītības iestādēm. Nepieciešams uzlabot mācību programmas, padarīt arodizglītību atraktīvāku un piesaistīt šīm skolām arī pieaugušos kursu klausītājus. Projektā kā partneri ir iesaistītas 3 arodizglītības iestādes: Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskola, 36. arodvisusskola un Vidzemes Profesionālās Izglītības centrs. Katrs no partneriem pārveidos vienu no savām jau esošajām programmām: izstrādās interaktīvus mācību materiālus un programmu saturu papildinās ar virtuālās un papildinātās realitātes iespējām. Programmas tiks pielāgotas arī pieaugušo kursu klausītāju vajadzībām, un visās trijās iestādēs notiks pilotapmācība.

 

Ne mazāk svarīgs ir fakts, ka ekonomiskās krīzes laikā ir neskaidra mūžizglītības un tālākizglītības attīstība un pastāvēšana vispār. Vidzemes Augstskola nāk ar savu piedāvājumu mūžizglītības partnerības izveidē un tādas apmācību sistēmas radīšanā, kas nodrošinātu izglītības pakalpojumu pieejamību pēc iespējas vairāk cilvēkiem un tuvāk viņu dzīves vietai.

 

Projekta īstenošanas laiks ir 2 gadi - no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 31.martam. Projekta budžets ir 711 626 eiro, ko veido Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības finanšu instrumenti kopējais finansējums 85% jeb 604 882 eiro, Izglītības un Zinātnes Ministrijas finansējums 10,25% jeb 72 942 eiro un Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 4,75% jeb 33 802 eiro.

 

Plānotās projekta aktivitātes:

 

Modernāko e-tehnoloģiju un virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģiju izpēte, pielietošanas scenāriju izveidošana un adaptēsana mācību vajadzībām:

 
 1. Tālākizglītības un tehnoloģiju centra aprīkošana ar IKT un virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģijām un e-platformas izveide;
 2. Pētījums par tālākizglītības programmu pieprasījumu Vidzemes rūpniecības uzņēmumos un pieprasījuma prognoze tuvākajiem 5 gadiem;
 3. Pasniedzēju apmācība par e-tehnoloģiju izmantošanas iespējām;
 4. Mācību materiālu un programmu satura izstrāde 3 arodizglītības iestāžu mācību programmām, izmantojot e-tehnoloģijas un virtuālo un papildināto realitāti;
 5. Pilotapmācība 18 uzņēmumu darbiniekiem un to novērtēšana;
 6. Partnerības izveidošana starp Vidzemes Augstskolu, reģiona uzņēmumiem un projektā iesaistītajām reģionālajām mācību iestādēm un to sociālajiem partneriem dažādu līmeņu mācību programmu sagatavošanai un realizēšanai;
 7. Projekta publicitāte un rezultātu izplatīšana, vienlaikus informējot par finansētājiem un sadarbības partneriem.
 
 
 
 
 
 

B.Baika
Vidzemes Augstskolas
Mūžizglītības Centra vadītāja

 

Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību

 

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016