“KITCASP - Galvenie teritoriālās kohēzijas un telpiskās plānošanas indikatori” | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

“KITCASP - Galvenie teritoriālās kohēzijas un telpiskās plānošanas indikatori”

 

Projekts “KITCASP - Galvenie teritoriālās kohēzijas un telpiskās plānošanas indikatori”

(Key Indicators for Territorial Cohesion and Spatial Planning)

 

Projekta vadošais partneris

Reģionālās un teritoriālās analīzes institūts, Īrijas Nacionālā universitātē, Meinūsā, Īrijā. Pētnieki - Gevins Deilijs (Gavin Daly) un Ainhoa Gonzalesa (Ainhoa Gonzalez)

 

Reģionālie partneri

Londonas Dienvidkrasta universitāte, Lielbritānija: Nīls Adamss (Neil Adams), Filips Pinčs (Philip Pinch)

Vidzemes Augstskola, Latvija: Visvaldis Valtenbergs, Agita Līviņa

Katalonijas Tehniskā universitāte, Spānija: Malkolms Bērns (Malcolm Burns)

Akureiri Universitāte, Islande: Hjalti Johanesons (Hjalti Johannesson)

 

Pētāmās teritorijas

Īrija, Skotija, Basku zeme, Latvija, Islande

 

Projekta darbības laiks: 18 mēneši (08.02.2012 līdz 31.07.2013)

 

Projekta mērķi

1. Pārskatīt projektā iesaistīto valstu valsts pārvaldes iestāžu telpisko datu izmantošanas iespējas. Noskaidrot nepilnības, nesakritības vai ierobežojumus datu pieejamībā;

2. Novērtēt, cik lielā mērā ESPON dati tiek izmantoti valstu telpiskās plānošanas un teritoriālās attīstības politikās;

3. Izstrādāt pamatnostādnes ESPON datu izmantošanai teritoriālās politikas izveidē valsts līmenī;

4. Noteikt teritoriālās kohēzijas, ekonomiskās konkurētspējas un ilgtspējīgas attīstības galvenos indikatorus, lai vērstu uzmanību uz teritoriju plānošanu nacionālajā līmenī balstoties uz pieejamajiem ESPON pētījumiem un datiem;

5. Noskaidrot, kā stiprināt un uzlabot teritoriālās analīzes kapacitāti nacionālajā līmenī;

6. Izvērtēt, kā valstu analītiskā pieredze un zināšanas varētu bagātināt ES Teritoriālās attīstības programmu un ietekmēt ESPON pētījumus nākotnē.

 

Sagaidāmie rezultāti

·   Vadlīnijas un ieteikumi iesaistītajām pusēm – Rādītāju un ESPON datu teritoriālās politikas attīstības vadlīnijas nacionālajā līmenī tiks izstrādātas, balstoties uz pētījumā aplūkotajiem gadījumiem.  Specifiskas vadlīnijas tiks radītas katrai pētāmajai teritorijai, kas tiks pielāgotas lai atbilstu iesaistīto pušu vajadzībām. Papildus tiks izveidots arī vispārīgs vadlīniju kopums, kas rādīs citām valstīm pielāgojamus paraugus un rezultātus, kuri noderēs ieinteresētajām personām dažādos pārvaldes līmeņos. Ieteikumi tiks radīti arī lai stiprinātu un sakārtotu telpiskās analīzes kapacitāti valsts līmenī, pievēršoties labākai līdzekļu pieejamības nodrošināšanai un ESPON datu un metodoloģijas parametru piemērošanai un pārņemšanai.

Rekomendācijas tiks balstītas uz:

-   labākajiem datu izmantošanas un piemērošanas piemēriem teritoriālajā politikā ;

-   paņēmieniem, ar kuru palīdzību iesaistītās puses var uzlabot un optimizēt ESPON datu izmantošanu;

-   rādītājiem, kuri vislabāk parāda teritoriālo kohēziju, konkurenci un ilgtspējīgu attīstību;

-   rezolūciju par jautājumiem, kas skar datu salīdzināmību, uzticamību, precizitāti un vispārējo telpisko datu efektivitāti;

-   ĢIS platformu telpisko indikatoru attēlošanai.

·       Ieteikumi ESPON programmai. Ieteikumi sniegs specifiskus norādījumus ESPON datu, indikatoru izstrādei un ieviešanai vadoties no specifiskajiem teritoriālajiem mērķiem. Uzmanība tiks pievērsta datu kopu ierobežojumu pārvarēšanai, īpaši jautājumiem par datu pieejamību, salīdzināmību, interpretāciju un saderību. Konkrēti ieteikumi tiks sniegti patstāvīgo telpisko datu sistēmu uzlabošanai, atjaunināšanai nacionālajā līmenī un ESPON datu sistēmās.

 

Papildus KITCASP projekts nodrošina:

·       Galveno kohēzijas indikatoru pamatkopu, kura pielietojama visās aplūkotajās teritorijās un var tikt attiecināti arī uz citām ES dalībvalstīm un to teritorijām. Indikatoru pamatkopa tiks papildināta ar apakšgrupu rādītājiem, kas piemērojami arī tajās Eiropas valstīs, kurās pastāv datu ierobežojumi. Ieteikumus šādu indikatoru izveidošanai dos projektā pētītās valstis;

·       Datu kopas, kas sastāv no attiecīgajiem rādītājiem un, ja iespējams, nodrošina tiešās saites uz vajadzīgajiem datiem;

·       Interneta datu portālu vai centralizētu sistēmu, kurā varētu apkopot un salīdzināt telpiskos datus un indikatorus no katra pētāmā gadījuma. Datu portāls būs koplietojams;

·       Kartes, kas attēlo izvēlēto indikatoru rezultātus katram pētītajam gadījumam.

 

Kontaktinformācija par projektu Vidzemes Augstskolā:

Docents Dr. sc.pol. Visvaldis Valtenbergs,  visvaldis.valtenbergs@va.lv

Asociētā profesore Dr.oec. Agita Līviņa, agita.livina@va.lv


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016