Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai

  

Aktuālie notikumi projektā

11.02.2010. Metodoloģiskais seminārs.
12.03.2010. Seminārs – diskusija par sadarbības principiem starp pētījumu pasūtītājiem un pētniekiem.
20.04.2011.

Projekta "Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai" noslēguma konference

27.04.2011. Projekta "Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai" noslēguma konferences prezentācijas

Vairāk par konferenci un projektu: 

 


Projekta apraksts

Projekta īstenošana paredzēta periodā no 2009. līdz 2011. gadam.
Projektu finansē Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments.
Projektu īstenot Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts, kā arī Daugavpils Universitāte, Vidzemes Augstskola, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte un Liepājas Universitāte sadarbībā un ārvalstu konsultantiem.

Projekta vispārējais mērķis: sekmēt vienmērīgu teritoriju attīstību, stiprinot saikni starp pētniecību un politikas veidošanu reģionālās politikas pilnveidei.

Projekta nepieciešamība pamatojas ar to, ka pieaug vajadzība pēc zinātniski pamatotiem un praktiski pielietojamiem pētījumiem, prognozēm un secinājumiem visos reģionālās attīstības līmeņos, tajā pat laikā ir ierobežota vietējo pašvaldību un reģionālo institūciju spēja veikt attīstības politikas novērtēšanu. Pašvaldību, reģiona institūciju un uzņēmumu saikne ar augstskolām ne vienmēr ir pietiekama, lai augstskolas varētu efektīvi piedāvāt tiem savus produktus. Tāpēc pastāv nepieciešamība pilnīgāk izmantot reģionālo augstskolu potenciālu cilvēkkapitāla pilnveidei un piesaistei reģiona ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.

Projekta ietvaros tiks stiprinātas augstskolu pētnieciskās spējas ar metodoloģisko semināru cikla/kursu palīdzību, pieredzes apmaiņu, pētnieku stažēšanos. Tiks īstenoti vairāki pētījumi reģionam būtisku tēmu ietvaros, kas saistās ar valsts politikas pamata prioritātēm, t.sk. tādās jomās kā inovācijas, dzīves kvalitāte, rīcībspēja. Pētījumu rezultātā tiks radītas vairākas publikācijas. Projekta ietvaros tiks nodrošināta saikne starp pētījumiem un to pielietotāju (pašvaldības un uzņēmumi) vajadzībām. Projekta ietvaros tiks izveidota virtuālas mājvieta pētniecības datiem un pētījumiem, kur pētījumu pasūtītāji un lietotāji varēs vienkopus apskatīt nozīmīgākos augstskolu pētījumus. Projektā paredzēta arī ārvalstu labās prakses pārnese un piemērošana Latvijas apstākļiem.

Projekta īstenošanu Vidzemes Augstskolā koordinē projekta reģionālais koordinators un pētnieks Igors Klapenkovs. Pētījumā kā pētnieks piedalās arī ViA Sociālo zinātņu fakultātes dekāne Dace Jansone.

Informāciju sagatavoja: Igors Klapenkovs

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016