Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums

Apstiprināts Vidzemes augstskolas Satversmes sapulcē
2007. gada 26.septembrī
Lēmums Nr.3.1.

ar 16.06.2010.grozījumiem

(lēmums Nr.1/13)

 VIDZEMES AUGSTSKOLAS AKADĒMISKĀS ŠĶĪRĒJTIESAS NOLIKUMS

1.      Akadēmiskās šķīrējtiesas izveidošana, kompetence un darbības vispārējie noteikumi.

1.1.Vidzemes Augstskolas (turpmāk - ViA) Akadēmiskā šķīrējtiesa (turpmāk - Šķīrējtiesa) ir patstāvīga ViA institūcija, kas izveidota strīdu izskatīšanai starp ViA amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās, kā arī studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumu izskatīšanai par ViA Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem. Šķīrējtiesa izskata arī ViA personāla sūdzības par ViA  izdotajiem administratīvajiem aktiem vai faktisko rīcību.

1.2.Šķīrējtiesa sastāv no 3 (trīs) locekļiem, no kuriem 2 (divus), aizklāti balsojot, ievēl Satversmes sapulce no akadēmiskajos amatos ievēlētā akadēmiskā personāla vidus, un 1 (vienu) ievēl studējošo pašpārvalde no pilna laika studējošo vidus.

1.3.Šķīrējtiesu ievēl uz 2 (diviem) gadiem.

1.4.Šķīrējtiesas locekļus, kas ievēlēti no akadēmiskā personāla vidus, var atsaukt Satversmes sapulce. Studējošo pārstāvi var atsaukt studējošo pašpārvalde.

1.5.Šķīrējtiesa ievēl priekšsēdētāju un sekretāru.

1.6.Izskatot lietas, Šķīrējtiesa vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ViA iekšējiem normatīvajiem aktiem un noslēgtajiem līgumiem.

1.7.Lietu izskatīšanas kārtību Šķīrējtiesā nosaka šis nolikums. Procesuālos jautājumus, kas nav noteikti šajā nolikumā, izlemj pati Šķīrējtiesa.

1.8.Šķīrējtiesnešiem, izpildot savus pienākumus, jābūt neatkarīgiem un objektīviem. Nav pieļaujama nekāda iejaukšanās Šķīrējtiesas darbā, kā arī šķīrējtiesnešu ietekmēšana.

1.9.Atskaiti par savu darbu Šķīrējtiesa sniedz ViA Satversmes sapulcei.

1.10.  Vienīgi Satversmes sapulce ir tiesīga izlemt jautājumu par šķīrējtiesnešu atbildību.

1.11.  Šķīrējtiesnešu pilnvaras izbeidzas pirms 1.3. apakšpunktā noteiktā Šķīrējtiesas pilnvaru termiņa izbeigšanās šādos gadījumos:

1.11.1.    ja izbeidzas darba tiesiskās attiecības starp ViA un šķīrējtiesnesi - akadēmiska personāla pārstāvi;

1.11.2.    ja šķīrējtiesnesis - studējošo pārstāvis ir eksmatrikulēts;

1.11.3.    ja šķīrējtiesnesis iesniedz Satversmes sapulcei atlūgumu;

1.11.4.    ja šķīrējtiesnesis ir pārgājis citā personāla kategorijā;

1.11.5.    ja šķīrējtiesnesi ar motivētu lēmumu atsaukusi Satversmes sapulce vai studējošo pašpārvalde.

1.12.  Šķīrējtiesa nav lemttiesīga, ja lietas izskatīšanā piedalās tikai viens šķīrējtiesnesis.

1.13.  Ja Šķīrējtiesa nav lemttiesīga šī nolikuma 1.11. un 1.14.apakšpunktos minēto iemeslu dēļ, Šķīrējtiesas priekšsēdētājs par to paziņo Satversmes sapulces priekšsēdētājam, kurš organizē jauna Šķīrējtiesas tiesneša vai tiesnešu vēlēšanas. Pārējos gadījumos Šķīrējtiesas priekšsēdētājs nozīmē citu sēdes dienu, ievērojot 1.15.apakšpunktā noteikto termiņu.

1.14.  Lietas Šķīrējtiesa izskata koleģiāli. Šķīrējtiesnesis nevar piedalīties lietas izskatīšanā, ja viņš tieši vai netieši ir ieinteresēts iznākumā vai ja ir citi apstākļi, kas rada šaubas par viņa objektivitāti. Ja šķīrējtiesnesis nav sevi atstādinājis, personas, kas piedalās lietā, var pieteikt viņam motivētu noraidījumu.

1.15.  Lietas Šķīrējtiesā tiek izskatītas atklāti, ne vēlāk kā mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.

1.16.  Pēc motivēta Šķīrējtiesas lēmuma, lietu var izskatīt slēgtā sēdē, lai neizpaustu informāciju, kurai likumā noteiktajā kārtībā ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss. Šķīrējtiesas lēmumu pasludina publiski.

1.17.  Šķīrējtiesai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu  piešķir un visus ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus sedz ViA. 

2.      Lietu izskatīšanas kārtība Šķīrējtiesā.

2.1.Šķīrējtiesa izskata lietas pēc to personu pieteikuma, kas norādītas šī nolikuma 1.1. punktā.

Pieteikumā jānorāda:

2.1.1.        strīda puses;
2.1.2.        strīda priekšmets;
2.1.3.        apstākļi, kas pamato prasījumu;
2.1.4.        prasījums;
2.1.5.        pierādījumi, kas apstiprina norādītos apstākļus;
2.1.6.        strīda izšķiršanas vēlamais termiņš un tā pamatojums;
2.1.7.        pieteikumam pievienoto dokumentu saraksts.

2.2.Personām, kas piedalās lietā, ir tiesības: iepazīties ar lietas materiāliem, piedalīties Šķīrējtiesas sēdēs, sniegt pierādījumus, dot mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus, grozīt prasījumu pamatu un priekšmetu, palielināt vai samazināt prasījuma apmēru vai atteikties no prasījuma, atzīt pilnīgi vai daļēji pretējās puses prasījumus. Puses var izbeigt lietu ar mierizlīgumu. Tās var vest savu lietu ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību.

2.3.Šķīrējtiesai vispusīgi, pilnīgi un objektīvi jānoskaidro lietas apstākļi. Šai nolūkā Šķīrējtiesa var prasīt no visiem ViA personāla locekļiem nepieciešamos dokumentus, izsaukt uz sēdēm jebkuru ViA personāla locekli, lietas izskatīšanai nepieciešamo paskaidrojumu sniegšanai. Ja nozīmīgu lietas apstākļu noskaidrošanai nepieciešamas speciālas zināšanas, Šķīrējtiesa var pieaicināt ekspertus kā no ViA, tā arī no citām iestādēm un organizācijām.

2.4.Par Šķīrējtiesas sēdes laiku un vietu rakstveidā jāpaziņo personām, kas piedalās lietā, ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms sēdes. Ja kāda no pusēm atsakās saņemt paziņojumu par Šķīrējtiesas sēdi vai parakstīties par tā saņemšanu, vai neierodas uz sēdi bez attaisnojoša iemesla, Šķīrējtiesa var izskatīt lietu pēc būtības bez šīs puses piedalīšanās.

2.5.Lietas izskatīšanas kārtību Šķīrējtiesas sēdē nosaka pati Šķīrējtiesa. Tai jāgarantē personām, kas piedalās šajā lietā, nolikumā piešķirtās tiesības un sēde jāvirza tā, lai noskaidrotu patiesību, izslēdzot visu, kas neattiecas uz izskatāmo lietu. Šķīrējtiesas sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolē Šķīrējtiesas sekretārs. Ja kādai no pusēm, kas piedalās lietā, ir iebildumi par Šķīrējtiesas rīcību, tie ierakstāmi sēdes protokolā.

2.6.Sēdes protokolu sekretārs sagatavo 3 (trīs) dienu laikā. Ar sēdes protokolu var iepazīties personas, kas piedalās lietā. 

3.      Šķīrējtiesas lēmums un tā izpilde.

3.1.Izskatot lietu pēc būtības, Šķīrējtiesa pieņem lēmumu ar balsu vairākumu. Ja lietas izskatīšanā piedalās divi šķīrējtiesneši un balsojums nav vienbalsīgs, tad lēmums nav pieņemts. Šajā gadījumā iestājas 1.13. apakšpunktā minētās sekas. Lēmumu paraksta visi šķīrējtiesneši, kas piedalījušies sēdē. Šķīrējtiesneši, kas nepiekrīt lēmumam, savus iebildumus noformē rakstiski un pievieno lēmumam. Šķīrējtiesnesis, kura iebildumi ir noformēti rakstiski, nav atbildīgs par pieņemto lēmumu.

3.2.Lēmumā jānorāda:

3.2.1.        lēmuma pieņemšanas laiks un vieta;
3.2.2.        Šķīrējtiesas sastāvs;
3.2.3.        strīda dalībnieki;
3.2.4.        strīda priekšmets un būtība;
3.2.5.        pierādījumi;
3.2.6.        Šķīrējtiesas lēmuma pamatojums;
3.2.7.        Šķīrējtiesas nolēmums;
3.2.8.        Šķīrējtiesas lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.

3.3. Šķīrējtiesas priekšsēdētājs iesniedz lēmuma norakstu izskatīšanai tuvākajā Senāta sēdē.

3.4. Šķīrējtiesas lēmums stājas spēkā ar tā apstirpināšanu ViA Senātā, izņemot lēmumus par ViA personāla sūdzībām par ViA izdotajiem  administratīvajiem aktiem vai faktisko rīcību, kuri stājas spēkā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja Senāts  konstatē, ka Šķīrējtiesa, izskatot lietu, ir pārkāpusi LR normatīvos aktus, ViA iekšējos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus, Senāts var Šķīrējtiesas lēmumu atcelt  un nodot lietu jaunai izskatīšanai. Senātā apstiprinātais Šķīrējtiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams, izņemot Šķīrējtiesas lēmumus par ViA izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību, kurus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.   

3.5.Spēkā stājies Šķīrējtiesas lēmums ir labprātīgi jāpilda Šķīrējtiesas noteiktajā termiņā. Ja izpildīšanas termiņš nav norādīts, lēmums jāizpilda nekavējoties. Termiņā neizpildos Šķīrējtiesas lēmumus izpilda piespiedu kārtā ar  rektora rīkojumu.

3.6.Izskatītās lietas nodod glabāšanā attiecīgai ViA struktūrvienībai saskaņā ar lietu nomenklatūru.

Vidzemes Augstskolas Šķīrējtiesas nolikums (Latv.val. Word.doc formātā 67.5 KB)

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016