Karjeras vadības prasmju un kompetenču pilnveidošana Vidzemes Augstskolā | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Karjeras vadības prasmju un kompetenču pilnveidošana Vidzemes Augstskolā

(KVP – ViA) ir Leonardo da Vinci programmas atbalstīts projekts. 

Projekta ietvaros Vidzemes Augstskolas darbinieki, kuri atbild par Karjeras izglītību un aktivitātēm, augstskolas studiju programmu mārketingu, pirmo kursu studentu adaptāciju un sadarbību ar darba devējiem dosies pieredzes apmaiņas braucienos uz  Slovākiju, Islandi un Īriju .

Projekta pamatideja ir : saskaņā ar 2008.gada Eiropas Savienības Padomes rezolūciju “Par karjeras atbalsta sekmīgāku iekļaušanu mūžizglītības stratēģijās,” veicināt atvērtu profesionālo dialogu karjeras vadības prasmju un kompetenču pilnveidošanai un attīstīšanai,  labāko prakšu apgūšanu un  inovatīvo risinājumu, sadarbības formu un metožu pārnesi ViA darbībā. Atbalstīt Vidzemes augstskolas personāla tālākizglītību un profesionālo pilnveidi karjeras atbalsta jomā.

Projekta tiešie mērķi ir:

veicināt karjeras izglītības un karjeras vadības prasmju komponentes iekļaušanu ViA mērķos un mārketinga koncepcijā

sekmēt ViA personāla sagatavošanu šādu darbību sniegšanai un sniegt viņiem atbalstu šā uzdevuma veikšanā;

uzlabot karjeras atbalsta aktivitāšu saskaņotību ViA struktūrvienībās, sadarbību ar skolām un saikni ar darba devējiem;

veicināt jaunu IT risinājumu izmantošanu karjeras pakalpojumos, atvieglojot piekļuvi karjeras atbalsta informācijai ViA

paplašināt un pilnveidot sadarbību ar partnerorganizācijām

Lai īstenotu projekta mērķus, uz katru partnerorganizāciju dosies ViA struktūrvienību speciālisti nedēļu ilgā pieredzes apmaiņā , lai gūtu pieredzi karjeras atbalsta sistēmā pārejā no skolas uz augstāko izglītību, mārketinga un karjeras kopaktivitātšu stratēģijā un praktiskajā ieviešanā jauno studentu piesaistei; efektīvu sadarbības formu un metožu pielietošanā darbā ar skolām, pirmo kursu studentu studiju uzsākšanas atbalsta pasākumos; sadarbībai ar darba devējiem jaunu prakšu un darba vietu nodrošināšanā.

Pieredzes apmaiņa rosinās informācijas apmaiņu starp partnerorganizācijām par to karjeras atbalsta politiku un praksi, veicinās labāko prakšu un pieredzes novērtēšanu un veicinās karjeras atbalsta attīstību Vidzemes Augstskolā.

 

Kontaktiem:

Vidzemes Augstskolas Investīciju un Finanšu departaments

Cēsu 4, Valmiera
Projekta vadītāja:
Agnese Karaseva
Tālr. 26603344

Agnese.karaseva@va.lv


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016