Revīzijas komisijas nolikums | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Revīzijas komisijas nolikums

APSTIPRINĀTS

Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulces 2010.gada 16.jūnija sēdē

(lēmums Nr.1/12)

 

Vidzemes Augstskolas Revīzijas komisijas

NOLIKUMS 

 

I Vispārīgie noteikumi

1. Vidzemes Augstskolas (turpmāk - ViA) revīzijas komisijas nolikums (turpmāk – Nolikums), nosaka ViA revīzijas komisijas (turpmāk – Komisija) darbības mērķi, uzdevumus, kompetenci, sastāva veidošanu un darba kārtības noteikšanu.

2. Komisija ir ViA pārstāvības institūcija, kas veic iekšējās revīzijas uzdevumus. Komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ViA Satversmi un citiem ViA iekšējiem normatīvajiem aktiem.

3. Komisijas savā darbībā ir neatkarīga, objektīva, nepieļauj kompromisu attiecībā uz veicamās revīzijas kvalitāti, izvērtējot revīzijā gūto informāciju, pamatojas uz faktiem un neietekmējas no citu izteiktā viedokļa.

4. Nolikumu un Nolikuma grozījumus apstiprina Satversmes sapulce.

 

II Komisijas darbības mērķis un uzdevumi

5. Komisijas mērķis ir pārbaudīt ViA finansiālas un saimnieciskās darbības atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ViA Satversmei un citiem ViA iekšējiem normatīviem aktiem, kā arī Satversmes sapulces un Senāta lēmumiem.

6. Komisijas uzdevumi ir:

6.1. kontrolēt ViA budžeta izpildi;

6.2. pārbaudīt ViA darbības atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ViA Satversmei un citiem ViA iekšējiem normatīviem aktiem, kā arī Satversmes sapulces un Senāta lēmumiem;

6.3. ne retāk kā vienu reizi gadā, sniegt pārskatu par savu darbību ViA Satversmes sapulcei un ViA Senātam;

6.4. sagatavot un iesniegt pārskatus pēc ViA Satversmes sapulces un Senāta pieprasījuma.

 

III Komisijas tiesības, pienākumi un darbības garantijas

7. Komisijas tiesības:

7.1. apskatīt un revidēt visu ViA mantu;

7.2. iepazīties ar visiem dokumentiem, kas attiecas uz ViA finansiālo un saimniecisko darbību;

7.3. pieprasīt un saņemt paskaidrojumus no amatpersonām;

7.4. piedalīties vadības institūciju sēdēs, kā arī tikt uzklausītiem;

7.5. pieaicināt ekspertus un speciālistus Nolikumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

8. Komisijas locekļiem pēc Senāta priekšsēdētāja, rektora vai prorektoru aicinājuma ir pienākums kā padomdevējiem piedalīties ViA Senāta, rektora un prorektoru lēmumu izstrādāšanā.

9. Komisijas darbības garantijas:

9.1. Komisijas darbību var regulēt tikai Satversmes sapulce;

9.2. aizliegts ietekmēt vai iespaidot Komisijas locekļus sakarā ar to darbu Komisijas sastāvā;

9.3. aizliegts saukt Komisijas locekļus pie atbildības par rakstveida vai mutvārdos izteiktiem paziņojumiem, kurus viņi snieguši godprātīgi pildot Komisijas locekļu pienākumus;

9.4. Komisijas locekli var saukt pie disciplināratbildības vai atlaist no darba pēc darba devēja uzteikuma tikai ar Satversmes sapulces piekrišanu.

 

IV Komisijas sastāvs

10. Revīzijas komisiju 3 (trīs) personu sastāvā ievēl Satversmes sapulce uz diviem gadiem.

11. Komisijas sastāva nedrīkst būt ViA administratīvā personāla pārstāvji. Ja studējošo pašpārvalde Satversmes sapulces Mandātu komisijas noteiktajā termiņā nav izvirzījusi kandidātu Komisijas locekļa amatam – studējošo pārstāvi Komisijā neievēl.

12. Komisija ir tiesīga pieaicināt speciālistu, ja kāds no Komisijas locekļiem nevar piedalīties revīzijā. Speciālists nedrīkst būt ViA administratīvā personāla pārstāvis. Speciālists pilda Komisijas locekļa pienākumus, bet nepiedalās Komisijas lēmumu pieņemšanā un neatbild par tiem. Speciālistu var pieaicināt ne vairāk, ka vienas revīzijas veikšanai. Vienā revīzijā var piedalīties ne vairāk ka viens speciālists.

13. Komisijas ir tiesīga pieaicināt ekspertus, ja revīzijas veikšanai nepieciešamas speciālas zināšanas zinātnē, tehnikā, mākslā vai citā nozarē. Ekspertam ir jābūt kompetentam ekspertīzes veikšanas jomā, ko apliecina dokuments par attiecīgas izglītības iegūšanu. Eksperts sniedz Komisijai rakstveida atzinumu un atbild par tā objektivitāti. Eksperts nepiedalās Komisijas lēmumu pieņemšanā un neatbild par tiem. Komisija ir tiesīga vienas ekspertīzes veikšanai pieaicināt vairākus ekspertus.

14. Komisija nav materiāli atbildīga par ViA darbībā pieļautajiem tiesību aktu pārkāpumiem.

15. Komisijas locekļiem un Komisijas pieaicinātiem ekspertiem un speciālistiem ir aizliegts izpaust informāciju, kura iegūta pildot revidenta pienākumus, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

16. Komisijas locekļa pilnvaras izbeidzas pirms 10.punktā noteiktā Komisijas pilnvaru izbeigšanās šādos gadījumos:

16.1. ja izbeidzas darba tiesiskās attiecības starp ViA un Komisijas locekli – vispārējā vai akadēmiskā personāla pārstāvi;

16.2. ja Komisijas loceklis - studējošo pārstāvis ir eksmatrikulēts;

16.3. ja Komisijas loceklis iesniedz Satversmes sapulcei atlūgumu;

16.4. ja Komisijas loceklis ieņem administratīvu amatu;

16.5. ja Komisijas locekli atsaukusi Satversmes sapulce.

17. Nolikuma 16.punktā minētajos gadījumos Satversmes sapulces Mandātu komisija izsniedz mandātu tai personai, kura ieguvusi visvairāk balsu aiz ievēlētas personas, bet ja par šo personu nav nobalsojis vienkāršais Satversmes sapulces locekļu vairākums, vai attiecīgā persona atsakās no Komisijas locekļa amata, tad Satversmes sapulce ievēl citu Komisijas locekli uz atlikušo Komisijas pilnvaru laiku. 

 

V Komisijas darba kārtība

18. Komisija no savu locekļu vidus ievēl tās priekšsēdētāju.

19. Komisija savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Komisijas lēmums ir spēkā, ja to ir parakstījuši vismaz divi Komisijas locekļi.

20. Ja kāds Komisijas loceklis nepiekrīt lēmumam, iebildumus noformē rakstiski un pievieno lēmumam. Komisijas loceklis, kura rakstveida iebildumi ir pievienoti lēmumam, nav atbildīgs par pieņemto lēmumu.

21. Komisijas veiktas revīzijas ir kārtējās (plānotās) un ārkārtas (neplānotās).

22. Pirms katras revīzijas veikšanas Komisija sagatavo revīzijas programmu.

23. Kārtējās revīzijas veikšanu Komisija uzsāk ne vēlāk ka kārtējās Satversmes sapulces izsludināšanas dienā. Revīzijas tēmu nosaka Satversmes sapulce, apstiprinot Komisijas izstrādāto revīziju ilgtermiņa plānu.

24. Ārkārtas revīziju var ierosināt Satversmes sapulce, Senāts vai pati Komisija. Revīzijas tēmu nosaka pati Komisija vai institūcija, kas ierosina revīziju. Nosakot revīzijas tēmu, Komisija ņem vērā iepriekšējos Komisijas ziņojumus, revīziju ilgtermiņa plānu un revīzijas aktualitātes, kuras nosaka, veicot konsultācijas ar ViA rektoru, prorektoriem, struktūrvienību vadītājiem u.c. ViA personāla pārstāvjiem.

25. Veicot revīziju komisija pieprasa skaidrojumus no personāla, kas ir iesaistīts attiecīgās ViA darbības veikšanā.

26. Revīzijas rezultātā Komisijas sagatavo revīzijas ziņojumu. Revīzijas ziņojumā Komisija norāda:

26.1. Komisijas vispārēju atzinumu par VIA darbības atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ViA Satversmei un citiem ViA iekšējiem normatīvajiem aktiem, kā arī Satversmes sapulces un Senāta lēmumiem;

26.2. iebildumus un norādes uz konstatētajiem trūkumiem;

26.3. norādi  uz revīzijas ierobežojumiem;

26.4. ieteikumus, kas izriet no revīzijas gaitā izdarītajiem secinājumiem un kam ir noteiktas prioritātes, atkarībā no ietvertā riska līmeņa (augsts, vidējs, zems);

26.5. citas ziņas.

27. Pirms revīzijas ziņojuma publiskošanas Komisija iepazīstina ar revīzijas rezultātiem ViA rektoru un prorektorus.

28. Komisija atbild par revīzijas ziņojuma objektivitāti.

29. ViA rektoram ir pienākums nodrošināt Satversmes sapulces apstiprināta revīzijas ziņojumā norādīto trūkumu novēršanu.

 

Revīzijas komisijas nolikums. 

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016