Pārvaldība un inovācijas | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Pārvaldība un inovācijas

Pārvaldība un inovācijas

Studiju programmas mērķis ir sagatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kas izprot sabiedrībā, tautsaimniecībā, publiskajā pārvaldē un starptautiskajā vidē notiekošos procesus un attīstības tendences, prot sintezēt un pielietot nozarē nepieciešamās teorētiskās zināšanas profesionālās darbības veikšanai, kā arī attīstīt studentiem zināšanas un pētnieciskā darba iemaņas, lai nodrošinātu tālākas studiju iespējas.

Kāpēc studiju programmai mainījās nosaukums?


Studiju programmas priekšrocības

 • mācībspēki ir augsti kvalificēti un Latvijā atzīstami speciālisti ar praktiskā darba pieredzi nozarē;
 • darba devēji un prakšu organizācijas ļoti atzinīgi novērtē studentu un absolventu sagatavotību, zināšanas, pieredzi;
 • darbojoties nelielās grupās un ciešā saiknē ar mācībspēkiem, studentiem ir teicamas iespējas veidot un attīstīt politikas analīzes prasmes, studijās uzsvars ir uz sakarību izpratni, savas pozīcijas pamatošanu, argumentēta viedokļa izteikšanu, nevis teorijas iemācīšanos no galvas;
 • studiju laikā ir iespējams specializēties sev interesējošajā jomā izvēloties atbilstošas prakses organizācijas un izstrādājot pētījumus par attiecīgās nozares problemātiku;
 • studiju laikā iespējams iegūt kontaktus un veidot profesionālās attiecības, kas turpinās arī pēc augstskolas beigšanas un palīdz darba tirgū;
 • iegūt pārliecību par saviem spēkiem un iemācīties pieņemt argumentētus lēmumus komplicētās situācijās, pilnveidot savu personību, iemācīties radīt un realizēt inovatīvas idejas;
 • augstas prasības studijās: apzinoties, ka konkurence izglītības un darba tirgū ir liela, uzsvars tiek likts uz studiju kvalitāti;
 • kvalitatīvi studiju apstākļi: studiju materiālu nodrošinājums e-vidē, iespēja strādāt ar mūsdienu komunikāciju tehnoloģijām, interneta resursiem.

Darba tirgū arvien vairāk tiek pieprasīti speciālisti ar plašām starpnozaru zināšanām, tāpēc pārvaldības un inovāciju programmā studiju kursi ir savstarpēji integrēti tā, lai akcentētu sociālo, politisko, ekonomisko un administratīvo jomu savstarpējo saistību. Pārvaldības un inovāciju programmā iekļautas četras nozīmīgākās pārvaldības apakšnozares: politikas teorija, salīdzinošā politoloģija, starptautiskās attiecības un sabiedrības pārvaldība. Ņemot vērā studiju programmas lietišķo ievirzi, īpaša uzmanība tiek pievērsta inovatīvas sabiedrības pārvaldības principu un politikas analīzes apguvei. Tāpat studentiem tiek piedāvāti gan vispārizglītojošie kursi, piemēram, socioloģija, sociālā psiholoģija, gan kursi, kas ļauj paplašināt zināšanas citās sociālo zinātņu jomās, piemēram, komunikācijā, sabiedriskajās attiecībās, mediju darbībā, žurnālistikā.

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Publiskā pārvalde
Latvijas valsts pārvalde un pašvaldības
Akadēmiskā rakstība
Sociālā politika
Publiskā runa
Sociālā politika
Publiskā runa
Sociālā psiholoģija politikā
Organizāciju teorija un prakse
Projektu vadība un projektu vadības prakse
Politikas analīze
Publiskās tiesības
Pētījumu metadoloģija
Ievads salīdzinošajā politikā
Interneta resursi politikā
Socioloģija
Politikas zinātnes paradigmas
Ievads politikas teorijā
Demokrātijas teorijas
Eiropas valstu politiskās sistēmas
Politiskais process Latvijā
Politekonomija, t.sk. makroekonomika
Attīstības politekonomija
Starptautiskās attiecības
ES institūcijas un pārvalde
ES politikas aspekti
Eiropas politiskā vēsture
Angļu valoda (t.sk. izvēles iespējas apgūt franču, norvēģu, krievu, ķīniešu, spāņu, vācu un itāļu valodas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.


Prasmes un iemaņas, kādas studiju programma veido studentos

 • kritisko, analītisko un konceptuālo domāšanu;
 • spēju sistemātiski izvērtēt teorijas un to pielietojumu praksē;
 • pētniecības iemaņas; prasmes izmantot dažādas datu ieguves un analīzes metodes;
 • radošumu, inovatīvu pieeju problēmu risināšanā;
 • spēju elastīgi un ātri adaptēties jaunu zināšanu un prasmju ieguvei, spēju patstāvīgi un sistemātiski papildināt zināšanas un pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
 • spēju uzņemties atbildību, patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • spēju plānot un organizēt savu darbu;
 • prasmi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi;
 • prasmes izmantot mūsdienu informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas;
 • prasmes identificēt problēmas un spēt piedāvāt risinājumu atbilstoši profesionālās darbības jomai;
 • prasmes pielietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas un sociālos medijus profesionālās darbības veikšanai;

Studiju programmas absolventiem paveras plašas karjeras veidošanas iespējas.

Mūsu absolventi strādā:

 • Valsts, reģionālā un pašvaldību līmeņa pārvaldē – veidojot sociāli atbildīgas un videi draudzīgas politikas, piesaistot finansējumu un investīcijas, vadot un novērtējot ES projektus. Tā ir iespēja valsts līmenī piedalīties politiskajā dzīvē, ietekmēt lēmumu pieņemšanu, piedāvāt inovatīvus risinājumus tautsaimniecības izaugsmei, mazināt birokrātiskos šķēršļus biznesa attīstībai, veicināt nodarbinātību, rūpēties par iedzīvotāju kopējo labklājību uz dzīves kvalitāti, veidot sociāli atbildīgas un videi draudzīgas rīcībpolitikas utt. Pašvaldībās – projektu vadība, pārrobežu sadarbība, vietējās kopienas labklājības veicināšana; iedzīvotāju iesaistīšana teritorijas attīstības plānošanā un vides kvalitātes uzlabošanā, ārējā finansējuma un investīciju piesaistē,
 • Uzņēmējdarbībā – īstenojot attīstības projektus, pārstāvot biznesa intereses, veidojot publisko un privāto partnerību (ES projektu vadība, konsultāciju bizness, sociālo, ekonomisko un politisko procesu pētniecība, uzņēmējdarbības vides attīstības projekti, biznesa interešu lobēšana, publiskās un privātās partnerības veicināšana utt.)
 • Starptautiskajā vidē – ES institūcijās, diplomātiskajā dienestā, starptautiskās organizācijās, humanitārās misijās, starpvalstu sadarbības projektos.Tā ir iespēja pārstāvēt Latviju starptautiskajā vidē.
 • Nevalstiskajā sektorā – dažādu sabiedrības grupu interešu aizstāvība, sociālās kampaņas, ekspertīze, valsts un nevalstisko organizāciju sadarbība. Interešu aizstāvība, sociālo projektu īstenošana, brīvprātīgā darba kustība, neatkarīgā ekspertīze, jauniešu iniciatīvu iedzīvināšana, neformālās izglītības projekti utt.

ViA Sabiedrības zinātņu fakultātē strādā gados un garā jauni, taču savā jomā kompetenti un aizrautīgi docētāji, kas savas nozares specifiku pārzina gan no akadēmiskā, gan profesionālā viedokļa. Vairums docētāju izglītību ieguvuši vai savas zināšanas papildinājuši ārzemēs un nodrošina, ka studiju viela tiešā un aktuālā veidā tiek saistīta ar jaunākajām teorētiskajām atziņām un nozares aktualitātēm. Studenti atzīst, ka docētāji ir atvērti, atsaucīgi un draudzīgi.

Pārvaldības un inovāciju programmas vadošie mācībspēki:

Dr.sc.pol. Visvaldis Valtenbergs, docents Sabiedrības zinātņu fakultātē. Vidzemes Augstskolā ieguvis profesionālo bakalaura grādu politoloģijā, 2003. gadā New School University (Ņujorkā) ieguvis maģistra grādu politikas zinātnē, un 2010. gadā Latvijas Universitātē aizstāvējis savu promocijas darbu un ieguvis doktora grādu politikas teorijā. Pētniecībā un akadēmiskajā laukā, V. Valtenbergs specializējies trīs jomās- interaktīvā pārvalde (eDemokrātija, ePārvalde), demokrātijas teorijas un reģionālā attīstība (ar uzsvaru uz inovācijām pārvaldībā). Tāpat V. Valtenbergs aktīvi darbojas pētniecības jomā. Viņš ir līdzautors starptautisko pētnieku grupu sagatavotajiem pētnieciskajiem ziņojumiem. No 2008. līdz 2014. gadam V. Valtenbergs ir bijis pētnieks Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūtā, kura ietvaros darbojies dažādos pētniecības projektos, piemēram, 2012. gadā darbojies kā pētnieks ES 7. ietvarprogrammas zinātnes projektā „Nākotnes politikas modelēšana”. Visvaldis uzskata, ka mazas augstskolas attīstība iespējama tikai ciešā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un reģioniem. Zināšanas ir jāiegūst visu laiku un pastāvīgi tās jāatjauno, jo nozare nepārraukti mainās. „Klasiskās politikas teorijas vairs nevar precīzi izskaidrot 21. gs. realitātes.” Tāpēc pasniedzējiem savas zināšanas jāatjauno tieši tāpat kā studentiem. Turklāt šīm zināšanām jābūt samērīgām- tās nevar būt tikai teorētiskas, tām jābūt arī praktiskām un pieredzē balstītām.

Mg.psych., Mg.math. Vineta Silkāne, lektore, bakalaura studiju programmas „Komunikācija un sabiedriskās attiecības” izstrādātāja. Izglītība matemātikā, psiholoģijā un grupu psihoterapijā. Daudzgadīga pieredze psiholoģiskajā konsultēšanā, sociālpsiholoģisko un komunikācijas treniņu vadīšanā. Pētnieciskās intereses – organizācijās notiekošie procesi, līderība, radošums un kompetences. Akadēmiskās intereses – organizācijas un tajās notiekošo procesu analīze, biznesa un vadības procesu simulācijas un spēles, pētījumu metodoloģija, datu un informācijas vizualizācijas. Veidojusi publikācijas un piedalījusies dažādās konferencēs par līderības lomu un tās veicināšanas iespējām valsts pārvaldē, kompetenču attīstību studiju procesā utt. 2012. gadā docente piedalījusies pētījuma/projekta veikšanā par biznesa spēļu/vadības procesu simulāciju adaptēšanas procesu ViA ("The role of management simulation games in higher education: experience of Vidzeme University of Applied Sciences"). Tāpat docente vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.soc. Dace Jansone, lektore. Pasniedz studiju kursus politikas analīzē, socioloģijā, ētikas un vērtību vadības procesos, akadēmiskajā rakstībā, organizāciju teorijās un praksē, publiskajā pārvaldē utt. Docente vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.soc. Liene Ločmele, lektore. Doktorante Masačūsetsas Universitātē  (Amhersta, ASV). 2009. gadā ieguva Fulbright studentu stipendiju studijām doktorantūrā Masačūsetsas Universitātē, Amherstā. Studē komunikāciju ar fokusu uz starppersonu un starpkultūru aspektiem. Masačūsetsas Universitātē pasniedz publiskās uzstāšanās kursu un vada seminārus par starpkultūru komunikāciju. Kopš 2006. gada  Vidzemes Augstskolā  pasniedz kultūras un komunikācijas kursus, masu komunikāciju, publisko runu, radošo rakstību un vada studentu pētniecības darbus par šiem jautājumiem. Piedalījusies dažādos tālākizglītības projektos, kuru ietvaros vadījusi starpkultūru treniņus dažādu profesiju pārstāvjiem.

Dr.hist. Vija Daukšte, asociētā profesore Sabiedrības zinātņu fakultātē. V. Daukšte 1993. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi doktora grādu vēstures zinātnē. Pasniedz studiju kursus Eiropas vēsturē un Eiropas politiskajā vēsturē, kā arī vada studentu pētnieciskos darbus. Pētnieciskā interese saistīta ar Eiropas un Latvijas 19. gadsimta politisko vēsturi. Tāpat V. Daukšte nepārtraukti darbojas pie kāda no iesāktajiem pētnieciskajiem darbiem. Šobrīd tiek turpināts darbs pie doktora disertācijā jau iesāktās tēmas (19. gs. Latvijas vēsture un Baltijas muižniecības skolu un izglītības politika Vidzemē un Kurzemē 19. gs. 30-60 gadi), pētot to padziļināti un meklējot iespējas piekļūt datiem, kas glabājas arhīvos Vācijā. Tāpat, profesore strādā arī pie citiem pētniecības tematiem.

Dr.sc.administr. Agita Šmitiņa, docente. Ieguvusi bakalaura izglītību pedagoģijā un psiholoģijā, maģistra grādu psiholoģijā un doktora grādu vadības zinātnēs. Pētniecības intereses – sociālā psiholoģija, karjeras izglītība un studentu atbalsta jautājumi. Docente vada arī studentu pētnieciskos darbus par šīm tēmām. A. Šmitiņa ir vairāku psiholoģijas organizāciju biedre, kā arī psiholoģe LU Karjeras centrā, kurā viņa organizē un vada grupu seminārus, lekcijas, kā arī individuālās konsultācijas.

Dr.soc.pol. Ieva Bērziņa, docente. Ieguvusi bakalaura grādu LU politikas zinātnes nodaļā, maģistra grādu Biznesa augstskolas "Turība" uzņēmējdarbības vadības fakultātē, un doktora grādu LU politikas zinātnes nodaļā. Interesējošās pētniecības jomas - politiskā komunikācija un stratēģiskā komunikācija. Pasniedz studiju kursus politiskajā komunikācijā, mārketingā, mūsdienu mārketinga stratēģijās, reklāmā, komunikācijas instrumentos utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. Šobrīd gatavo vairākus zinātniskos rakstus par savstarpēji saistītām tēmām: "Informācijas karš pret Krieviju" Krievijas zinātnieku skatījumā, Krāsainās revolūcijas kā informācijas karš, Stratēģiskā komunikācija - organizāciju un militārā perspektīva.

Mg.hist. Jānis Kapustāns, lektors. Pasniedz studiju kursus starptautiskajās attiecībās, Eiropas Savienības institūcijās un pārvaldē, Eiropas Savienības politikas aspektos utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Dr.sc.pol. Feliciana Rajevska, asociētā profesore. Pasniedz studiju kursus par sociālo politiku, politikas analīzi, politisko procesu Latvijā utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.pol. Anna Broka, lektore, Pārvaldības studiju virziena direktore. Pasniedz studiju kursus politekonomijā, attīstības politekonomijā utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.oec. Sandra Brigsa,  lektore, pasniedz tādus kursus kā finanšu vadība, vadības ekonomika, publiskās finanses.

Un citi nozares profesionāļi viesdocētāju statusā.


Reflektanti 2016./2017. akad. gadā netiek uzņemti!

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds pārvaldībā un inovācijās
Profesionālā kvalifikācija: sabiedrības pārvaldes vadītājs
Studiju virziens akreditēts: līdz 2019. gada 21. maijam
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri)
Prasības uzņemšanai: CE: Svešvaloda*, Latviešu valoda

* - viena no svešvalodām: angļu val., vācu val., franču val., krievu val.

CE rezultāti – 60%; vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latv.val., angļu val., matemātika / algebra, ģeometrija, Latvijas un pasaules vēsture, informātika – 35%; 2.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); Latvijas skolēnu zinātniskā konference (pēdējo 2 gadu laikā) 1.pakāpe šādās sekcijās: Latviešu valodniecība, Psiholoģija, Socioloģija, Politoloģija, Ekonomika – 5%.  

Studiju valoda latviešu un angļu
Budžeta vietu skaits 2016./2017. ak.g.: Reflektanti 2016./2017. akad. gadā netiek uzņemti!
Studiju maksa 2016./2017. ak.g. EUR 1558  (kopējā studiju maksa EUR 6232)

Kāpēc studiju programmai mainījās nosaukums?


"Politoloģijas zināšanas ir priekšnoteikums tādu politiku veidošanai, kas veicina tautsaimniecības attīstību, risina sociālās problēmas, veicina sabiedrības labklājības līmeņa palielināšanos. Politologs, tā vietā, lai no droša attāluma kritizētu pārvaldes sistēmu, pats aktīvi iesaistās alternatīvu izstrādē, piedāvā reālus, radošus, inovatīvus risinājumus, pats ir pilsoniski aktīvs un motivē citus būt tādiem."

Studiju virziena direktore Mg.sc.soc. Dace Jansone


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016