E-studiju risinājumi profesionālās tālākizglītības IT programmas moduļu izstrādei un aprobācijai | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

E-studiju risinājumi profesionālās tālākizglītības IT programmas moduļu izstrādei un aprobācijai

Projekta līguma Nr.: 2006/0024/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0097/0122
Projekts tika īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

 

Projekta vispārējais mērķis bija sekmēt informācijas sabiedrības veidošanos Latvijā vecinot reģiona un visas valsts iekļaušanos globālajā un Eiropas attīstības procesā, nodrošinot valsts ilgtspējīgu un noturīgu attīstību, nacionālā kopprodukta pieaugumu un visas sabiedrības dzīves līmeņa celšanos.

 

Projekta pieteikumā tika identificēta problēma: nepilnīgas IT speciālistu zināšanas un prasmes kvalificētu IT projektu vadīšanā, turklāt strādājošiem ne vienmēr ir iespējams apmeklēt tālākizglītības kursus klātienē. Projekta rezultātā izstrādātā augstas kvalitātes multimediju materiāla pieejamība e-studiju vidē nodrošina strādājošiem, nepārtraucot darbu, apgūt jaunās profesionālās tālākizglītības programmas moduļus.

 

Projekta realizācija sekmēja:
1) Latvijā tādas sabiedrības veidošanos, kas orientēta uz izglītību un zināšanām;
2) IT risinājumu ieviešanu ar mērķi attīstīt IT projektu īstenošanu MVU un Valsts institūcijās (zināšanu radīšana, uzkrāšana, identificēšana, adaptēšana, attīstība, padziļināšana, popularizēšana, izplatīšana, izmantošana utt.) kā sabiedrības prioritāti un pamatu valsts ekonomikas un sociālās dzīves attīstībai;
3) valsts informācijas infrastruktūras izveidi, ieskaitot tehnoloģisko, informatīvo un normatīvo komponentu, informācijas pakalpojumu un pielietojumu attīstību;
4) sekmēja augstskolu sadarbības projektu rezultātu izmantošanas iespējas un veicināja to ieviešanu tautsaimniecībā, attīstot inovāciju sistēmu valstī, uzlabojot pētniecības un tehnoloģiju attīstības sektora un ražotāju sadarbību;
5) sekmēja regulāru IT speciālistu pēcapmācību, sekmējot informācijas sabiedrības veidošanos valstī.

 

Projekta rezultātā īstenojot atbilstošās aktivitātes tika paaugstināta informācijas tehnoloģiju speciālistu kvalifikācija, kas nodrošinās sekmīgu IT infrastruktūras attīstību nākotnē, kas ir pamats sabiedrības izglītošanas un pilnveidošanās procesā.

 

Projekta laikā notikusī modulārā apmācība e-apmācību vidē un izstrādātie un aprobētie profesionālās tālākizglītības kursu moduļi paver iespējas apgūt IT projektu vadītāja specialitāti ne tikai Vidzemes reģionā, bet arī citos Latvijas reģionos strādājošajiem, kas vēlas uzlabot savu kvalifikāciju IT nozarē vai specializēties IT projektu vadībā, kas savukārt veicinās informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību atbilstoši nodarbināto personu dzīvesvietām.

Anotācija par projekta ietvaros izstrādātā multimediju mācību materiāla saturu

Projekta īstenošanā tika iesaistīti sekojoši sadarbības partneri:
Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centrs;
Ventspils Augstskola;
Liepājas Pedagoģijas akadēmija;
Rēzeknes augstskola.

Projekta vadītāja: Inženierzinātņu fakultātes lektore Mg.sc.ing. Ginta Majore; e-pasts: ginta.majore@va.lv; tālr. +371 64250840

Projekta kontaktpersona:
Ginta Majore
42 07812, 28653777
e-pasts: ginta.majore@va.lv

Informācija par ESF


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016