Satversmes sapulces nolikums | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Satversmes sapulces nolikums

Ar Vidzemes Augstskolas

Satversmes sapulces 05.03.2008. sēdē

(lēmums Nr.2.1),

16.06.2010 sēdē

(lēmums Nr.1/11),

03.09.2014. sēdē

(lēmums Nr.3/2)

apstiprinātajiem grozījumiem

 

 

Vidzemes Augstskolas

Satversmes sapulces nolikums

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulce (turpmāk – Satversmes sapulce) ir Vidzemes Augstskolas (turpmāk - ViA) augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija.

 

2. Satversmes sapulces sastāvs

2.1. Satversmes sapulce sastāv no 40 (četrdesmit) locekļiem:  24 (divdesmit četri) akadēmiskā personāla pārstāvji, 8 (astoņi) studējošo pārstāvji un 8 vispārējā personāla pārstāvji.

2.2. Satversmes sapulcē ne mazāk kā vienai trešajai daļai no akadēmiskā personāla pārstāvjiem ir jābūt akadēmiskajam personālam ar doktora grādu.

2.3. Satversmes sapulcē tiek nodrošināta katras akadēmiskās struktūrvienības (nodaļas, fakultātes u.c.) pārstāvniecība. Šis noteikums neattiecas uz akadēmiskām struktūrvienībām (katedrām, institūtiem, profesoru grupām, centriem, laboratorijām u.c.), kuras ietilpst nodaļas vai fakultātes sastāvā.

 

3. Satversmes sapulces kompetence

3.1. Vienīgi Satversmes sapulces kompetencē ir:

3.1.1. ViA Satversmes pieņemšana, grozīšana un atcelšana;

3.1.2. Satversmes sapulces nolikuma pieņemšana, grozīšana un atcelšana;

3.1.3. Satversmes sapulces priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un sekretāra ievēlēšana un atsaukšana;

3.1.4. ViA Senāta nolikuma pieņemšana, grozīšana un atcelšana;

3.1.5. ViA revīzijas komisijas nolikuma pieņemšana, grozīšana un atcelšana;

3.1.6. ViA šķīrējtiesas nolikuma pieņemšana, grozīšana un atcelšana;

3.1.7. ViA rektora ievēlēšana un atcelšana;

3.1.8. akadēmiskā personāla un vispārējā personāla pārstāvju ievēlēšana ViA Senātā un studējošo pārstāvju ievēlēšanas ViA Senātā atbilstības ViA Satversmei apstiprināšana, ViA Senāta atsaukšana, kā arī revīzijas komisijas un šķīrējtiesas locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

3.1.9. ViA rektora, prorektoru, Senāta, revīzijas komisijas un šķīrējtiesas priekšsēdētāju pārskatu apstiprināšana.

3.2. Satversmes sapulce ir tiesīga izskatīt arī citus jautājumus, ja tas ir noteikts Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai ViA iekšējos normatīvajos aktos.

 

4. Satversmes sapulces ievēlēšana un pilnvaru termiņš

4.1. Akadēmiskā personāla pārstāvjus ievēl no akadēmiskajos amatos ievēlētā personāla vidus Satversmes sapulces vēlēšanu nolikumā noteiktajā kārtībā.

4.2. Akadēmiskā personāla Satversmes sapulces locekļu kandidāti ir:

4.2.1. visi vēlētie akadēmiskā personāla pārstāvji ar doktora grādu;

4.2.2. akadēmisko struktūrvienību izvirzītie pārstāvji, kuru skaits nevar būt mazāks par trīs no katras akadēmiskās struktūrvienības, neieskaitot personas ar doktora grādu;

4.2.3. citi akadēmiskā personāla izvirzītie kandidāti.

4.3. Par akadēmiskā personāla Satversmes sapulces kandidātiem balso visi akadēmiskā personāla pārstāvji. Akadēmiskā personāla kandidātus, atbilstoši saņemtajam balsu skaitam, sarakstā sakārto dilstošā secībā. Vispirms par Satversmes sapulces locekļiem atlasa vienu pārstāvi no katras akadēmiskās struktūrvienības un vienu pārstāvi no katras ViA pārraudzībā esošās zinātniskās institūcijas ar lielāko balsu skaitu, kuri ir ievēlēti ViA kā akadēmiskā personāla pārstāvji. Pēc tam no saraksta izvēlas 2 (divus) pārstāvjus no katra studiju virziena, kuri netika atlasīti iepriekš un kuri vēlēšanās ieguvuši vislielāko  balsu skaitu tā, lai kopējais pārstāvju skaits ar doktora grādu, ieskaitot iepriekš atlasītos pārstāvjus, būtu ne mazāks par 8 (astoņi). Visbeidzot, no saraksta atlasa vislielāko balsu skaitu ieguvušos pārstāvjus, kuri netika atlasīti iepriekš.

4.4. Studējošo pārstāvjus Satversmes sapulcē, ievērojot Satversmes sapulces vēlēšanu nolikuma noteikumus, ievēl studējošie studējošo pašpārvaldes noteiktajā kārtībā saskaņā ar studējošo pašpārvaldes nolikumu.

4.5. Vispārējā personāla pārstāvjus Satversmes sapulcē ievēl Satversmes sapulces vēlēšanu nolikumā noteiktajā kārtībā.

4.6. Satversmes sapulces pilnvaru termiņš ir divi gadi.

4.7. Satversmes sapulces locekļa pilnvaras izbeidzas pirms 4.6.punktā noteiktā Satversmes sapulces pilnvaru termiņa izbeigšanās šādos gadījumos:

4.7.1. ja izbeidzas darba tiesiskās attiecības starp ViA un Satversmes sapulces locekli -  vispārējā vai akadēmiska personāla pārstāvi;

4.7.2. ja Satversmes sapulces loceklis – studējošo pārstāvis ir eksmatrikulēts;

4.7.3. ja Satversmes sapulces loceklis iesniedz Satversmes sapulcei atlūgumu;

4.7.4. ja Satversmes sapulces loceklis ir pārgājis citā personāla kategorijā;

4.7.5. ja Satversmes sapulces loceklis atsaukts šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

4.8. Nolikuma 4.7. punktā noteiktajos gadījumos mēneša laikā Mandātu komisija izsniedz mandātu tai personai, kura attiecīgajā personāla grupā ieguvusi visvairāk balsu aiz ievēlētās personas.

 

5. Satversmes sapulces darba organizācija

5.1. Satversmes sapulces darbu organizē un vada Satversmes sapulces priekšsēdētājs. Satversmes sapulces priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic priekšsēdētāja vietnieks. Satversmes sapulces priekšsēdētāju un viņa vietnieku aizklātās vēlēšanās ievēl Satversmes sapulce uz Satversmes sapulces pilnvaru termiņu.

5.2. Satversmes sapulces darbs notiek sēdēs.

5.3. Satversmes sapulces priekšsēdētāja pienākumi:

5.3.1. sastādīt Satversmes sapulces darba kārtību;

5.3.2. vadīt Satversme sapulces sēdi atbilstoši darba kārtībai;

5.3.3. nodrošināt iespēju izteikties par darba kārtības jautājumiem visiem Satversmes sapulces locekļiem un klātesošām personām;

5.4. Satversmes sapulces sēdes protokolu sagatavo Satversmes sapulces sekretārs. Satversmes sapulces sekretāru ievēl Satversmes sapulce uz Satversmes sapulces pilnvaru termiņu.

5.5. Satversmes sapulces sekretāra pienākumi:

5.5.1. protokolēt Satversmes sapulces sēdes;

5.5.2. trīs darba dienu laikā no Satversmes sapulces sēdes dienas sagatavot sēdes protokolu un iesniegt to sēdes priekšsēdētājam;

5.5.3. saskaņā ar ViA lietu nomenklatūru kārtot Satversmes sapulces dokumentāciju, nodrošināt dokumentu saglabāšanu un nodošanu arhīvā;

5.5.4. ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms paredzētās Satversmes sapulces sēdes izsūtīt visiem Satversmes sapulces locekļiem uzaicinājumu uz sēdi, uzaicinājumam pievienojot sēdes darba kārtību un visu to dokumentu projektus, kurus paredzēts apstiprināt attiecīgajā Satversmes sapulces sēdē.

5.6. Satversmes sapulces locekļu pienākumi ir:

5.6.1. pārzināt ViA iekšējos normatīvos aktus;

5.6.2. līdz sēdes sākumam iepazīties ar Satversmes sapulcē izskatīšanai iesniegtajiem jautājumiem un dokumentiem;

5.6.3. ierasties uz Satversmes sapulces sēdi un piedalīties darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā;

5.6.4. balsojot izteikt savu attieksmi par konkrēto jautājumu, kas ir formulēts  sēdes vadītāja priekšlikumā;

5.6.5. 2 darba dienu laikā pirms sēdes paziņot Satversmes sapulces priekšsēdētājam vai sekretāram par neierašanos uz Satversmes sapulces sēdi.

 

6. Satversmes sapulces sēdes

6.1. Kārtējo Satversmes sapulces sēdi sasauc ViA Senāts vai rektors reizi gadā. Ārkārtas Satversmes sapulce sasaucama, ja to pieprasa rektors vai Senāts, vai vismaz puse no akadēmiskā personāla, vai vismaz puse no studējošiem. Kārtējās sēdes laiku izziņo ne vēlāk kā mēnesi pirms tās sasaukšanas.

6.2. Priekšlikumus par jautājumiem, kas izskatāmi Satversmes sapulces sēdē, tiesīgs iesniegt Senāts un citas personas un institūcijas, kurām ir tiesības sasaukt ārkārtas sēdes, kā arī viena sestdaļa Satversmes sapulces locekļu. Priekšlikumi iesniedzami Satversmes sapulces sekretāram ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Satversmes sapulces sēdes.

6.3. Apspriešanai paredzamie jautājumi jāizziņo un lēmuma projekti un citi materiāli Satversmes sapulces dalībniekiem jāizsūta ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms sēdes.

6.4. Satversmes sapulces sēdes darbu organizē Satversmes sapulces priekšsēdētājs. Sēdes materiālu sagatavošanu nodrošina Satversmes sapulces sekretārs.

6.5. Satversmes sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē reģistrējušies ne mazāk kā divas trešdaļas Satversmes sapulces dalībnieku.

6.6. Satversmes sapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot. Jautājumu izlemj aizklāti balsojot, ja par to nobalso viena trešā daļa Satversmes sapulces locekļu. Satversmes sapulces lēmumus pieņem ar klātesošo sēdes dalībnieku balsu vairākumu, izņemot 6.7.apakšpunktā minēto jautājumu izlemšanu.

6.7. Grozījumus ViA Satversmē un lēmumus par rektora ievēlēšanu vai atcelšanu no amata pieņem ar divu trešdaļu klātesošo sēdes dalībnieku balsu vairākumu.

6.8. Satversmes sapulces sēdes ir atklātas. Tās lēmumus paraksta Satversmes sapulces priekšsēdētājs un sekretārs.

6.9. Satversmes sapulces sēdes vada  un to darba kārtības izstrādāšanu nodrošina Satversmes sapulces priekšsēdētājs vai Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks. Sēdes sākumā tiek apstiprināta sēdes darba kārtība un reglaments, kā arī ievēlēta Balsu skaitīšanas komisija.

6.10. Satversmes sapulce uz savu pilnvaru laiku ievēl Mandātu komisiju.

6.11. Savā darbībā Satversmes sapulce ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, ViA Satversmi, šo nolikumu un citus ViA iekšējos normatīvos aktus. Pieņemot lēmumu Satversmes sapulce vadās no lietderības apsvērumiem.

6.12. Satversmes sapulces lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas dienā, ja Satversmes sapulces lēmumā nav noteikts cits lēmuma spēkā stāšanas laiks.

6.13. Pēc Satversmes sapulces sēdes protokola parakstīšanas Satversmes sapulces  sekretārs publicē tā elektronisko versiju ViA informatīvajā sistēmā.

6.14. Satversmes sapulces priekšsēdētājs var saņemt atalgojumu. Par Satversmes sapulces priekšsēdētāja atalgojumu un tā apjomu lemj Satversmes sapulce.

 

7. Atbildība

7.1. Par Satversmes sapulces lēmumu izpildi atbild ViA rektors un Senāts savas kompetences ietvaros.

7.2. Satversmes sapulcē ievēlētās personas par savu pienākumu izpildi atbild Satversmes sapulcei.

 

 

 

Satversmes sapulces nolikums (Latv.val. word.doc formātā 55 KB)

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016