Tālākizglītības iespēju paplašināšana e-vidē Vidzemes reģiona tūrisma nozarē nodarbinātajiem | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Tālākizglītības iespēju paplašināšana e-vidē Vidzemes reģiona tūrisma nozarē nodarbinātajiem

Projekta mērķis ir veicināt tālākizglītības iespēju paplašināšanos Vidzemes reģionam svarīgā tautsaimniecības jomā, izstrādājot un aprobējot e-vides studiju kursus tūrismā un uzņēmējdarbības vadībā. Projekta ietvaros tika izstrādāti un e-vidē aprobēti četri studiju kursi, izstrādāti un e-vidē ievietoti kursu materiāli. Projekta rezultātā tika paaugstināta tūrisma nozarē iesaistīto profesionālā kvalifikācija, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu vadības prasmes. Projekta mērķa grupa bija Vidzemes tūrisma nozarē nodarbinātie - viesu nami vadītāji, tūrisma uzņēmumu vadītāji, TIC un pašvaldību darbinieki, kas saistīti ar tūrismu, arī zemnieku saimniecību īpašnieki, cita veida mazo un vidējo tūrisma uzņēmumu vadītāji.

Projekts tiek veikts ar Eiropas Savienības Sociālā fonda grantu shēmas "Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs" (Vienotā programmdokumenta aktivitāte nr. 3.2.4.2.) un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Granta Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0065/0122.
Projekta finansējums - 24 132,00 Ls.
Projekta norises laiks: 01.09.2006-30.06.2007.
Projekta partneri: LLTA "Lauku ceļotājs", Vidzemes Tūrisma asociācija, Rīgas Tehniskā universitāte.

Projekta iesākumā tika latviskota atvērtā koda e-mācību vide Dokeos, lai atvieglotu tās lietošanu. Tāpat tika pārtulkotas sistēmas lietošanas pamācības docētājiem, kursantiem un sistēmas administratoriem

Projekta ietvaros tika noorganizēts seminārs pasniedzēju apmācībai darbam ar e-mācību vidi. Seminārs notika Vidzemes augstskolā un to vadīja e-mācību vides administrators. Tā kā šobrīd Vidzemes augstskolas studiju procesā e-mācību vidē pieejamās opcijas tiek izmantotas daļēji, seminārā pasniedzēji tika iepazīstināti ar pārējām, tādejādi uzlabojot pasniedzēju zināšanas par Dokeos elektronisko sistēmu.

E-vides kursu izstrāde un pasniegšana atšķiras no klātienes kursu sagatavošanas un pasniegšanas. To izstrāde prasa pārzināt īpašu metodiku. Augstskolas pasniedzējiem līdz šim bija minimāla pieredze e-vides kursu pasniegšanā. Kā metodikas pasniedzējs tiks piesaistīts RTU Tālmācības studiju centra vadītājs Atis Kapenieks. Latvijas mērogā tieši Rīgas Tehniskajai Universitātei ir vislielākā pieredze e-vides apmācības īstenošanā.

Pēc tam, kad pasniedzēji iepazinās ar e-mācību vidi un apguva metodiku, tika uzsākts darbs pie kursu sagatavošanas. Pasniedzēji kursu izstrādei, izvērtējot docētāju profesionāla kvalifikāciju, tika pieaicināti no Vidzemes augstskolas. Piesaistītie pasniedzēji uzsāka darbu, izstrādājot kursa aprakstus, kursu saturu un visbeidzot kursus e-vides studijām.

Tika izstrādāti astoņi kursi e-mācību vidē:

 • "Lauku tūrisms",
 • "Tūrisms un vide",
 • "Tūrisma mārketings",
 • "Mazo un vidējo uzņēmumu darba plānošana un organizācija",
 • "Tūrisma pētījumu metodoloģija",
 • "Tūrisma produkts",
 • "Tūrisma uzņēmumu stratēģija",
 • "Tūrisma projektu vadība".

E-mācību tika pasniegti četru kursi

 • Lauku tūrisms
 • Tūrisms un vide
 • Tūrisma mārketings
 • Mazo un vidējo uzņēmumu darba plānošana un organizācija

 

Kursi norisinājās trīs mēnešus no februāra līdz maijam. Kursu norise tika organizēta e-mācību studiju formā ar divām klātienes nodarbībām. Kursi projekta ietvaros tika piedāvāti bez maksas. Mācības uzsāka 119 un pabeidza 97 kursanti.

Kursa "Lauku tūrisms" ietvaros tika aplūkoti un analizēti praktiski piemēri, lai rosinātu analītisku diskusiju un radošu domu plūsmu kursantu starpā. Pēc kursa apgūšanas kursanti ir spējīgi analizēt esošu lauku tūrisma produktu, kā arī radīt jaunas idejas esošo produktu daudzveidošanai.

Kursā "Tūrisms un vide" apskatāmās būtiskākās tēmas - Latvijas vides un dabas aizsardzība, nozares tiesiskā un institucionālā bāze, tūrisms īpaši aizsargājamās dabas un NATURA 2000 teritorijās (t.sk. administratīvie u.c. veida uzņēmējdarbības ierobežojumi), dabas, izziņas un mācību takas, to izveides galvenie pamatprincipi, videi draudzīga un ilgtspējīga tūrisma organizācija tūrisma uzņēmumā, pozitīvie un negatīvie dabas resursu izmantošanas piemēri tūrismā, ekosertifikācija un tās galvenie principi.

Kurss "Tūrisma mārketings" apskatīja tēmas par tūrisma produkta veicināšanu, mārketinga budžetu, tirgus izpēti, mērķtirgus noteikšanu un pozicionēšanu, tūristu rīcību tirgū, komunikāciju ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, informatīvo materiālu sagatavošanu, mārketinga plāna izstrādi.

"Mazo un vidējo uzņēmumu darba plānošana un organizācija" kursā pieskārās tādām tēmām, kā uzņēmuma darbības plānošanu un to reglamentējošo likumdošanu, uzņēmuma bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinus, naudas plūsmas plānošanu.

Preses relīzes

Pirmo reizi Latvijā apmācība tūrismā tiek piedāvāta e-vidē

Noslēgušies tālākizglītības kursi tūrisma profesionāļiem

Projekta kontaktpersona
Ilgvars Ābols
Tālr: 642 07348, 26182266
e-pasts: ilgvars.abols@va.lv

 

Informācija par ESF

Šis dokuments ir veidots ar 75% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 19% Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par šā dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes augstskola un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedokli.

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016