Studējošā kredīts | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Studējošā kredīts

Valsts garantētos Studējošo kredītus izsniedz A/S SEB banka.
Studējošā kredīta maksimālā summa akadēmiskajā gadā ir 170,74 EUR mēnesī. Kredīta apmēru nosaka ViA Kredītu piešķiršanas komisija, atkarībā no iedalītā budžeta apjoma un studenta izteiktās vēlmes.
Studējošo kredītu var saņemt pilna laika akreditētas studiju programmas students. Studējošā kredītu students saņem savā bankas kontā ap katra mēneša 15. datumu (izņemot jūliju un augustu, kad kredīts netiek piešķirts).

Studiju kredīta procentu likmes latos vai eiro valūtās un kredītu atmaksas kārtību lūdzam skatīt  SEB bankas mājas lapā (Kredītu atmaksa) ŠEIT.

Kredīta pamatsumma par kredīta izmantošanu jāsāk atmaksāt ar 12. mēnesi pēc sekmīgas studiju beigšanas. Ja kredīta summa ir mazāka par 1423 EUR, tad atmaksa jāveic 5 gadu laikā, bet ja tā pārsniedz 1423 EUR  - tad kredīts jāatmaksā 10 gados.

Ja students tajā pašā bankā ir ņēmis arī studiju kredītu ar valsts galvojumu, nosakot atmaksu, šie kredīti summējas.

Lai saņemtu studējošā kredītu ar valsts galvojumu, jārīkojas sekojoši:

  • studiju gada sākumā augstskolas finansistiem (Cēsu ielā 4, telpas Nr. 207) jāiesniedz iesniegums (iesnieguma veidlapas pieejamas pie finansistiem) un dokumenti, kas apliecina studenta nepieciešamību pēc šī kredīta (izziņa par ģimenes stāvokli, izziņas par vecāku vidējo izpeļņu utt.);.
  • jāseko līdz informācijai par kredīta piešķiršanu un līgumu slēgšanu bankā (informācija būs pieejama ViA iekštīklā sadaļā „Informācija studentiem");
  • pēc apstiprinājuma informācijas saņemšanas jādodas uz jebkuru SEB bankas filiāli un jāslēdz līgums par studējošā kredīta saņemšanu;
  • par studējošā kredīta izskatīšana un kredīta līguma slēgšana bankā ir maksas pakalpojums saskaņā ar bankas cenrādi;
  • studentam būs nepieciešams viens galvotājs (fiziska persona, kas apņemas pildīt saistības pret banku, gadījumā, ja pats students tās nepilda). Galvotājam jābūt vecumā līdz 65 gadiem, un viņa ienākumiem jābūt regulāriem, vismaz vienas minimālās algas apmērā. Galvotājam būs jāatver konts SEB bankas un jānoslēdz galvotāja līgums;
  • galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem. Galvotājs var galvot par vairākiem savu bērnu kredītiem. Ja studējošie nav gal­vinieka bērni, galvinieks var galvot par vairākiem kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo. Persona, kura pati saņem vai atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtu kredītu vai citus kredītus, var galvot par studējošo, ja attiecīgās personas ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40 procentu no kopējiem ikmēneša ienākumiem.
  • students un galvotājs var doties katrs uz savu bankas filiāli.

Bāreņiem un bez vecāku aizgādības palikušiem bērniem (līdz 24 gadu vecumam) kredīta saņemšanai galvotājs nav nepieciešams.
Kredītu atmaksas atvieglojumus lūdzam skatīt SEB bankas mājas lapā ŠEIT


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016