Projekti | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Projekti

Izpildītie projekti:

  • Pasūtītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Pētījums “VASAB pārskata “Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstība” saturiskās informācijas sagatavošana”. Izpildē piedalās V.Valtenbergs, I.Druva-Druvaskalne, A.Līviņa, A.Klepers, J.Turlajs. Pētījuma periods: 2015.g. novembris-2016.g.janvāris
  • Pasūtītājs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ziņojuma sagatavošana par mazo un vidējo pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo  attīstību gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem. Pētījuma laiks 2014.g. novembris- 2015.g. aprīlis. Izpildē piedalās V.Valtenbegs un A.Līviņa, L.Bērzkalna ViA studente, kā arī eksperte Inga Vilka (LU), starptautiskie eksperti no European Urban Knowledge Network (Beļģija). Ziņojums pieejams šeit: http://ej.uz/report_EU_towns
  • Pasūtītājs biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība”. Pētījums „Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gaita un pienesums biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai”. Pētījuma laiks 2015.g. februāris-jūnijs. Pētījumu vada A.Broka, piedalās pētnieces S.Rozentāle, A.Līviņa, kā arī eksperts K.Ročāns.
  • Pasūtītājs Madonas novada fonds. „Pētījums par vietējās attīstības stratēģijas „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam” rezultātiem-LEADER projektu radītā situācija un rezultāti”. Pētījuma laiks 2014.g.jūnijs-oktobris. Izpildē piedalās S.Rozentāle, A.Līviņa.
  • Pasūtītājs Vidzemes plānošanas reģions. Via Hanseatica tūrisma maršruta nākotnes sadarbības modelis. Pētījuma laiks 2014.g. jūnijs- septembris. Izpildē piedalās J.Buholcs, B.Paškevica un A.Līviņa, kā arī SIA „Nocticus” A.Klepers, I.Kucina. 

Projekti un pētījumi izpildes stadijā:

  • HESPI ir partneris Latvijas Zinātņu akadēmijas konsorcijā 2014.-2017. g. Valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV.

         HESPI šajā programmā ir 2 projektu vadītājs:

5.2.6. Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā. Projekta vadītāja HESPI pētniece F.Rajevska. No HESPI piedalās zinātniskā asistente A.Broka, D.Stāvausis un 2 ViA maģistratūras studenti 2015.g.

5.2.8. Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā.  Projekta vadītāja HESPI direktore, pētniece A.Līviņa.  No HESPI piedalās pētnieki J.Buholcs, B.Paškevica, J.Kalnačs, L.Lotiņa , laborante I.Grīnfelde un 2 ViA maģistratūras studenti un Vidzemes Augstskolas lektors J.Smaļinskis

HESPI vēl ir iesaistījies 3 citos apakšprojektos EKOSOC-LV programmā kā viens no izpildītājiem:

5.2.2.Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai. Piedalās no HESPI 1 Vidzemes Augstskolas asoc.profesore M.Leščevica un 1 maģistrante.

5.2.3. Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā. No HESPI piedalās pētnieki Sarmīte Rozentāle, Gatis Krūmiņš un   Vidzemes Augstskolas lektori Maira Ore, Vija Melbārde, 1 maģistrante un 1 LU doktorante.

5.2.9. Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu. No HESPI piedalās pētnieks A.Klepers un  Vidzemes Augstskolas lektore I.Druva-Druvaskalne .

  • Pasūtītājs: Latvijas Pašvaldību Savienība. Zinātniskais pētījums – Pašvaldības iespējas ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību. Pētījuma laiks: 2016.g. marts -2016.g.augusts. Pētījumā no ViA HESPI piedalās A.Līviņa, ViA docenti V.Valtenbergs, I.Liepiņa, Biznesa vides vadības maģistrants R.Rozenbergs un eksperte I.Vilka no SIA “Publiskās pārvaldes konsultācijas”.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016