Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulces vēlēšanu nolikums | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulces vēlēšanu nolikums

Apstiprināts

Satversmes sapulces 2008.gada 05.marta sēdē

ar lēmumu Nr. 1.1.;

ar grozījumiem 2014.gada 3.septembrī,

lēmums Nr.3/5.

 

 

Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulces vēlēšanu

NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Vidzemes Augstskolas (turpmāk – ViA) Satversmes sapulces vēlēšanu nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā notiek Satversmes sapulces vēlēšanas ViA. Jautājumus, kas Nolikumā nav regulēti izlemj Satversmes sapulces ievēlētā Mandātu komisija (turpmāk – Mandātu komisija).

1.2. Kārtējās ViA Satversmes sapulces vēlēšanas izsludina ne vēlāk kā 7 nedēļas pirms Satversmes sapulces pilnvaru termiņa beigām.

1. 3. Satversmes sapulces vēlēšanas pēc Satversmes sapulces priekšsēdētāja ierosinājuma izsludina rektors. Izsludinot Satversmes sapulces vēlēšanas rektors, ievērojot 1.2.apakšpunkta noteikumus, nosaka jaunievēlētas Satversmes sapulces pirmās sēdes norises dienu. Par Satversmes sapulces vēlēšanām Mandātu komisija paziņo ViA studējošo pašpārvaldei.

1.4. Satversmes sapulces vēlēšanas organizē Mandātu komisija.

1.5. Satversmes sapulces vēlēšanas ir aizklātas.

2. Akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvju vēlēšanas

2.1. Akadēmiskā un vispārējā personāla vēlēšanas Satversmes sapulcē vada un organizē Mandātu komisija.

2.2. Ne vēlāk kā nedēļu pēc Satversmes sapulces vēlēšanu izsludināšanas Mandātu komisija sagatavo vispārējā un akadēmiskā personāla sarakstus un nosūta tos visu ViA struktūrvienību vadītājiem, prorektoriem un rektoram. Nosūtot minētos sarakstus Mandātu komisija nosaka termiņu kandidātu izvirzīšanai, kas nevar būt īsāks par vienu nedēļu.

2.3. Akadēmiskā personāla sarakstā iekļauj personas, kuras ir ievēlētas akadēmiskajā amatā  ViA un kuru darba līgumos kā pamatdarbs ir noteikts minētā akadēmiskā amata pienākumu izpilde.

2.4. Vispārējā personāla sarakstā iekļauj personas, kuru darba līgumos kā pamatdarbs ir noteikts administratīvā, tehniskā vai cita rakstura amata, kurš nav akadēmiskais amats, pienākumu izpilde.

2.5. Informāciju, kas ir nepieciešama 2.3. un 2.4. apakšpunktos minēto sarakstu sagatavošanai Mandātu komisija pieprasa Personāla un lietvedības daļai.

2.6. Akadēmiskā personāla kandidāti Satversmes sapulces locekļa amatam tiek izvirzīti Satversmes sapulces nolikumā noteiktajā kārtībā. Vispārējā personāla kandidātus Satversmes sapulces locekļa amatam izvirza ViA administratīvās struktūrvienības, prorektori un rektors, kā arī citi vispārējā personāla pārstāvji.

2.7. Par kandidātu Satversmes sapulces locekļa amatam var izvirzīt tikai personu, kas tam ir piekritusi. Par iespējamā kandidāta piekrišanu ir pienākums pārliecināties personai vai struktūrvienībai, kas plāno kandidātu izvirzīt.

2.8. Pēc kandidātu izvirzīšanai noteiktā termiņa beigām vienas nedēļas laikā Mandātu komisija:

  1. sagatavo izvirzīto akadēmiskā un vispārējā personāla kandidātu sarakstus un publisko tos;
  2. sagatavo un izplata vēlēšanu biļetenus;
  3. nosaka balsošanas kārtību un publisko to;
  4. organizē vēlēšanu biļetenu savākšanu.

2.9. Vēlēšanu biļetenos norāda šādu informāciju:

  1. kandidāta vārds un uzvārds, bet akadēmiskā personāla vēlēšanu biļetenos – arī zinātniskais grāds, akadēmiskā struktūrvienība un studiju virziens;
  2. maksimālais kandidātu skaits par kuriem drīkst balsot;
  3. gadījumus, kad biļetens atzīstams par nederīgu;
  4. biļetenā izmantojamie apzīmējumi.

2.10. Balsošana akadēmiskajam un vispārējam personālam notiek Mandātu komisijas noteiktajā laikā. Balsošanai noteiktais laika periods nevar būt īsāks par vienu nedēļu. Balsošanā var piedalīties ikviens akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvis. Akadēmiskais un vispārējais personāls par saviem kandidātiem balso atsevišķi.

2.11. Balsošana notiek par katru kandidātu individuāli. Katrs vēlētājs vēlēšanu biļetenā atzīmē tos kandidātus, kuru ievēlēšanu Satversmes sapulcē viņš atbalsta. Kandidāti drīkst balsot arī par sevi.

2.12. Maksimālais kandidātu skaits par kuru ievēlēšanu vēlētājs ir tiesīgs balsot nedrīkst pārsniegt Satversmes sapulcē ievēlamo personu skaitu no attiecīgās personāla grupas. Ja biļetenā ir atzīmēts lielāks kandidātu skaits, šāds biļetens atzīstams par nederīgu.

2.13. Ja vēlētājs nav nobalsojis ne par vienu kandidātu, šāds biļetens atzīstams par nederīgu.

2.14. Ne vēlāk kā divu dienu laikā no balsošanai noteiktā termiņa beigām, Mandātu komisija veic balsojuma rezultātu apkopošanu, Satversmes sapulces nolikumā noteiktajā kārtībā nosaka tos akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvjus, kas tika ievēlēti Satversmes sapulcē, publisko vēlēšanu rezultātus, kā arī paziņo tos Satversmes sapulcē ievēlētajām personām.

2.15. Ja balsojumā vairākas personas ir ieguvušas vienādu balsu skaitu, kā rezultātā nav iespējams noteikt Satversmes sapulces sastāvu, par minētajiem kandidātiem rīkojams atkārtots balsojums. Mandātu komisija nosaka atkārtotā balsojuma veikšanas laiku, kas nevar būt īsāks par vienu nedēļu.

3. Studējošo pārstāvju vēlēšanas

3.1. Studējošo pārstāvju vēlēšanas Satversmes sapulcē nodrošina studējošo pašpārvalde. Studējošo pašpārvalde izstrādā kārtību, kādā studējošo pārstāvji tiek ievēlēti Satversmes sapulcē, Senātā un Akadēmiskajā šķīrējtiesā.

3.2. Studējošo pašpārvalde ne vēlāk kā nedēļu pirms jaunievēlētās Satversmes sapulces sēdes, paziņo Mandātu komisijai Satversmes sapulcē, Senātā un Akadēmiskajā šķīrējtiesā ievēlēto, un Revīzijas komisijā izvirzīto studējošo vārdus, uzvārdus un kursus, kuros viņi studē, pievienojot dokumentu, kurā ir noteikta 3.1.apakšpunktā minētā kārtība.

3.3. Ja studējošais ir nodarbināts ViA uz darba līguma pamata, viņam ir tiesības piedalīties Satversmes sapulces vēlēšanās (vēlēt vai tikt ievēlētam) kā vispārējā personāla pārstāvim, iesniedzot par to iesniegumu Mandātu komisijai. Ja studējošais šādu iesniegumu nav iesniedzis, viņš nav uzskatāms par vispārējo personālu un piedalās Satversmes sapulces vēlēšanās kā studējošais.

4. Vēlēšanu rezultātu paziņošana un Satversmes sapulces neievēlēšanas sekas

4.1. Mandātu komisija sagatavo Satversmes sapulcē ievēlēto personu sarakstu un publicē to ViA mājas lapā ne vēlāk kā nedēļu pirms jaunievēlētās Satversmes sapulces sēdes. Vienlaicīgi Mandātu komisijai ir pienākums paziņot katram jaunievēlētās Satversmes sapulces loceklim par viņa ievēlēšanu amatā. Satversmes sapulces locekļu sarakstam ir jābūt pieejamam ViA mājas lapā visu Satversmes sapulces pilnvaru laiku.

4.2. Mandātu komisija sagatavo ziņojumu par Satversmes sapulces vēlēšanu rezultātiem un iesniedz to jaunievēlētajai Satversmes sapulcei. Ziņojumam pievieno vēlēšanu biļetenus, balsu skaitīšanas protokolus, Mandātu komisijas sēžu protokolus un Nolikuma 3.2.apakšpunktā norādīto studējošo pašpārvaldes paziņojumu ar pielikumiem.

4.3. Ja jauna Satversmes sapulce nav ievēlēta līdz iepriekšējās Satversmes sapulces pilnvaru termiņa beigām, tad iepriekšējā Satversmes sapulce un tās ievēlētās institūcijas (Senāts, Akadēmiskā šķīrējtiesa un Revīzijas komisija) turpina darboties līdz jaunās Satversmes sapulces ievēlēšanas brīdim.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016