Informācijas tehnoloģijas - koledža | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Informācijas tehnoloģijas - koledža

Par programmu:

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus profesionālai darbībai informācijas tehnoloģiju nozarē, sniedzot teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes un iemaņas atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām. Studiju procesā uzsvars tiek likts uz lietišķo zināšanu ieguvi ar kursa projektu, pētniecības projektu un diplomdarbu, praktisko nodarbību un mācību prakšu starpniecību.


Izglītība. Programma piedāvā praktiski orientētu izglītību, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām, un sagatavo kvalificētus speciālistus – datorsistēmu un datortīklu administratorus profesionālai darbībai IT nozarē;

Prasmes. Studiju programma dod iespēju attīstīt praktiskās prasmes un iemaņas datorprogrammu plānošanā, izstrādē un ieviešanā organizācijā;

Pēc studiju programmas apguves ir iespējams uzsākt darbu nozarē vai turpināt studijas Vidzemes Augstskolas datorzinātņu bakalaura studiju programmas 3. kursā un divos gados iegūt profesionālā bakalaura grādu vai pāriet uz citas augstskolas bakalaura studiju programmām, papildus apgūstot izlīdzinošos studiju kursus.

 


Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Datoru arhitektūra
Programmēšana (Pascal)
Datu pārraides tīkli
Lietojumprogrammatūra
Datu bāzu tehnoloģijas
Tīmekļa tehnoloģijas
Telekomunikācijas
Tīkla operētājsistēmas
Nozares tiesību pamati un standarti
IT menedžments
Matemātika
Specialitātes svešvaloda
Ekonomikas pamati
Darba aizsardzība un ergonomika
Elektrotehnikas pamati
Ievads specialitātē
Kvalifikācijas darbs u.c.

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sasatāvdaļa. Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Pirmā līmeņa Informācijas tehnoloģiju profesionālā studiju programmā prakses ir:
2.studiju gadā 3. semestrī – 4 nedēļas ievadprakse
2.studiju gadā 4. semestrī – 12 nedēļas prakse specialitātē


Prasmes un iemaņas, kuras studiju programma veido studentos

  • Studiju laikā sniegtās teorētiskās zināšanas un prakses laikā dažādos IT un biznesa uzņēmumos, bankās, sabiedriskās organizācijās, valsts institūcijās iegūtās praktiskās iemaņas IT risinājumu ieviešanā dod iespēju veiksmīgi iekļauties darba tirgū;
  • Tā ir iespēja kļūt augsti kvalificētam, kompetentam, konkurētspējīgam datorsistēmu un datortīklu administratoram, kurš spēj veikt patstāvīgu praktisku darbu;
  • Tās ir zināšanas un izpratne par datorsistēmu plašo pielietojumu organizāciju darba procesu nodrošināšanai;
  • Tās ir iegūtas praktiskās zināšanas datorsistēmu un datortīklu plānošanā un ieviešanā organizācijā.

Pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma iegūšanas ir iespējams strādāt IT un biznesa uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, sabiedriskās organizācijās un citur, kur nepieciešami nozares speciālisti. Tāpat var turpināt studijas Vidzemes Augstskolas datorzinātņu bakalaura studiju programmas 3. kursā vai pāriet uz citas augstskolas bakalaura studiju programmām, papildus apgūstot izlīdzinošos mācību kursus.

Ja tevi interesē tehnoloģijas, esi dinamisks un gribētu strādāt starptautiskā vidē, piemērota var būt tieši informāciju tehnoloģiju nozare! Pašlaik Latvijā meklē aptuveni 3500 šīs nozares darbinieku.Vārdi, kas vislabāk var raksturot darbu informācijas tehnoloģiju jomā, ir:

PRESTIŽS
Jaunākie pētījumi rāda, ka IT nozarē strādājošiem uzņēmumiem ir ļoti augsta reputācija – tos ciena augstās kvalitātes produktu un pakalpojumu dēļ. Reputācijas rādītāji IT nozarei Latvijā pat ir augstāki kā citās Eiropas valstīs – 54 punkti salīdzinājumā ar Eiropas vidējiem rādītājiem – 49 punktiem.

ATALGOJUMS
Nav iespējams noliegt – atalgojums ir nozīmīgs, kad  jāizvēlas darbs. IT joma šajā ziņā uzvar pat statistiku – jau vairākus gadus vidējā alga IT nozarē ir krietni virs vidējās algas valstī.

IZAICINĀJUMS
Latvijā IT nozare ir pasaules mēroga līmenī, kas nozīmē – turēšanos līdzi pasaules jaunākajām tendencēm informācijas tehnoloģijās un, iespējams, arī tās radīt! Ļoti daudzi Latvijas IT nozares uzņēmumi ar saviem produktiem un pakalpojumiem ir atpazīstami arī ārpus mūsu valsts robežām.

Piemēram:

„Exigen Services” – vadošais IT pakalpojumu uzņēmums Latvijā, nodarbina vairāk kā 2000 IT speciālistu 13 valstīs.
„Tilde” – vadošais plaša lietojuma datorprogrammu izstrādātājs Baltijā. Tā produkti kvalitātes ziņā pārspēj Google tulkotāju un uzlabo Microsoft mašīntulkošanas programmas.

Arī Vidzemes Augstskolas absolventi dibinājuši ļoti veiksmīgus IT uzņēmumus:
„IT House” – veido mājas lapasweb aplikācijasdizainu un sociālo mārketingu uzņēmumiem. Pāris gadu laikā uzņēmums trīskāršojis piedalīšanos starptautiskos projektos.
„Mearra” – specializējas programmēšanā un dizaina izstrādē; nepilni divu gadu laikā jau izveidojusies sadarbība ar Somijas uzņēmējiem.


ViA Inženierzinātņu fakultātes vadošie mācībspēki:

Dr.paed., Sarma Cakula, profesore. Pasniedz studiju kursus, kas saistīti ar pētījumu metodoloģiju un datu apstrādi, statistiku. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. S. Cakulai ir vairāk nekā 30 gadu darba pieredze informācijas tehnoloģiju jomā. Savas profesionālās un pētnieciskās darbības ietvaros viņa ir piedalījusies dažādos starptautiskos un Latvijas mēroga projektos, kas saistīt gan ar pētījumiem par tehnoloģiju efektīvu izmantošanu izglītībā, gan arī tālākizglītības piedāvājuma pilnveidošanu ekonomikai svarīgās nozarēs.

Dr.sc.ing., prof. Egīls Ginters, profesors. Izstrādājis maģistra un doktora studiju programmas „Sociotehnisku sistēmu modelēšana”, Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta direktors. Profesoram ir vairāk nekā 28 gadu pieredze informācijas tehnoloģiju jomā. Sava profesionālā un pētniecības darba ietvaros viņš ir piedalījies vairāk nekā 10 starptautiskos lietišķo pētījumu projektos. Viņam ir vairāk nekā 100 publikācijas starptautiski atzītos zinātniskajos rakstu krājumos.

Dr.sc.ing. Arnis Cīrulis, docents, Inženierzinātņu fakultātes dekāns. A. Cīrulis ir pabeidzis doktorantūras studijas informācijas tehnoloģiju jomā. Strādājot datortīklu administrēšanas jomā, ir iegūta vairāk nekā 12 gadu praktiskā pieredze. Docents piedalās dažādos  projektos gan starptautiskā, gan Latvijas mērogā. Piemēram, Valmieras pilsētas pašvaldības finansētais zinātniskais projekts Vidzemes Augstskolā „AR/RFID – Papildinātās realitātes un RFID risinājumi objektu vizualizācijas līdzekļu fiziskās struktūras izmaksu samazināšanai”.

Dr.sc.ing. Kaspars Osis, docents. Ieguvis bakalaura grādu datorzinātnē Latvijas Universitātē, maģistra grādu datorzinātnēs un maģistra sertifikātu biznesa skaitļošanā Centrālā Mičiganas universitātē (ASV). 2012. gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātņu un Informācijas Tehnoloģijas fakultātē ar specializāciju zināšanu pārvaldībā. Informācijas tehnoloģiju jomā strādā jau daudzus gadus – pieredze ir iegūta gan kā programmētājam un projektu vadītājam dažādos programmatūras izstrādes projektos, gan kā konsultantam uzņēmumu resursu plānošanas sistēmu konfigurēšanā un ieviešanā. Strādā SIA Lattelecom Technology par SAP konsultantu.

Mg.paed. Valdis Vīksna, lektors Vidzemes Augstskolā, izstrādājis koledžas studiju programmas „Mehatronika” un „Koka ēku celtniecība un ekobūves”. Pasniedz studiju kursus - materiālu mācība, tehniskā mehānika un materiālu pretestība, programmēšana, elektroapgāde un elektriskie aparāti, datorzinības, telekomunikācijas. Vada arī studentu pētnieciskos darbus.

Dr.sc.ing. Ginta Majore, lektore, studiju virzienu „Informācijas tehnoloģijas” un "Inženierzinātnes" direktore. Pasniedz studiju kursus - projektu izstrāde, cilvēkresursu un projektu vadība inženierzinātnēs, modelēšana un formālā specifikācija, informācijas sistēmu analīze un izstrāde. Vada arī studentu pētnieciskos darbus.

Bc.psys., Bc.paed. Sandris Sietinsons, lektors un Vidzemes Augstskolas IT un infrastruktūras attīstības vadītājs. Ieguvis augstāko izglītību fizikā un matemātikā. Pasniedz studiju kursus datoru arhitektūrā, operacionālajās programmās/Windows un tīkla operētājsistēmās. Tāpat, vada arī studentu pētnieciskos darbus, kas saistīti ar datoru arhitektūru, tīklu projektiem, mājaslapu veidošanu, web projektiem un citām studentus interesējošām tēmām.

Bc.soc.comp. Ojārs Bāliņš, lektors. Pasniedz studiju kursus - programmatūras inženierija, darba un vides aizsardzība, darba un civilā aizsardzība un pirmā medicīniskā palīdzība, programmēšana (Java), nozares tiesību pamati un standarti, darba aizsardzība un ergonomika.

Mg.sc.comp. Maija Sedleniece, lektore. Pasniedz studiju kursus - brīvās informācijas sistēmas, profesionālā saskarsme IT projektos, biroja darba automatizācija.

Mg.paed. Agris Vārna, lektors. Pasniedz studiju kursus - elektriskie mērījumi, elektronika, būvfizika un būvmehānika, elektrotehnikas pamati, mūsdienu informācijas tehnoloģijas.

Mg.oec. Jānis Bikše, lektors. Pasniedz studiju kursus - ekonomikas pamati, IT menedžments, klientu vadības sistēmas.

Dr.oec. Juris Binde, asociētais profesors. Pasniedz studiju kursu mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas un pielietošana.


pastkarte-itk.jpg

Izglītība: 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Profesionālā kvalifikācija: datorsistēmu un datortīklu administrators
Studiju virziens akreditēts: līdz 2019. gada 21. maijam
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums:  2 gadi (4 semestri)
Prasības uzņemšanai: CE: Matemātika, Svešvaloda*

* viena no svešvalodām: angļu val., vācu val., franču val., krievu val.

CE rezultāti – 70%; vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: matemātika/ algebra un ģeometrija, informātika/ lietišķā informātika, vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs** – 25%; Ieskaite vai eksāmens informātikā – 5%

** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c. 

Budžeta vietu skaits 2016./2017. ak.g.: 25
Studiju maksa 2016./2017. ak.g.: EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 3116)


"Vai Tev patīk darbs ar dažādiem datorsitēmu risinājumiem? Vai Tev patīk  datortīklu administrēšanas darbs?  Vai Tu nākotnē saredzi iespēju veiksmīgi strādāt dažādos informācijas tehnoloģiju projektos? Tad iegūt praktiski orientētu 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju jomā ir Tava īstā izvēle."

Studiju virziena direktore Dr.sc.ing. Ginta Majore


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016